GÖKHAN KAHVECİ
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize, Türkiye)
ZÜLFÜ DEMİRTAŞ
(Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 12Sayı: 43ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 167 - 182Diğer

934 2
Öğretmenler için örgütsel sessizlik ölçeği geliştirme çalışması
Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarını belirlemeye yönelik Örgütsel Sessizlik Ölçeğini geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ ilinde bulunan 20 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 426 öğretmen oluşturmaktadır. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için 30 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek için toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğunu belirmek amacıyla yapılan KMO test değeri; 876 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin açıkladığı toplam varyans oranı ise %57,16’dır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin beş faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu faktörler sırasıyla “Okul Ortamı”, “Duygu”, “Sessizliğin Kaynağı”, “Yönetici” ve “İzolasyon” şeklindedir. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0,89’dur. Bunun yanında ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen değerler ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alparslan, A., M. (2010). Örgütsel sessizlik iklimi ve işgören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: mehmet akif ersoy üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Arbucle, J.L. (2007). Amos 16.0 user’s guide. SPSS Inc., Chicago, p.585-611.
 • Ayık, A. (2007). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki (Erzurum İli Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Ezgi Kitabevi, İstanbul.
 • Bayram, T., Y. (2010). Üniversitelerde örgütsel sessizlik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bowen, F. & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: the dynamic effects of diversity on organizational voice, Journal of Management Studies 40:6.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 8. Basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 145-162.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular, sessizliğin nedenleri algılanan sonuçlar üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1): 117-134.
 • Dyne, L., V., Ang, S. & Botero, I., C. (2003). Conceptualizing employeesilence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies 40:6.
 • Erdoğan, E. (2011). Etkili liderlik örgütsel sessizlik ve performans ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Erenler, E. (2010). Çalışanlarda sessizlik davranışının bazı kişisel ve örgütsel özelliklerle ilişkisi: turizm sektöründe bir alan araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • http://elazig.meb.gov.tr/istatistik.php 17/05/2010 Erişim Tarihi. Hu, L. & Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kline, R., B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, (Third Editon), The Guildfor Press, New York, London.
 • Milliken, F., J., Morrison E., W. & Hewlin, P., E. (2003). An exploratory study of employee silence: ıssues that employees don't communicate upward and why, Journal of Management Studies 40:6.
 • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000), Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
 • Morrison, E., W. ve Milliken, F., J. (2003). Speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40 (6):1353-1358.
 • Park, C. W. & Keil, M. (2009). Organizational silence and whistle-blowing on ıt projects: an integrated model, Decision Sciences 40 (4): 901-919.
 • Pinder, C., C. & Harlos, K., P. (2001). Quıescence and acquıescence as responses to perceıved ınjustıce, Research İn Personnel And Human Resources Management, Volume 20, 331-369.
 • Premeaux, S., F. & Badeian, A., G. ( 2003). Breaking the silence: the moderating effects of self-monitoring in predicting speaking up in the workplace, Journal of Management Studies 40:6.
 • Rusch, A. (2005). Institutional barriers to organizational learning in school systems: the power of silence, Educational Administration Quarterly, 41(1): 83-120.
 • Scott, R. L. (1993). Dialectical tensions of speaking and silence, Quarterly Journal of Speech, 79 (1), 1-18.
 • Shojaie, S., Matin, H., Z. & Barani, G. (2011). Analyzing the ınfrastructures of organizational silence and ways to get rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731 – 1735.
 • Somers, M. (2009). The sounds of silence: a perspective on applied research on organizational justice, Industrial and Organizational Psychology, 2, 215–216.
 • Soycan, Ş., H. (2010). Bankalarda birleşme sonrası örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (5), 49-74.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks, Ankara. Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara.
 • Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investig. employee relations, ABI/Inform Global 4 (5): 445-527.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.