Ümit Yaşar TEKELİOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Akcan AKKAYA
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Abdullah DEMİRHAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
İSMAİL NECATİ HAKYEMEZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Tekin TAŞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Hakan BAYIR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
HASAN KOÇOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 20Sayı: 4ISSN: 1300-0578Sayfa Aralığı: 205 - 209Türkçe

164 5
Ameliyathane ve servis çalışanlarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevlalansının karşılaştırılması
Amaç: Ameliyathane ve servislerde çalışan hekimler, yardımcı sağlık personelleri (anestezi teknisyenleri ve hemşireler) ve temizlik personelleri sıklıkla kan ve vücut sıvıları ile temas edebilmektedir. Bu sıvılar ve kontamine aletler Hepatit B, Hepatit C veya HIV virüs enfeksiyonu bulaşmasına neden olabilecek önemli sebeplerdendir. Bu çalışmanın amacı Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathane’sinde ve dahili servislerinde çalışan personelin Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV) ve Kazanılmış ‹mmün Yetmezlik virus (HIV) seroprevalansını ve immünizasyon durumunu saptamaktır. Ayrıca aşılanma ve alınabilecek tedbirlerin güncel literatür eşliğinde tartışılması hedeşenmiştir. Yöntem: Ameliyathane ve servis ortamında çalışmaya katılan toplam 122 kişinin bilgilendirilmiş onam formları alındıktan sonra, kan örnekleri toplandı. Katılımcılar sunulan anket formunu doldurarak, demografik bilgilerini, klinikte çalışma sürelerini, hepatit enfeksiyon hikâyesini ve immünizasyon durumlarını bildirdiler. Hepatit B yüzey antijeni, yüzey antikoru (anti-HBs), çekirdek antikoru (anti-HBc), anti-HCV ve anti-HIV durumu "enzyme linked immunosorbent assay" metodu kullanılarak araştırıldı. Verilerin istatistiksel incelemesinde "Ki- kare testi" ve "Ki- kare kökenli Phi-Cromer’s V, Contingency Coefficient, Goodman and Kruskal tau ve Uncertainly Coefficient testi" kullanıldı. p< 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 43 kadın %35,2 ve 79 erkek %64,8 toplam 122 gönüllü katıldı. Gönüllülerin 62’ si ameliyathane çalışanı, 60’ ı servis çalışanı idi. 30’ u doktor (%24,6), 60’ ı yardımcı sağlık personeli (hemşire ve anestezi teknisyeni) (%49,2) ve 32’ si yardımcı personel (%26,2) idi. 108 katılımcı (%88,5) 5 yıldan az, 12 katılımcı (%9.8) 10 yıldan az, 2 katılımcı da (%1,6) 10 yıldan fazla çalışmıştı. Servis ve ameliyathane çalışanlarında, hepatit belirteçlerinde istatistiksel açıdan fark olmadığı görüldü. Hepatit hikayesi olmayan ameliyathane çalışanlarından, 6’sında (%5), servis çalışanlarından ise 2’sinde (%1,6) anti-HBc’ nin (+) olduğu saptandı. Ameliyathane çalışanlarının 52’sinde (%42,6), servis çalışanlarının ise 50’sinde (%40,9) anti-HBs (+) bulundu. Katılımcıların tümünde anti-HCV ve anti-HIV negatifti. Sonuç: Bu çalışma rutin aralıklarla yapılan labaratuvar tetkiklerin ve hastane ortamında alınan standart önlem ve tedbirlerin, risk altında bulunan sağlık çalışanlarında önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.