URAL GÖKAY ÇİÇEKLİ
(Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye)
Ayşe KARAÇİZMELİ
(Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 1309-887X / 2149-0465Sayfa Aralığı: 71 - 94Türkçe

264 0
Bulanık analitik hiyerarşi süreci ile başarılı öğrenci seçimi: Ege Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi örneği
Günümüzde, üniversite öğrencilerinin başarı seviyesine sadece genel not ortalaması ile karar verilmektedir. Bu çalışmayla, öğrencilerin başarısının sadece sınavlarda aldıkları notlarla ölçülmesinin yerine başarı ölçümünde daha fazla kriterin kullanılması ve en başarılı olan öğrenci/öğrencilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen kriterler kullanılarak bulanık analitik hiyerarşi süreci ile bir model oluşturulmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aghataher, R., Delavar, M.R., Nami, M.H. ve Samnay, N. (2008): “A Fuzzy-AHP Decision Support System For Evaluation Of Cities Vulnerability Against Earthquakes”, World Applied Sciences Journal, 3: 66-72.
 • Akman, G. ve Alkan, A. (2006): “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(9): 23-46.
 • Bali, Ö. ve Gencer, C. (2005): “AHP, Bulanık AHP Ve Bulanık Mantıkla Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 4(1), 24-43.
 • Başlıgil, H. (2005): “The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems”, Journal Of Engineering and Natural Sciences, 23(3): 24-33.
 • Braxton, J. M., ve Hirschy, A. S. (2004): “Reconceptualizing Antecedents Of Social Integration in Student Departure”. İçinde York, M & Longden, B., “Retention And Student Success In Higher Education”, 89–102. Berkshire, England, Open University Press.
 • Brockman, M.S. ve Russell, S.T. (2009): “Academic Success”, Building Partnerships for Youth, Ulusal 4-H Konseyi ve Arizona Üniversitesi http://Cals-F.Calsnet.Arizona.Edu/Fcs/Bpy/Content.Cfm? Content=Academic_Success, Erişim: 22.12 2011.
 • Buckley, J.J. (1985): “Fuzzy Hierarchical Analysis”, Fuzzy Sets And Systems, 17(3): 233-247.
 • Chang, D.Y. (1996): “Applications Of The Extent Analysis Method On Fuzzy AHP”, European Journal Of Operational Research, 95(3): 649-655.
 • Chang, M.J., Denson, N., Saenz, V. ve Misa, K. (2006): “The Educational Benefits of Sustaining Cross-Racial Interaction among Undergraduates”, 77(3): 430-455.
 • Chen, S. ve Fan, J. (2011): “Measuring Corporate Social Responsibility Based On A Fuzzy Analytical Hierarchy Process”, I.J.Computer Network And Information Security, 5: 13-22.
 • Cheng, C.H. (1997): “Evaluating Naval Tactical Missile Systems By Fuzzy AHP Based On The Grade Value Of Membership Function”, European Journal Of Operational Research, 96(2): 343-350.
 • Cheng, C.H. ve Mon, D.L., “Evaluating Weapon System By Analytical Hierarchy Process Based On Fuzzy Scales”, Fuzzy Sets and Systems, 63(1): 1-10.
 • Cheng, C.H., Yang, K.L. ve Hwang, C.H. (1999): “Evaluating Attack Helicopters By AHP Based on Linguistic Variable Weight”, European Journal Of Operational Research, 116(2): 423-435.
 • Clemen, R.T. (1991): Making Hard Decisions, 3. Baskı, Duxbury Press, California.
 • Cuesta Koleji, http://Academic.Cuesta.Edu/Acasupp/As/200index.htm, Erişim: 22.12.2011
 • Demirtaş,Z. (2010): “Okul Kültürü İle Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki” Eğitim ve Bilim, 35(158): 3-13.
 • Enea, M. ve Piazza, T. (2004): “Project Selection By Constrained Fuzzy AHP”, Fuzzy Optimization And Decision Making, 3(1): 39-62.
