ÖNDER BALTACI
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
ERDAL HAMARTA
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 38Sayı: 167ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 226 - 240İngilizce

387 12
Analyzing the relationship between social anxiety, social support and problem solving approach of university students
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ile algıladıkları anne baba tutumları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı, sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişki ve sosyal destek ve problem çözmenin sosyal kaygı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 506’sı kız ve 305’i erkek olmak üzere toplam 811 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Sosyal Kaygı Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucu olarak, sosyal kaygının tüm alt boyutları ile sosyal desteğin tüm alt boyutları arasında negatif yönlü, problem çözme yaklaşımları ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sosyal desteğin sosyal kaygıyı ve problem çözme yaklaşımının sosyal destekle birlikte sosyal kaygıyı anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adalbjarnardottir, S. (1995). How schoolchildren propose to negotiate: the role of social withdrawal, social anxiety, and locus of control. Child Development, 66, 1739-1751.
 • Ağır, M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akdemir, A., & Cinemre, B. (1996). Sosyal Fobi: Epidemiyoloji, Eşlik Eden Hastalıklar, Klinik Gidiş, Prognoz. 3P Dergisi, 4(1), 11-17.
 • Akkök, F. (1989). Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı ve Endişe Düzeyini Ölçme Aracının Güvenirlilik Geçerlik Çalışması. Psikoloji Dergisi, 7(23), 26-38.
 • Albano, A.M., Bartolo, P.M., Heimberg, R.G. & Barlow, D.H. (1995). Children and adolescents: assessment and treatment. R.G. Heimberg, M.R. Liebowitz, D. A., Hope, ve F. R. Schneier (Ed). Social phobia: diagnosis, assessment and treatment. New York: The Guilford Press.
 • Anderson, G., & Kazantzis, N. (2008). Social problem-solving skills training for adults with mild intellectual disability:a multiple case study. Behaviour Change, 25(2), 97–108.
 • Andrews, G., Creamer, M., Crino, R., Hunt. C., Lampe, L., & Page, A. (2006). The treatment of anxiety disorders. New York: Cambridge University Press.
 • Aras, A., & Tel, H. (2009). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Algılanan Sosyal Destek ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Toraks Dergisi, 10(2), 63-68.
 • Arı, E. (2006). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Kaygı Düzeyi, Algıladıkları Sosyal Destek ve Ana-Babalık Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arıcıoğulları, Z. (2001). Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Faktörler. Tıpta uzmanlık tezi. Dicle Üniversitesi.
 • Arkonaç, S. A. (2005). Psikoloji, Zihinsel Süreçler Bilimi. Ankara: Alfa Basım Yayın.
 • Arslan, C. (2005). Kişilerarası Çatışma Çözme ve Problem Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 75-93.
 • Arslan, Y. (2009). Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek İle Sosyal Problem Çözme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baltacı, Ö. (2010). Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Kaygı, Sosyal Destek ve Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Batıgün-Durak, A. (2000). Problem çözmeye yönelik terapiler:tanımı ve değerlendirme. Türk Psikoloji Bülteni, 6(19), 40-49.
 • Bayramkaya, E., Toros, E., & Özge, C. (2005). Ergenlerde Sosyal Fobi İle Depreson, Öz Kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15(4), 165-173.
 • Beidel, D. C., Turner, S. M., & Morris, T. L. (2000). Behavioral treatment of childhood social phobia. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(6), 72-80.
 • Bilge, F., & Kelecoğlu, H. (2008). Psychometric properties of the brief fear of negative evaluation scale: Turkish form. Eurasian Journal of Education Research, 32, 21-38.
 • Bingham, A. (2004). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. (Çev.Ferhan Oğuzkan). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Budak, B. (1999). Çocukluk Çağı Lösemileri ve Sosyal Destek Sistemlerinin Aile İşlevlerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Burger, M. J. (2006). Kişilik. (Çev. E, Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Calsyn, R.J., Winter J.P. & Burger, G.K. (2005). The relationship between social anxiety and social support in adolescents: a test of competıng causal models. Adolescence, 157(40),103-110.
 • Chen, T. Y., & Tang, C.S. (1997). Stress appraisal and social support of chinese mothers of adults children with mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 101(5),473-482.
 • Cohen, S., & Wills, T.A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.
 • Çınar, P. (2005). Cinsiyet ve Ruhsal Hastalıklar. Türk Psikoloji Bülteni, 36, 59-65.
 • Çürük, N. (2008). Ankara İl Merkezinde İş Okullarında 1. Ve 4. Sınıfa Devam Eden Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin Kaygı ve Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştıkları Problemlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dalgard, O.S., Bjork, S. & Tambs, K. (1995). Social support, negative life events and mental health. British Journal of Psychiatry, 166, 29-34.
