Gülizar Şule TEPETAŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Gelengül HAKTANIR
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 38Sayı: 169ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 62 - 79Türkçe

239 9
6 yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerini desteklemeye yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması
Bu çalışmada öyküleştirme yönteminin altı yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerine etkisinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla altı yaş çocuklarının kavram bilgilerini arttırmaya yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması örneği oluşturulmuştur. Araştırmada deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Kırşehir İlinde MEBe bağlı bir bağımsız anaokulunda öğrenim gören altı yaşındaki 39 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak çocukların kavram gelişimlerini ölçmek amacıyla “Bracken Temel Kavram Ölçeği”nin gözden geçirilmiş formu kullanılmıştır. Öyküleştirme yöntemi kullanılarak hazırlanan eğitim etkinlikleri araştırmacı tarafından sekiz hafta boyunca uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest – sontest uygulamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için ve deney grubuna ait öntest- sontest, sontest- kalıcılık testi sonuçları arasındaki farkı belirlemek için parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Sontest uygulamasından dört hafta sonra kalıcılık testi uygulaması yapılmış ve bu test puanları da parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda altı yaş çocuklarının kavram bilgilerini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış öyküleştirme yöntemine dayalı eğitim etkinliklerinin uygulandığı deney grubuyla, sadece günlük eğitim planlarında yer alan etkinliklerin uygulandığı kontrol grubu arasında Bracken Temel Kavram Ölçeğinin ele alınan alt boyutları ve toplam test puanı açısından deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Müzik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abrahamson, L. ve Söderling, H. (2005). Creating Conditions That Enhance all Students Independent Learning? Paper Presendent at the ECER Conference in Dublin. 7-11 September 2005.
 • Akman, B. (1995). Anaokuluna Devam Eden 40-69 Aylık Çocukların Kavram Gelişimlerinde Kavram Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alabay, E. (2006). Sayı ve Şekil Kavramlarının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli ve Geleneksel Yöntemin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aral, N., Kandır, A. Bütün Ayhan, A. ve Can Yaşar, M. (2010). The Influence Of Project-Based Curricula On Six-Year-Old Preschoolers’Conceptual Development, Social Behavior And Personality, 38 (8),1073-1080.
 • Arı, M., Üstün, E. ve Akman, B. (1994). 4-6 Yaş Anaokuluna Giden ve Gitmeyen Çocukların Kavram Gelişimlerinin Karşılaştırılması. 10.Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, Ankara, 197-214.
 • Arı, M., Üstün, E., Akman, B. ve Etikan, İ. (2000). 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Kavram Gelişimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 8 (8),1-9.
 • Aslan, D. (2004). Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocukların Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekilleri Ayırt Etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aslan, D. ve Aktaş Arnas, Y. (2006). 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Geometrik Düşüncenin Gelişimi. I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık, (1), 475- 494.
 • Avcı, N. ve Dere, H. (2002). Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/OkulOncesi/.../ t262d.pdf.,adresinden 10.06.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Bell, S. (1990). Steve Bell’s Secret Notebook To Create Learning. http://www.storyline-scotland. com/notebook.html1 adresinden 20.04.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Bell, S. (2003). Storyline, feelings and respect. Paper Presented at The International Conferance on Imagination and Education, Vancouver, Temmuz 16-19. www.ierg.net/confs/2003/proceeds/ Bell.pdf, adresinden 20.04.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Bell,S. (2007). Storyline: Past, Present, Future (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Bıyıklı,C., Veznedaroğlu,L.R., Öztepe,B. ve Onur,A.(2008). Yapılandırmacılığı Nasıl Uygulamalıyız?. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Boehm, A. E. (2000) . Boehm-R Boehm Test of Basic Concepts Revised Manual. U.S.A: San Antonio, The Psychological Corporation. Hartcourt Assesment Company.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. J. (1999). In Search of Understanding :The Case for Constractivist Classrooms. Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Develelopment.