 • Evren, R. ve Ülengin, K. (1992): Yönetimde Karar Verme, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Ginette Plourde G., Dion-Levert,L. Ve Gagnon, M. (2008): “Beyond Measurement: Accompanying Schools İn Implementing Change”, Canadian Society For The Study Of Education Annual Meeting, 2 Haziran 2008, Vancouver.
 • Göksu, A. ve Güngör, İ. (2008): “Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses ve üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13(3): 1-26.
 • Güner, H. (2005): “BAHP Ve Bir İşletme İçin Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Hallfors, D., Vevea, J.L., Iritani, B., Cho, H., Khatapoush, S ve Saxe, L. (2011): “Truancy, Grade Point Average, And Sexual Activity: A Meta-Analysis Of Risk Indicators For Youth Substance Use”, Journal of School Health, 72(5): 205-211.
 • Jones-White, D.R., Radcliffe, P.M., Huesman Jr R.L. ve Kellogg, J.P. (2010): “Redefining Student Success: Applying Different Multinomial Regression Techniques For The Study Of Student Graduation Across Institutions Of Higher Education”, Research in Higher Education, 51: 154-174.
 • Kahraman, C., Ruan, D. ve Doğan, İ. (2003): “Fuzzy Group Decision Making For Fazility Location Selection”, Infrmation Sciences, 157: 135-153.
 • Kaptanoğlu, D. ve Özok, A.F. (2006): “Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir Bulanık Model”, ITÜ Dergisi, 5(1): 193-204.
 • Karakaşoğlu, N. (2008): “Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ve Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Karimi, A.R., Mehrdadi, N., Hashemian, S.J., Nabi-Bidhendi, Gh. R ve Tavakkoli-Moghaddam, R. (2011): “Using of The Fuzzy Topsis and Fuzzy AHP Methods for Wastewater Treatment Process Selection”, International Journal Of Academic Research, 3(1): 737-745.
 • Keser, İ. ve Sarıbay, E. (2007): “İzmir’deki Özel Ve Devlet Üniversitelerindeki Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar, 18: 39-48.
 • Kıvrak, E. (2001): “Karar Vermede Çok Kriterli Yaklaşım Ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kong, P. ve Liu, H. (2005): “Applying Fuzzy Analytic Hierarchy Process To Evaluate Success Factors of ECommerce”, International Journal of Information And Systems Sciences, 1(3-4): 406-412.
 • Kuang, H., Ren Yeh, H. ve Liao, L.H., (2008): “Applying Fuzzy Analytic Hierarchy Process To Explore The University Organizational Performance in Taiwan”, The Journal Of Human Resource and Adult Learning, 4(1): 39-46.
 • Kuo, M.S., Liang, G.S. ve Huang W.C. (2006): “Extensions Of The Multicriteria Analysis With Pairwise Comparison Under A Fuzzy Environment”, International Journal Of Approximate Reasoning, 43(3): 268-285.
 • Kuo, R.J., Chi, S.C. ve Kao, S.S. (1999): “A Decision Support System For Locating Convenience Store Through Fuzzy AHP”, Computers & Industrial Engineering, Volume 37(1-2): 323-326.
 • Kuruüzüm, A. ve Atsan, N. (2001):“Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 83-105.
 • Lee, M., Pham, H. ve Zhang, X. (1999): “A Methodology For Priority Setting With Application To Software Development Process”, European Journal Of Operational Research,118(2): 375-389.
 • Liem, J.H., Dillon, C.O. ve Gore, S. (2001): “Mental Health Consequences Associated With Dropping Out of High School, The Annual Conference Of The American Psychological Association”, 2001, http://Eric.Ed.Gov/PDFS/ED457502.Pdf Erişim: 16.11.2011.
