NEJLA GÜREFE
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye)
ADNAN KAN
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 12Sayı: 2ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 356 - 366İngilizce

194 1
The study of validity and reliability of the attitude scale on the subject of geometric objects for the prospective teachers
Eğitimde öğrenciler üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri öğretmendir. Öğretmenlerin dersine yönelik tutumu ile öğrencilerinin derse yönelik tutumları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Olumlu tutum gösteren öğretmenlerin öğrencilerinde de olumlu tutum oluşmakta olumlu tutum gösteren öğrenciler de derslerinde daha başarılı olmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin tutumu oldukça önemlidir. Dersine, anlatacağı konusuna yönelik olumsuz tutum gösteren öğretmenler tespit edilerek tutumlarının olumlu yönde olması sağlanılmalıdır. Ancak tutum kolay değişebilecek bir olgu olmadığından öğretmenlerin daha üniversite yıllarındayken tutumlarının ölçülmesi ve tespit edilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu çalışmada da üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının geometrinin alt öğrenme alanlarından olan geometrik cisimler konusuna yönelik tutumlarının ölçülmesini hedefleyen bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin geçerliği ve güvenirliğini test etmek için 306 öğretmen adayına uygulanmıştır. Yapı geçerliğine kanıt toplamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin üç faktörlü yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansın önemli bir kısmını (% 60.016) açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla da test tekrar test ve Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısının .922 ve test tekrar test güvenirlik katsayısının da .891 olduğu görülmüştür. Bu bulgular da ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Accascina, G. & Rogora, E. (2006). Using cabri 3D diyagrams for teaching geometry. International Journal for Technology in Mathematics Education, 13(1).
 • Aiken, L.R. (1970). Attitudes towards mathematics. Review Educational Research, 40, 551-596.
 • Aiken, L. R. (1976). Update on attitudes and other affective variables in learning mathematics. Review of Educational Research, 46(2), 293-311.
 • Aiken, L. R. (1997). Psychologıcal testing andassessment (9th Ed.). America: Allyn and Bacon, (s.88).
 • Allport, Gordon W. (1935). C. Murchison (Ed.), Handbook of social psyhology, Clark University, Worcester, Mass.
 • Avgören, S. (2011). Farklı sınıf Seviyelerindeki Öğrencilerin Katı Cisimler (Prizma, Piramit, Koni, Silindir, Küre) ile İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Battista, M. T. (2007). The development of geometric and spatial thinking. In F. K. Lester (Ed.),Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.843-909). NCTM, Information Age Publishing.
 • Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students’ understanding of three–dimensionalrectangular arrays of cubes. Journal of Research in Mathematics Education, 27(3), 258–292.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde Matematik Öğretimi (Dördüncü Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ben-Chaim, D., Lappan, G. & Houang, R. (1989). Adolescent’s ability tocommunicate spitial information: Analyzing and effecting students’ performance. Educational Studies in Mathematics, 20, 121-146.
 • Bennie, K. (1999). “Spatial Sense”: Translating curriculum innovation intoclassroom practice.5th Annual Congress of the Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA), Port Elizabeth.
 • Bulut, S., Yetkin, E.İ. ve Kazak, S. (2002). Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Başarısı, Olasılık ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 21-28.
 • Carter, G. & Norwood, K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematies. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Ceungh, K. C. (1988). Outcomes of schooling: Mathematics achievement and attitudes towards mathematics learning in Hong Kong. Educational Studies in Mathematics, 19, 209-219.
 • Chappell, M. F. (2003). Keeping mathematics front and center: Reaction to middle-grades curriculum projects research. In S. L. Senk & D. R. Thompson (Eds.), Standards-based school mathematics curricula. What are they? What do students learn? (pp. 285-298). Lawrence Erlbaum Associates: NJ.
 • Child, D. (2006). The essentials of factor analysis (3th Ed.). Continuum, London.
 • Clements, D. H. (1998). Geometric and spatial thinking in young children, Opinion Paper. National Science Foundation. Arlington, VA.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. R. (2007). Research methods in education (6th Ed.). Routledge.
 • Cotton, T. (2008). Mathematics teaching in the real world. In P.Gates (Ed.). Issues in Mathematics Teaching (s: 23-38). Taylor & Francis Group.
 • Doğan, M. (1999). Aday Öğretmenlerin Matematik Hakkındaki Düşünceleri: Türk ve İngiliz Öğrencilerin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(II).
 • Doob, Leonard W. (1947). The behaviour of attitude. Psychological Review, 54, 135-156.
 • Dutton, Wilbur H. (1951). Attitudes of prospective teachers toward arithmetic. Elementary School Journal, 2(52), 84-90.