 • Davidson, J. R., Hughes, P.L. & George, K. (1993a). The boundry of social phobia. Arch Gen Psychiatry, 51, 975-983.
 • Davidson, J. R., Hughes, P.L. & George, K. (1993b). The epidemiology of social phobia:findings from the guke epidemiological catchment area study. Psychol Medicine, 23, 700-718.
 • Davison, C. G. & Neale, J. M. (2004). Anormal Psikoloji. (Çev. İhsan Dağ) Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları.
 • Demir, T. (1997). Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Fobi: Epidemiyolojik Bir Çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi.
 • Den Boer, J.A. (1997). Social phobia: epidemiology, recognition, and treatment. British Medical Journal, 315(7111), 796-781.
 • Deniz, M. E. (2004). Investigation of the relation between decision self-esteem, decision making style and problem solving skill of the university students. Eurasian Journal of Educational Research, 4(15), 23-35.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., & Hamarta, E. (2002) Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Tarafından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 31, 374- 389.
 • Dilbaz, N., & Güz, H. (2002). Sosyal Kaygı Bozukluğunda Cinsiyet Farklılıkları. Nöropsikiyatri Arşivi, 39(2-3-4), 79-86.
 • Dilbaz, N., & Güz, H. (2003). Sosyal Kaygı Bozukluğu İle Panik Bozukluğu Olgularının Demografik ve Bazı Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 6, 32–38.
 • Dilbaz, N., (1997). Sosyal Fobi. Psikiyatri Dünyası Dergisi, 1, 18–24.
 • Dilbaz, N., (2000). Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayırıcı Tanı. Klinik Psikiyatri, 2, 3-21.
 • Dutton, S. S. (2002). Marital relationship functioning in a clinical sample of generalized anxiety disorder clients. Dissertation Abstract International: Section B. The Sciences & Engineering, 62(9–B),4216.
 • Ekinci, E., & Ekici, S. (2003). İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1),109- 120
 • Eren-Gümüş, A. (2006). Sosyal Kaygının Benlik Saygısına ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26, 63-75.
 • Erenler, A. G. (2007). Acil Servis Hemşirelerinin Problem Çözme Becerilerini Algılayışları İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Erkan, Z., Güçray, S., & Çam, S. (2002). Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10),64-75.
 • Gökalp, P., Tükel, R., Solmaz, D., Demir, T., Kızıltan, E., Demir, D. & Babaoğlu, A.N. (2001). Clinical features and co-morbidity of social phobics in Turkey. European Psychiatry, 16(2), 115.
 • Hamarta, E. (2009). Ergenlerin Sosyal Kaygılarının Kişilerarası Problem Çözme ve Mükemmeliyetçilik Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 729-740, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Hamarta, E., Baltacı, Ö., Üre, Ö., & Demirbaş, E. (2010). Lise Öğrencilerinin Utangaçlıklarının Algılanan Anne Baba Tutumları ve Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi, 21(6), 73-82.
 • Heckelman, L. R. & Schneier, F. R. (1995). Diagnostic issues. Richard G. Heimberg, Michael R. Liebowitz, Debra A. Hope ve Franklin, R. Schneier (Ed.) Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment. New York: Guilford Press.
 • Heiser, N.A., Turner, S. M., Beidel, D. C., & Roberson-Nay, R. (2009). Differentiating social phobia from shyness. Journal of Anxiety Disorders, 23, 469-475.
 • Holyord, J. (1987). Manual fort he questionnaire on resources and stres for famillies with cbronically. Brandon VT:Clinical Psychology Publishing.
 • Horsch, L. M. (2004). Parental attitudes toward socially ınhibited children. Virginia Polytechnic Institute and State University, Master of Science in Psychology.
 • İzgiç, F., Akyüz, G., Doğan, O. & Kuğu, N. (2000). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(4), 207-214.
 • Karacan, E., Şenol, Ş., & Şener, Ş. (1996). Çocuk ve Ergenlik Çağında Sosyal Fobi. 3P Dergisi, 4(1),28-34.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:Nobel Yayın.
 • Kargı, E. (2009). Bilişsel Yaklaşıma Dayalı Kişiler Arası Sorun Çözme Becerileri Kazandırma (bsç) Programının Etkililiği: Okul Öncesi Dönem Çocukları Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Kashdan, T.B. & Herbert, J.D. (2001). Social anxiety disorder in childhood and adolescence:Current status and future directions. Clinical Child and Family Psychology Review, 4(1), 37-61.