 • Mehregan, M.R., Jamporazmey, M., Hosseinzadeh, M. Ve Mehrafrouz, M. (2011): “Application Of Fuzzy Analytic Hierarchy Process In Ranking Modern Educational Systems’ Success Criteria”, International Journal Of E-Education, E-Business, E-Management And E-Learning, 1(4): 299-304.
 • Memduhoğlu, H.B. ve Tanhan, F. (2009): “Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi”, The First International Congress of Educational Research, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
 • Omkarprasad, S.V. ve Kumar, S. (2006): “Analytic Hierarchy Process: An Overview Of Applications”, European Journal Of Operational Research, 169(1): 1-29.
 • Özdağoğlu, A. (2008): “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yönteminde Duyarlılık Analizleri: Yeni Bir Alternatifin Eklenmesi - Enerji Kaynağının Seçimi Üzerinde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(14 Güz): 15-34.
 • Özgörmüş, E., Mutlu, Ö. ve Güner, H. (2005): “Bulanık AHP İle Personel Seçimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005.
 • Pascarella, E. T. ve Terenzini, P. T. (2005): How College Affects Students: A Third Decade Of Research, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Perkhounkova, Y., Noble, J.P. ve Mclaughlin, G.W. (2006): “Factors Related To Persistence Of Freshmen, Freshmen Transfers, And Nonfreshmen Transfer Students”, AIR Professional File, Association for Institutional Research File, 99:1-14.
 • Pin Fu, H., Ho, Y.C., Chen, R.C.Y., Chang, T.H. ve Chien, P.H. (2006): “Factors Affecting The Adoption Of Electronic Marketplaces A Fuzzy AHP Analysis”, International Journal Of Operations & Production Management, 26(12): 1301-1324.
 • Prevatt, F., Li, H., Welles, T., Festa-Dreher, D., Yelland,S., ve Lee, J. (2011): “The Academic Success Inventory For College Students: Scale Development And Practical Implications For Use With Students”, Journal Of College Admission, Spring, 211: 26-31.
 • Rollnick, M., Davidowitz, B., Keane, M., Bapoo, A. ve Magadla, L. (2008): “Students’ Learning-Approach Profiles In Relation To Their University Experience and Success”, Teaching In Higher Education, 13(1): 29-42.
 • Russell, R.S. ve Taylor, B.W. (2003): Operations Management 4th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Saaty, T. (1980): The Analytical Hierarchy Process, New York, NY: Mcgraw-Hill.
 • Saaty, T.L. (1994): “How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process”, Interfaces, 24(6): 19-43.
 • Scheuermann, B. (2000): “Curricular And Instructional Recommendations For Creating Safe, Effective and Nurturing School Environments For All Students”, Council for children with behavioral disorders monograph, Arlington, VA: Council for Exceptional Children.
 • Shamsuzzaman, M., Sharif Ullah, A.M.M. ve Bohez E.L.J. (2003): “Applying Linguistic Criteria İn FMS Selection Fuzzy-Set-AHP Approach”, Integrated Manufacturing Systems, 14(3): 247-254.
 • Smart, J.C., Feldman, K.A. ve Ethington, C.A. (2006): “Holland’s Theory And Patterns Of College Student Success”, Commissioned Report For The National Symposium On Postsecondary Student Success: Spearheading A Dialog On Student Success, National Postsecondary Education Cooperative, July 2006.
 • Tekindal, B. ve Erümit, A.K. (2007): “Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) Ve Bulanık AHS (AHS) Yöntemlerinin Yüksek Lisans Öğrencisi Seçimi Problemi Üzerinde Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (21): 14-37.
 • Tiryaki, F. ve Ahlatçıoğlu, B. (2009): “Fuzzy Portfolio Selection Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process”, Information Sciences, 179: 53-69.
 • Türkbey, O. (2003): “Çok Amaçlı Makine Sıralama Problemi İçin Bir Bulanık Güçlü Metod”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(3): 81-98.
 • Yager, R.R. (1978): “Fuzzy Decision Making Including Unequal Objectives”, Fuzzy Sets And Systems, 1: 87-95.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.