Çiğdem BEZİR
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
BAHAR BARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 39Sayı: 171ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 392 - 406Türkçe

181 9
Second life ortamında altı şapka düşünme tekniğinin dil öğretimi sürecine katkısı
Öğretimde üç boyutlu sanal dünyaların kullanılması eğitimcilere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan öğrenciler için eşzamanlı gerçekleşebilecek öğretim sunma olanağı sağlar. Bu ortamda öğrenciler sanal bir kimlik ve beden içerisine girerek gerçek hayatta sınıf ortamında gerçekleşmesi daha zor olan öğretimsel etkinlikleri başarıyla yürütebilirler. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak tasarlanan yabancı dilde öğretim etkinliğinde, öğrenci, öğretmen ve sosyal çevre açısından ortaya çıkan rolleri ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Araştırma grubu, 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde İzmir’de bulunan iki anadolu lisesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından belirlenmiştir. Her okuldan altışar öğrencinin katılımıyla toplam 12 öğrenci ile etkinlik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Görüşme, gözlem ve günlük tutma yoluyla veri toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, Second Life ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin yabancı dil öğretimi için nasıl tasarlandığı ayrıntılı olarak sunulmuştur. Second Life ortamında kullanılan altı şapkalı düşünme tekniği sayesinde, öğrenciler kendilerine verilen şapka türüne göre aktif olarak düşünme süreci yaşamışlar ve bir düşünceyi savunmak için güçlü kanıtlar elde etmenin yollarını araştırmışlardır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aldağ, H., & Sezgin, E. (2003). Çok ortamlı öğrenmede ikili kodlama kuramı ve bilişsel model. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 121-135.
 • Altıkulaç, A., & Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.
 • Ayaz Can, H. (2005). Altı şapkalı düşünme tekniğinin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Baran, B., & Cagiltay, K. (2010). The Motivators and barriers in the development of online communities of practice. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 39, 79-96.
 • Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27(2), 139-153.
 • Bell, D. (2009). Learning from Second Life. British Journal of Educational Technology, 40(3), 515-525.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and research (3 rd ed). USA: Allyn & Bacon.
 • Bowers, K. W., Ragas, M. W., & Neely, J. C. (2009). Assessing the value of virtual worlds for post-secondary instructors: a survey of innovators, early adopters and the early majority in second life. International Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 40-50.
 • Broadribb, S., & Carter, C. (2009). Using Second Life in human resource development. British Journal of Educational Technology, 40(3), 547-550.
 • Bulu, S. T. (2012). Place presence, social presence, co-presence, and satisfaction in virtual worlds. Computers & Education, 58, 154-161.
 • Canbek Göksel, N. (2009). Üniversite-toplum işbirliğinde öğrenen-ders yöneticisi etkileşimi: Second Life (SL) üzerine bir çalışma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Cheong, D. (2010). The effects of practice teaching sessions in Second Life on the change in pre-service teachers’ teaching efficacy. Computers & Education, 55, 868-880.
 • Çubukçu, F. (2008). Yabancı dil öğrenme endiĢesi ile öz yeterlik arasındaki korelasyon üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education) 4(1), 148-158.
 • Davies, G. (2005). Computer Assisted Language Learning: Where are we now and where are we going? University of Ulster Centre for Research in Applied Languages UCALL Conference, University of Ulster, Coleraine.
 • De Bono, E. (1999). Six Hats Thinking. Little, Brown & Company, England.
 • Dede, C., Ketelhut, D., & Ruess, K. (2004). Designing for motivation and usability in a museum-based multi- user virtual environment. Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
 • Dickey, M. D. (2005). Three-dimensional virtual worlds and distance learning: two case studies of Active Worlds as a medium for distance education. British Journal of Educational Technology, 36(3), 439–451.
 • Dinçer, G. D. (2008). Sanal dünyaların uzaktan eğitim danışmalık hizmetlerinde kullanımı: Second Life örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
 • Esteves, M., Fonseca, B., Morgado, L., & Martins, P. (2011). Improving teaching and learning of computer programming through the use of the Second Life virtual world. British Journal of Educational Technology, 42(4), 624–637.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. USA: The McGraw-Hill Companies.
 • Freitas, S., Rebolledo-Mendez, G., & Liarokapis, F., Magoulas, G. & Poulovassilis, A. (2010). Learning as immersive experiences: Using the four-dimensional framework for designing and evaluating immersive learning experiences in a virtual world. British Journal of Educational Technology, 41(1), 69– 85.
 • Friedman, D., Steed, A., & Slater, M. (2007). Spatial social behavior in Second Life. Intelligent Virtual Agents IVA, Lecture Notes in Computer Science LNAI, 4722, 252–263.
 • Gandhi, T., & Chauhan, B. (2012). Software requirement ınspection tool for requirement review. International Conference on Advances in Computing and Management, Maharashtra, India, 479-483.
 • Gao, F., Noh, J.J., & Koehler, M.J. (2009). Comparing role-playing activities in Second Life and face-to-face environments. Journal of Interactive Learning Research, 20(4), 423-443.
 • Gavrilova, M.L. & Yampolskiy, R. (2011). Applying biometric principles to avatar recognition. Lecture Notes in Computer Science, 6670, 140-158.
 • Gregory, S., & Masters, Y. (2010). Six hats in Second Life: Enhancing preservice teacher learning in a virtual world. International Conference on Teaching and Learning with Technology (iCTLT), Singapore.
