AHMET ARAS
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 8Sayı: 15ISSN: 1306-4223Sayfa Aralığı: 151 - 166Türkçe

115 3
Dinlerde çalışma hayatı ve teşkilatlar
Dinler gelmiş oldukları toplumlarda insan hayatının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. İnsanların ilişkilerine yönelik tutum ve davranışlarda yönlendirici olan dinler maalesef toplumların kültürel yapılarındaki farklılıklar, bölgesel ve coğrafi şartlar, yönetimlerin takındığı siyasi tutum ve davranışlardaki değişik uygulamalar sebebiyle dünya hayatına ve insana farklı bakışlar sergilemişlerdir. Dünyaya ve insanın çalışma hayatına olumlu bakan ve bunu daima teşvik ederek iş ve meslek yaşantısının gelişmesini teşvik eden anlayışlara sahip olan Yahudilik ve Zerdüştilik gibi dinler yanında, dünya hayatının kötü olduğunu, insanın dünyaya meyletmeden, dünyevi arzulardan uzak bir yaşantı ile hayatını şekillendirmesi ve kurtuluşu bu şekilde elde etmesi gerektiğini, çalışarak elde edilecek her şeyin insan hayatını karartacağı, fakirliğin esas alınması gibi düşüncelerin hakim olduğu Budizm ve Hıristiyanlık gibi dinlerde vardır. İslamiyet ise insanın bu dünyadaki yaşamı için çalışması, bir meslek ile hayatını kazanması ve inancı doğrultusunda hayatını şekillendirmesini, aynı zamanda yaptığı işin vereceği sonuçlarla insanlara faydalı olmasını bu şekilde kurtuluşun da elde edilebileceğini ifade etmektedir. İslam toplumunda bu anlayış ve yaşam tarzının en mükemmel şekilde çalışma hayatında ve mesleklerde uygulandığı, bunun yanında iş hayatındaki şahısların inançları ile bütünleşmelerinin sağlandığı en önemli teşkilat Ahiliktir.
Sosyal > Din Bilimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALPLAÇİN, Oğuz, 1978., Budda ve Buddizm, İstanbul -.
 • AYDIN, Mehmet,1993.,Din Fenomeni, Konya.
 • AYDIN, Mehmet,1989.,Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Konya, S.Ü.İ.F. yay. no : 61,.
 • AYDIN, Mehmet,1985.,"Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış" Ankara, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. 27,.
 • ÇELEBİ, Ahmet.,1978.,Mukayeseli Dinler Açısından Yahudilik, çev : Ahmet M.Büyükçınar - Ömer F. Harman, İstanbul.
 • DURANT,Will.,1943.,Yahudi Tarihi, çev:S. Sabit KARAMAN, Ankara.
 • GLASENAPP, Helmuth.,1954.,Les Cinq Grandes Religions du Monde, Fransızcaya çev: Pierre Jundt, Paris.
 • GRELOT, Pierre.,1962"Monde", Vocabulaire de Theologie Biblique, Paris.
 • GÜNAY, Ünver.,1993.,Din Sosyolojisi Dersleri, Kayseri, E.Ü. yay., no : 62,.
 • HAN, Zafer İslâm.,1981.,"Talmud'un Doğuşu ve Yahudiler Üzerindeki Tesiri", Ankara, A.Ü.İ.F. Dergisi, çev : Dr. Mehmet AYDIN, C. 25,.
 • KARAMAN, Hayrettin.,1974.,Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul ,İrfan yay.,.
 • KEHRER, Günter.,1992.,Din Sosyolojisi, çev : Semahat Yüksel, İstanbul.
 • KUTLUAY, Yaşar.,1965., İslâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara ,A.Ü.İ.F. yay. no : 64,.
 • KÜÇÜK, Abdurrahman - Günay TÜMER,1993., Dinler Tarihi, Ankara, Ocak yay.
 • MENSCHİNG, Gustave,1994.,Dinî Sosyoloji, çev : Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Konya.
 • MİRAS, Kamil.,1976, :Tecrid-i Sarih Tercemesi (Muhtasar), Ankara,D.İ.B. yay. C. 1-12.
 • NORMAND, Charles.,1897.,Histoire Ancienne deş Peuples de l'Orient, Paris.
 • ÖRS, Hayrullah,1966,Musa ve Yahudilik, İstanbul.
 • ROTHACKER, Erich,1955,Tarihte Gelişme ve Krizler, İstanbul, İ.Ü.E.F. yay. no : 649.
 • SCHİMMEL, Annemarie,1955, Dinler Tarihine Giriş, Ankara, A.Ü.İ.F. yay. no : 11.
 • SCHMİDT, P. W.,1931.,Originene et Evolution de la Religion, Fransızcaya çev :A. Lemonnyer, Paris-.
 • SOMBART, Werner.,1923.,Les Juifs et La Vie Economique, Paris., Payot.
 • SOMBART, Werner.,1993.,"Kapitalizm Öncesi İktisadi Görüş",Kapitalizm ve Din, çev: Mustafa ÖZEL, İstanbul, s. 35-46.
 • TABAKOĞLU, Ahmet.,1987, İslâm ve Ekonomik Hayat, İstanbul., D.İ.B. yay.
 • TANYU, Hikmet, 1979., Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, İstanbul, C.1-2.
 • TAPLAMACIOĞLU, Mehmet,1968,Din Sosyolojisi Giriş, Ankara, A.Ü.İ.F. yay. no : 79.
 • ÜLGENER, Sabri F. :Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisatAhlakı, Der yay. İstanbul-1981.
 • WACH, Joachim :Din Sosyolojisine Giriş, çev : Battal İNANDI, A.Ü.İ.F. yay. no: 181, Ankara, 1982.
 • WEBER, Max, 1984,Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, İstanbul çev: Zeynep ARUOBA.
 • WEBER, Max, 1993,Sosyoloji Yazıları, İstanbul, çev : Taha PARLA, Hürriyet yay. 3. baskı.
 • WEBER, Max, 1993,"Modern Kapitalizmin Gelişmesinde Din ve Diğer Faktörler",Kapitalizm ve Din, İstanbul, çev : Mustafa ÖZEL, , s.47-62.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.