AYDANUR GACENER ATIŞ
(Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir, Türkiye)
AYTEN AYŞEN KAYA
(Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 51Sayı: 588ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 9 - 19Türkçe

103 0
Cari açığın sürdürülebilirliğinde para politikasının etkisi: Türkiye uygulaması
Türkiye’de 2008 küresel krizinden sonra TCMB 2010 yılı sonundan itibaren yeni bir para politikası uygulamaya başlamıştır. Cari açık sorunu da özellikle 2001 yılından sonra ihracatın ithalatı karşılama oranındaki düşüşe bağlı olarak artış göstermiş ve sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıları artırmıştır. Bu çalışmada, para politikasının cari açık üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Cari açığın GSYİH’deki payını temsil eden değişken ile bunu para politikası uygulamaları açısından etkileyen para arzı, reel faiz oranı ve reel döviz kuru değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 2001:Q1-2012:Q4 verileri kullanarak, uzun dönemli ilişkiyi tahmin etmek için Johansen eşbütünleşme testi ve kısa dönem dinamikleri tahmin etmek için ise Vektör Hata Düzeltme Modeli uygulanmıştır. Araştırma bulgularımız, para arzındaki artışın cari açığı azalttığını; reel faiz oranının bu açığı artırdığını; reel döviz kurunun ise istatistiki olarak anlamsız olduğunu göstermektedir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BAŞÇI, Erdem; (2012), “AB Krizi ve TCMB Para Politikası”, Ankara, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2012/Baskan_SDE.pdf, 12.12.2012.
 • BAYRAK, Gökhan; (2011) Türkiye’de Cari Açık ve Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, Haziran.
 • DICKEY, David Alan and Wayne Arthur FULLER; (1979), “Dis- tribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74 (366), 427–31.
 • DICKEY, David Alan and Wayne Arthur FULLER; (1981), “Like- lihood Ratio Statistics for an Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, 49, 1057–72.
 • ENDERS, Walter; (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley&Sons.Inc., USA.
 • GANİOĞLU, Aytül; (2012), “Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı”, Tür- kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Çalışma Tebliği No: 12/31, Kasım.
 • GÖÇER, İsmet; (2013) “Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Fi- nansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz”, Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Nisan 8(1), ss.213-242.
 • JOHANSEN, Soren and Katarina JUSELIUS; (1990), “Maxi- mum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52, 169–210.
 • KARA, Hakan; (2012), “Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, TCMB Çalışma Tebliğ No:12/17, www.tcmb.gov.tr/research/ discus/2012/WP1217.php, 01.03.2013
 • OKTAR, Suat ve Levent DALYANCI; (2011), “Türkiye Eko- nomisinde Para Politikasının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., Dergisi Cilt 30, Sayı 1 ss.1-22.
 • ÖZATAY, Fatih; (2012), Para Politikasında Yeni Arayışlar ve TCMB,TEPAV, http://www.tepav.org.tr/upload/ files/13268900343.Para_Politikasinda_Yeni_Arayislar_ve_ TCMB.pdf, 09.04.2013.
 • SIMS, Cristopher; (1980), “Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48 (1), 1–48.
 • TCMB (2013), 2013 Yılı Para ve Kur Politikası, Ankara, www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2012/Baskan_ParaPol13.php, 02.03.2013.
 • TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov. tr/ 03.03.2013.
 • TOGAN, Sübidey ve Hakan BERUMENT; (2011) Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, ss.3-21.
 • TÜİK, Temel İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu. do?metod=temelist, 01.03.2013.
 • UTKULU, Utku; (1997), “How To Estimate Long-Run Relation- ships in Economics: An Overview of Recent Developments”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (2), 39–48.
 • UTKULU, Utku, (2001), “Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, ss.113-132
 • ÜNSAL, Erdal; (2001), Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • YILMAZ Ömer ve Merter AKINCI; (2012) ”Türkiye’de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi, TİSK Akade- mi, Cilt 7, Sayı: 14, ss.54-83.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.