 • Gregory, S., & Masters, Y. (2012). Real thinking with virtual hats: A role- playing activity for pre-service teachers in Second Life. Australasian Journal of Educational Technology, 28 (special issue 3), 420-440.
 • Güler, H. K. (2010). Karikatür kullanılarak yapılan öğretimin ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi doğal sayılar alt öğrenme alanındaki akademik başarılarına ve matematik dersine karşı tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İzci, F. (2008).Biyoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitime yönelik yaklaşımlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Karadağ, M., Saritaş, S., & Erginer, E. (2009). Using the ‘six thinking hats’ model of learning in a surgical nursing class: Sharing the experience and student opinions. Australian Journal of Advanced Nursing, 26, 59-69.
 • Kongmee, I., Strachan, B., Montgomery, C., & Pickard, A. (2011) Using massively multiplayer online role playing games (MMORPGs) to support second language learning: Action research in the real and virtual world. 2nd Annual IVERG Conference: Immersive Technologies for Learning, Middlesborough, UK.
 • Korkut, E., & Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz- yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education),34, 178-188.
 • LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31-60.
 • Lemon, M., & Kelly, O. (2009). Laying Second Life foundations: Second chance learners get first life skills. Same places, different spaces Conference, Auckland, New zealand, 557-565.
 • Li, C-S., Lin, Y-F., Nelson, J., & Eckstein, D. (2008). Hats off to problem-solving with couples. The Family Journal, 16(3), 254-257.
 • Lifton, J., & Paradiso, J. A. (2010). Dual reality: Merging the real and virtual. Social Informatics and Telecommunications Engineering, 33(1), 12-28.
 • Liou, H. C. (2012): The roles of Second Life in a college computer-assisted language learning (CALL) course in Taiwan, ROC. Computer Assisted Language Learning, 25(4) ,365-382.
 • Mennecke, B. E., Triplett, J. L., Hassall, L. M., Conde, Z. J., & Heer, R. (2011). An examination of a theory of embodied social presence in virtual worlds. Decision Sciences, 42(2), 413-450.
 • Paterson, A. (2006). Dr Edward de Bono’s six thinking hats and numeracy. Australian Primary Mathematics Classroom, 11(3), 11-15.
 • Reinkensmeyera, D. J., Guigond, E., & Maier, M. A. (2012). A computational model of use-dependent motor recovery following a stroke: Optimizing corticospinal activations via reinforcement learning can explain residual capacity and other strength recovery. Dynamics, 29(30), 60-69.
 • Rogers, L. (2011). Developing simulations in multi-user virtual environments to enhance healthcare education. British Journal of Educational Technology, 42(4), 608–615.
 • Rudra, A., Jaeger, B., Aitken, A., Chang, V. & Helgheim, B. (2011).Virtual team role play using Second Life for teaching business process concepts. 44th Hawaii International Conference System Sciences (HICSS), Hawaii, USA, 1-8.
 • Salmon, G. (2009). The future for (second) life and learning. British Journal of Educational Technology, 40(3), 526–538.
 • Sanchez, J. (2007). Second Life: An interactive qualitative analysis. Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Chesapeake, VA: AACE, 1240-1243.
 • Sarı, H. (2006). Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi ile ilgili öğrenci görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.
 • Schiller, S. Z. (2009). Practicing learner-centered teaching: Pedagogical design and assessment of a Second Life project. Journal of Information Systems Education, 20(3), 369-381.
 • Singh, N., & Lee, M. J. (2008). Exploring perceptions toward education in 3D virtual environments: An Introduction to “Second Life”. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8(4), 315-327.
 • Smith, M., & Cook, K. (2012). Attendance and achievement in problem-based learning: The value of scaffolding. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 6(1), 129-152.
 • Tang, F. (2010). Reference tools in Second Life: implications for real life libraries. New Library World, 111(11), 513-525.
 • Ünal, Ç., Onursal Ayırır, İ. & Arıoğul, S. (2011). İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinde yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 473-484.
 • Wang, C., Song, H., Xia, F., & Yan, Q. (2009). Integrating Second Life into an EFL program: Students’ perspectives. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 2(1), 1-16.
 • Wang, Y., & Braman, J. (2009). Extanding the classroom through Second Life. Journal of Information Systems Education, 20(2), 235-247.
 • Warburton, S. (2009). Second Life in higher education: Assessing the potential for and the barriers to deploying virtual worlds in learning and teaching. British Journal of Educational Technology, 40(3), 414- 426.
 • Webber, S., & Nahl, D. (2011). Sustaining learning for LIS through use of a virtual world. Library Associations and Institutions, 37(1), 5-15.
 • Wills, S., Leigh, E. & Ip, A. (2011). The power of role-based e-learning. New York, USA: Routledge.
 • Wood, N. T., Solomon, M. R., & Englis, B. G. (2005). Personalization of online avatars: is the messenger as important as the message? International Journal of Internet Marketing and Advertising, 2(1/2), 143-161.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed). Newbury Park, London, New Delhi: Sage.
 • Yurtcan, İ. H. (2003). Yabancı dil öğretiminde çeviri derslerinin işlevselliği. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 154-156.
 • Zhang, C. (2010). Using virtual world learning environment as a course component in both distance learning and traditional classroom: implications for technology choice in course delivery. Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, Atlanta, USA, 196-200.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.