 • Bütün Ayhan, A. (2005). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram Gelişiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bütün Ayhan, A. ve Aral, N. ( 2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formunun Altı Yaş Çocukları İçin Uyarlama Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Pegem A Akademi Yayınevi.
 • Caferoğlu, Ş. C. (1991). Anaokuluna Devam Eden 3-4-5 Yaş Çocuklarının Renk ve Büyüklük Kavramlarının Kavram Bilgisi ve Sözel İfade Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Clements, D. H. (2001). Mathematics in Preschool Teaching Children Mathematics. http://libref.clarku. edu.tr adresinden 24.06.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Creswell, J. (1997). Creating Words, constructing meaning: The Scottish Storyline Method. (Ed.J.Creswell). (s:7-13), Potsmouth, NH: Heinemann.
 • Davun, Y. B. (1997). Anasınıfı Öğrencilerinde Sayı Kavramını Geliştirmeye Yönelik Görsel Araçlar ve Anasınıfı Öğrencileri İçin Sayı Kavramı Alıştırma Kitabı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir,N. ve Kabadayı,A. (2008). Erken Yaşta Renk Kavramının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1) , 1-18.
 • Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hannibal, M. A. Z. (1999). Young Children’s Developing Understanding of Geometric Shapes. Teaching Children Mathematics, 5 ( 6 ), 353-358.
 • Hofmann, R. (2007). Rethinking ‘Ownership of Learning’: Participation and Agency in the Storyline Classroom (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Storyline: Past, Present, Future, (s:64-78), Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Järvinen, H. (2003). Storyline Approach in The Foreign Language Classroom. Trainer’s Handbook. Assessment in the Storyline. Comenius Project 112381-CP-1-2003-1-DECOMENIUS- C21.2003-2006.
 • Karamustafaoğlu, O., Özmen, H. ve Ayvacı, Ş. H. (2004). Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğrencilerin Zihninde Yapılanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 97-109.
 • MacBlain, Y. (2007). Storyline – A Creative Approach (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Storyline: Past, Present, Future (s:203-210), Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Manocha, A. ve Narang, D. (2004). Concept Development Status Of Rural Preschoolers. Journal of Human Ecology, 16(2):(s:113-118). http://www.krepublishers.com/02-Journals/JHE/ JHE-16-0-000-000 2004-Web/JHE-16-0-000-000-2004-Contents/JHE-16-0-000-000-2004- Contents.htm adresinden 20.07.2009 tarihinde alınmıştır.
 • McNaughton, M. J. (2007). Stepping Out Of The Picture: Using Drama in Storyline Topics (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Storyline: Past, Present, Future (s:150-157), Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • San, P. ve Arı, M. (1988). Anaokuluna Giden 5 - 6 Yaş Çocuklarında Sayı ve Miktar Korunumunun Kazandırılmasında Bilgisayarla Yapılan Eğitimin Etkisinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, (3), 27-34.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Shen, J. Gibbons, P.C., Wiegers, J.F. ve McMahon, A.P. (2005). A Framework of A Professional Development for K-8 Teachers. Paper Submitted to the Proceedings of NARST, 9 February 2005.http://ccc.k12.edu.tw/10014_10000123/public/web/edutainment2011/J.Michael%20 Spector_vita.pdf adresinden 16.10.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Solstad, A. G. (2000). STORYLINE – a Strategy for Active Learning and Adapted Education - a partnership project between teacher education and practice schools. Presented at 31st Annual ATEE Conference. 21–25 October 2006.Slovenya.
 • Stanton,G. ve Tench,P. (2003). Intergenerational Storyline Bringing the Generations Together in North Tyneside. Journal of Intergenerational Relationships, 1 (1), 71-80.
 • Şahin, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • Unutkan Polat, Ö. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 243- 254.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Wringley, T. (2007). Projects, Stories and Challenges: More Open Architectures for School Learning (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Storyline: Past, Present, Future (s:166-181), Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Yalım, N. (2009). 5-6 Yaş Çocuklarında Matematiksel Şekil Algısı ve Sayı Kavramının Gelişiminde Drama Yönteminin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H, (1999). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.