GÜRBÜZ OCAK
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye)
AHMET YAMAÇ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 369 - 387Türkçe

1193 4
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları, matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin motivasyonel inançları, bilişsel ve bilişüstü öz-düzenleme stratejileri ve matematik dersi akademik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumları arasındaki yordayıcı ve açıklayıcı ilişkileri incelemektir. Araştırma, Afyonkarahisar ili ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 204 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği (MSLQ) ve Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. Çalışmada iki ayrı model ortaya atılmıştır. Birinci modelde, motivasyonel inançlar ve öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin tutum ve başarıyı nasıl açıkladığı; ikinci modelde ise motivasyonel inançların öz-düzenleyici öğrenmeyi nasıl açıkladığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öz-yeterlik ve sınav kaygısı başarıyı yordarken, bilişüstü öz-düzenleme, öz-yeterlik, görev değeri ve içsel hedef yönelimi de tutumu yordamaktadır. Bununla birlikte, öz-düzenleyici öğrenme stratejilerini ise görev değeri, öz-yeterlik ve içsel hedef yönelimi anlamlı olarak yordamaktadır.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Akın, A. (2006). Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Andrew, S., & Vialle, W. (1998). Nursing students’ self- efficacy, self-regulated learning and academic performance in science teaching. Nursing Times, 76 (10), 422-476.
 • Arsal, Z. (2009). The impact of self-regulation instruction on mathematics achievements and attitudes of elementary school students. Eğitim ve Bilim, 34, 1-12.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11 (62), 31-36.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in socail agency. American Psychologist, 37, 122-147.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28, 117- 148.
 • Bembenutty, H. (2005, April). Academic achievement in a national sample: The contribution of selfregulation and motivational beliefs beyond and above parental involvement. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Kanada.
 • Biggs, J. (1993). What do inventories of students’ learning processes really measure? A theoretical review and clarification. British Journal of Educational. Psychology, 63, 3–19.
 • Boekaerts, M., & Niemivirta, M. (2000). Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-protective goals. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation: Theory, research, and applications (pp. 417-451). San Diego, CA: Academic Press.
 • Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öğrenme stratejileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cheng, E. C. K. (2011). The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. The International Journal of Research and Review, 6 (1), 1-16.
 • Çiltaş, A. ve Bektaş, F. (2009). Sınıf öğretmenleri öğrencilerinin matematik dersine ilişkin motivasyon ve öz-düzenleme becerileri. Journal of Qafgaz University, 15, 153-159.
 • De corte, E., Verschaffel, L., & Op’teynde, P. (2000). Selfregulation: A characteristic goal of mathematics education. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation: Theory, research, and applications (pp. 687-722). San Diego, CA: Academic Press.
 • Duncan, T. G., & McKeachie, W. J. (2005). The making of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Psychologist, 40 (2), 117-128.
 • Eccles J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109-132.
 • Elliot, J. A., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76 (4), 628-644.
 • Ergöz, G. (2008). Investigation of self-regulated learning and motivational beliefs mathetamatics achievement Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Middle East Technical University, Deparment of Secondary Science and Mathematics Education, Ankara.
 • Garavalia, L. S., & Gredler, M. E. (2002). An exploratory study of academic goal setting, achievement calibration and selfregulated learning. Journal of Instructional Psychology, 29 (4), 221-230.
 • Glaser, C., & Brunstein, J. C. (2007). Improving fourth-grade students’ composition skills: Effects of strategy ınstruction and self-regulation procedures. Journal of Educational Psychology, 99 (2), 297-310.
 • Haşlaman, T. (2005). Programlama dersi ile ilgili öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hill, K. T., & Wigfiled, A. (1984). Test anxiety: A major educational problem and what can be done about it. The Elementary School Journal, 85 (1), 105-126.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1–55.
 • Hudlicka, E. (2005). Modeling interaction between metacognition and emotion in a cognitive architecture. In Proceedings of the AAAI Spring Symposium on Metacognition in Computation (pp. 55-61). Menlo Park, CA: AAAI Press.
 • Kaplan, A., & Midgley, C. (1997). The effect of achievement goals: Does level of perceived academic competence make a difference. Contemporary Educational Psychology, 22, 415-435.
 • Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, A. Ö., Kılıç-Çakmak, E. ve Demirel, F. (2008). The turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) for 12–18 year old children: results of confirmatory factor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 108-117.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel yay.