 • Kearney, C.A. (2005). Social anxiety and social phobia in youth: characteristics, assessment, and psychological treatment. Springer Science-Business Media, Inc.
 • Kessler, R. C., Stein, M. B. & Berglund, P. (1998). Social phobia subtypes in the National Comorbidity Survey. American Journal of Psychiatry, 155, 13-17.
 • Kılıç, G. (2005). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Atılganlık Düzeylerinin Sosyal Kaygı ve Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 177-184.
 • Köroğlu, E. (2006). Kaygılarımız Korkularımız. Ankara:HYB Yayıncılık.
 • Liebowitz, M. R. (1999). Update of the diagnosis and treatment of social anxiety disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 60(18), 22-26.
 • Magee, W.J., Eaton, W.W., Wittchen, H.U., McGonagle, K.A., & Kesler, R.C. (1996). Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry. 53(2),159–168.
 • McGuire, J. (2002). What is problem-solving? A review of theory, research and applications. Criminal Behaviour and Mental Health, 11, 210–235.
 • McMurran, M., & McGuire, J. (2005). Social problem solving and offending: evidence, evaluation, and evoluation. New Delhi: John Wiley & Sons ltd.
 • Okanlı, A., Tortumluoğlu, G., & Kırpınar, İ. (2003). Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 98-105.
 • Özbay, Y. & Palancı, M. (2001). Sosyal Kaygı Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. VI Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, ODTÜ, 5-7 Eylül.
 • Özkan, S. (2002). Zihinsel Engelli ve Normal Çocuğa Sahip Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, M., Sayar, K., Uğurad, I., & Tüzün, Ü., (2005). Sosyal Fobisi Olan Çocukların Annelerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15, 60-64.
 • Palancı, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Sorunlarını Açıklamaya Yönelik Bir Model Çalışması. XIII: Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Plotnik, R. (2007). Psikoloji’ye Giriş. (Çev. Tamer Geniş). İstanbul:Kaknüs Yayıncılık.
 • Potoczinak, D.J., Mirela, A., & Cirleen, D. (2007). Ego identity, social anxiety, social support, and self-concealment in lesbian, gay, and bisexual individuals. Journal of Counseling Psychology, 54(4), 447-457.
 • Rubin, K. H. & Mills, R. S. L. (1988). The many faces of social isolation in childhood. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 916-924.
 • Sarason, I. G. (1982). Concomitants of social support: attitudes, personality, characteristics and life experiences. Journal of Personality Social Psychology, 50(3),311-343.
 • Savaşır, I., & Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Sayar, K., Solmaz, M., Öztürk, M., Özer, Ö.A., & Arıkan, M. (2000). Yaygın Sosyal Fobi Hastalarında Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri. Klinik Psikiyatri, 3,163-169.
 • Schneier FR, Johnson, J., Hornig C. D., Liebowitz M. R., & Weissman MM. (1992). Social phobia. Comorbidity and morbidity in an epidemiologic sample. Arch Gen Psychiatry, 49, 282-288.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sorias, O. (1989). Sosyal Destek Kavramı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27, 353-357.
 • Stein, D.J., Hollander, E., & Rothbaum, B.O. (2009). Textbook of anxiety disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing.
 • Stewart, S.L., & Rubin, K.H. (1995). The social problem-solving skills of anxious-withdrawn children. Development and Psychopathology, 7, 323–336.
 • Szabo, M., & Lovibond, P.F. (2002). The cognitive content of naturally occurring worry episodes. Cognitice Therapy and Research, 26(2), 167-177.
 • Tarhan, N. (2006). Ruhsal Hastalıklar. Ankara:MN Medikal & Nobel Tıp Kitapları.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 29, 1-11.
 • Walsh, J. (2002). Shyness and social phobia: A social work perspective on a problem in living. Health & Social Work, 27(2), 137-143.
 • Wonderlich-Tierney, A.L., & Vander, J.S. (2010). The effects of social support and coping on the relationship between social anxiety and eating disorders. Eating Behaviors, 11(2), 85-91.
 • Yavuzer, H. (1998). Ana Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81-87.
 • Yıldırım, İ. (2005). Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Revizyonu. Eğitim Araştırmaları, 17, 221- 236.
 • Yıldırım, T. (2006). Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Kısa-Yoğun- Acil Psikoterapinin Etkinliğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yonkers, K.A., Dyck I. R., & Keller, M.B. (2001). An eight-year longitu-dinal comparison of clinical course and characteristics of social phobia among men and women. Psychiatry Services, 52, 637-643.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.