 • Fennema, E., Peterson, P. L., Carpenter, T. P. & Lubinski, C. A. (1990). Teachers' attributions and beliefs about girls, boys and mathematics. Educational Studies in Mathematics, 21, 55-69.
 • Frankel, J. R. & Wallen, N. L. (2003). How to design and evaluate research in education. (5th ed). Boston: McGrawHill.
 • Gonzales, P., Williams, T., Jocelyn, L., Roey, S., Kastberg, D. & Brenwald, S. (2009). Highlights from TIMSS 2007: Mathematics and science achievement of U.S.fourth and eighth-grade students in an international context.
 • Gökbulut, Y. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gutierrez, A. (1992). Exploring the links between Van Hiele levels and 3-dimensional geometry. Structural Topology, 18, 31-48.
 • Gökdal, N. (2004). İlköğretim 8. Sınıf ve Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Alan ve Hacim Konularındaki Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 222s.
 • Gürbüz, K. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler, Örüntü ve Süslemeler Alt Öğrenme Alanlarındaki Yeterlikleri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Heymann, H. W. (2003). Why teach mathematics?. London: Kluwer Academic Publisher.
 • Keçeli, V. (2007). Karmaşık Sayılarda Kavram Yanılgısı ve Hata ile Tutum Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3th Ed.). New York: Guilford Press.
 • Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı Yeterliklerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Long, C. T. & DeTemple, D. W. (2003). Mathematical reasoning for elementary teachers (3th Ed.). New York: Addison Wesley.
 • Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics; meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 26-47.
 • Messick, R. G. & Reynolds, K. E. (1992). Middle level curriculum in action. White Plains, NY: Longman.
 • Minato, S. (1983). Some mathematical attitudinal data on eighth grade students in Japan measured by a semantic differential. Educational Studies in Mathematics, 14, 19-38.
 • Minato, S. & Yanase, S. (1984). On the relationship between students’ attitudes toward school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
 • Mitchelmore, M. C. (1997). Children’s informal knowledge of physical angle situations. Cognition and Instruction, 7(1), 1-19.
 • Mullis I. V. S., Martin, M. O., Gonzalez E. J., Gregory K. D., Garden R. A., O'Connor K. M., Chrostowski S. J. & Smith T. A. (2000). TIMSS 1999 internationalmathematics report: findings from IEA’s repeat of the third international mathematics and science study at the eighth grade. Chestnut Hill, MA, Boston College.
 • Nasr, A. R. (1997). The Relationship between lecturers’ attitudes toward teaching, their qualifications and student perceptions of their teaching performance, Doctor of Philosophy, University of Wollongong.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler. İlköğretim Online, 2(1), 28–35.
 • Olkun, S. (2001). Öğrencilerin Hacim Formülünü Anlamlandırmalarına Yardım Edelim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 181-190.
 • Olkun, S. ve Sinoplu, N. B. (2008). The effect of pre-engineering activities on 4th and 5th grade students’ understanding of rectangular solids made of small cubes. International Online Journal of Science and Mathematics Education, 8, 1-9.
 • Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (Üçüncü Baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Özcan, V. (2004). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılarla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İzmir, 111s.
 • Pesen, C., Odabaşı A. ve Bindak R. (2000). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları,1(2), 65-69.
 • Pesen, C. (2003). Matematik Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Phillips, R. B. (1973), Teacher attitude as related to student attitude and achievement in elementary school mathematics. School Science and Mathematics, 73, 501–507.
 • Prescott, A., Mitchelmore, M. & White, P. (2002). Students’ difficulties in abstracting angle concepts from physical activities with concrete material. In the Proceedings of the Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australia Incorporated Eric Digest (ED 472950).
 • Pusey, E. L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: A Literature Review, Master’s Thesis, North Carolina: North Carolina State University, A.B.D.
 • Relich, J., Way, J. & Martin A. (1994). Attitudes to teaching mathematics: Further development of a measurement instrument. Mathematics Education Research Journal, 6(1), 56-69.
 • Riconscente, M. M. (2012). Mobile learning game improves 5th graders’ fractions knowledge and attitudes. www.gamedesk.org/reports adresinden alınmıştır.
 • Stipek, D. (1998). Motivation to learn: From theory to practice (3th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazılar, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Ankara: Ekinoks.
 • Turanlı, N., Karakaş Türker, N. & Keçeli, V. (2006), Attitude and misconseptions are among the most important factors affecting students’ success in mathematics, International Workshop on Research in Secondary and Tertiary Mathematics Educations, Başkent University, July 7-11, Ankara, Turkey.
 • Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometri Konularındaki Hataları ve Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 95-104.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.