 • Kitsansas, A., Sten, S., & Huie, F. (2009). The role of selfregulated strategies and goal orientation in predicting achievement of elementary school children. International Electronic Journal of Elementary Education, 2 (1), 65-81.
 • Lindner, R. W., & Harris, B. (1992, April). Self-regulated learning and academic achievement in college students. Paper presented at the American Educational Research Association, San Francisco, USA.
 • Mcdonald, A. S. (2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educational Psychology, 21(1), 89-101.
 • O’Tuel, F. S., & Terry, D. (1979, September). Achievement, anxiety and self-concept in formal and informal settings, Paper presented at the American Psychological Association, New York, USA.
 • Olaussen, B. S., & Braten, I. (1999). Students’ use of strategies for self-regulated learning: Crosscultural perspectives. Scandinavian Journal of Educational Research, 43, 409-432.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543–578.
 • Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in selfregulated learning. Theory into Practice, 41 (2), 116-125.
 • Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-Efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.
 • Pintrich P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and selfregulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 83 (1), 33-40.
 • Pintrich, P. R. (1999). The Role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning, International Journal of Educational Research, 31, 459-470.
 • Pintrich, P. R. (2000a). The role of goal orientation in selfregulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation, research, and applications (pp. 451-502). Orlando, FL: Academic Press.
 • Pintrich, P. R. (2000b). Educational psychology at the millennium: A look back and a look forward. Educational Psychology, 35, 221–226.
 • Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16 (4), 385-407.
 • Pintrich, P. R., & Schrauben, B. (1992). Students’ motivational beliefs and their cognitive engagement in classroom academic tasks. In D. H. Schunk, & J. D. Meece (Eds.), Students perceptions in the classroom (pp.149-183). New Jersey: Lawrence E.A.
 • Pintrich, P. R., Anderman, E. M., & Klobucar, C. (1994). Intraindividual differences inmotivation and cognition in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27, 360–370.
 • Pintrich, P. R., Roeser, R., & De Groot, E. (1994). Classroom and individual differences in early adolescents’ motivation and self-regulated learning. Journal of Early Adolescence, 14, 139–161.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the use of the motivated strategies for learning. Michigan: School of Education Building, The University of Michigan.
 • Puustinen, M., & Pulkkinen, L. (2001). Models of self-regulated learning: A review. Scandinavian Journal of Educational Research, 45 (3), 269-286.
 • Raykov, T., & Marcoulides, C. A. (2000). A first course in structural equation modeling. New Jersey, Lawrence Erlbaum A.
 • Ruban, L., & Reis, S. M. (2006). Patterns of self-regulatory strategy use among low-achieving and high achievming universty students, Roeper Review, 28 (3), 148-156.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • Schunk, D. H. (1990). Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25 (1), 71-86.
 • Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement: A self-efficacy analysis. Journal of Educational Psychology, 73, 93-105.
 • Schunk, D. H. (2005). Self-regulated learning the educational legacy of Paul R. Pintrich. Educational Psychologist, 40 (2), 85- 94.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem A.
 • Steiger, J. H. (2007), Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42 (5), 893-98.
 • Stolp, S., & Zabrucky, K. M. (2009). Contributions of metacognitive and self-regulated learning theories to ıivestigations of calibration of comprehension. International Electronic Journal of Elementary Education, 2 (1), 7-31.
 • Teresa, G., & Pintrich, P. (1991, April). Student motivation and self-regulated learning: A lisrel model. Paper presented at the American Educational Research Association, Washington, USA.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 250-260.
 • Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag
 • Yumuşak, N., Sungur, S., & Çakıroğlu, J. (2007). Turkish high school students’ biology achievement in relation to academic self-regulation. Educational Research and Evaluation, 13 (1), 53-69.
 • Zimmerman, B. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Journal of International Research, 45, 166–183.
 • Zimmerman, B. J. (1986). Development of self-regulated learning: Which are the key subprocesses? Contemporary Educational Psychology, 76, 307-313.
 • Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of selfregulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81 (3), 329-339.
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-Regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25 (1), 3-17.
 • Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychology, 33, 73–86.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.
 • Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. In B. J.
 • Zimmerman, D. H. Schunk, (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd ed., pp. 1-38). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1986). Development of structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies, American Educational Research Journal, 23 (4), 614-628.
 • Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goals setting. American Educational Research Journal, 29, 663-676.
 • Zusho, A., & Pintrich, P. (2003). Skill and will: the role of motivation and cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science Education, 25, 1081-1094.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.