AYDANUR GACENER ATIŞ
(Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1303-099X / 2651-3021Sayfa Aralığı: 315 - 334Türkçe

81 0
Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon sektörünün karşılaştırmalı rekabet analizi
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en önemli ihracat unsurlarından biri olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün rekabet avantajının sürdürülebilirliğini saptamaktır. Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli pazarları olan Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu-Kuzey Afrika’da sektörün rakip ülkelere göre mevcut durumu ve rekabet düzeyi analiz edilmiştir. Söz konusu analiz, 1995 – 2012 dönemine ait, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri tabanından sağlanan, tekstil ve konfeksiyon sektörünü temsil eden, Uluslararası Ticaret Sınıflandırması Rev.3’e göre, 3 haneli, 26/65/84 kodlu ürün gruplarına ait veriler yardımıyla hesaplanan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Göreli Rekabet Üstünlüğü ve Karşılaştırmalı İhracat Performansı indekslerine göre yapılmıştır. Analiz sonuçları, Türkiye açısından sektörün azalan bir seyirle önemini koruduğunu; söz konusu pazarlarda rekabet avantajının belli ürün gruplarında sürdüğünü ancak bu avantajın giderek azaldığını göstermektedir.
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Tekstil
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altay, N.O. ve Gacener, A. (2003) “Türkiye’nin Rekabet Dinamikleri: Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi” ERC/ODTÜ VII. Uluslararası Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül, Ankara.
 • Aynagöz, Ç.Ö. (2005) “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Rekabet Gücü: Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama” Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1):65-76.
 • Aynagöz, Ç.Ö. (2010) “Türk Sanayisinin Avrupa Birliği Piyasasında İhracat Rekabet Gücü” Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, 51-61.
 • Balance, R.H., Forester, H. ve Murray, T. (1987) “Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage” Review of Economics and Statistics, 69:157-161.
 • Balassa, B. (1965) “Trade Liberalisation and ‘Revealed’ Comparative Advantage” The Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2):99-123.
 • Bender, S. ve Li, K.W. (2002) “The Changing Trade and RCA of Asian and Latin American Manufacture Exports” http://www.econ.yale.edu/~egcenter/research. htm (01.03.2012).
 • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) “Uluslararası Ticaret İstatistikleri (1995- 2012)” http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/ reportFolders.aspx, (13.03.2013).
 • Bowen, H. (1983) “On the Theoretical Interpretation of Trade Intensity and Revealed Weltwirtschaftliches Comparative Advantage” Archiv, 119(3):464-472.
 • Çarıkcı, E.(2009) “AB ile İlişkiler ve GB’nin Zararı”, http//www.carikci.cankaya.edu.tr/publications/hzgGB2. pdf, ‎ (18.11.2013).
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2006) “Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Tekstil, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, http:// plan9.dpt.gov.tr/oik42_tekstilderigiyim/42TekstilDeriv eGiyim_TekstilveGiyimAltKomisyon%20Raporu.pdf, (07.07.2013).
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2012) “Temel Ekonomik Göstergeler” http://www.dpt.gov.tr/ portaldesign/portalcontrols/webıcerikgosterim.aspx?enc= 83d5a6ff03c7b4fca2d1a4b25523a154, (24.12.2013).
 • Dilber, İ. (2004) “Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü” Yönetim ve Ekonomi, 11(2):85-98.
 • Doğan, N. (2004) “On Yıllık Dönemde Gümrük Birliği’nin Etkileri Ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” http://www.mevzuatdergisi. com/2004/07a/02.htm (21.12.2013).
 • Doğan S. ve Kaya, S.S. (2011) “Gümrük Birliği Sonrasında (1996-2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaretinin Ülke ve Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 14:1-18.
 • Donges, J. (1982) The Second Enlargement of the Community, Germany, Kieler Studien 171.
 • Dulupcu, M. ve Gün, K. (2003) “Isparta İli İhracatçı Tekstil Sektörü Firmalarının Rekabet Gücü Sorunları- Yenilik ve Yerel İşbirliği Temelli Bir Analiz” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2): 193-211.
 • Erkan, B. (2011) “Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatında Uluslararası Rekabet Gücünün Belirlenmesi” Econ Anadolu 2011: Anadolu International Conference in Economics II, June 15-17, 2011, Eskişehir, Türkiye.
 • Fertö, I.ve Hubbard, L.J.(2003) “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors” The World Economy, 26(2):247-59.
 • Gacener, A.A., Kaya, A. (2013) “Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması” Atatürk Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Kurumu 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, Ekin 24-25,Erzurum.
 • Greenaway, D. ve Milner, C. (1993) Trade and Industrial Policy in Developing Countries: A Manual of Policy Analysis, The Macmillan Press.
 • Güleryüz, Ö. (2011) “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Tekstil Sektörünün Geleceği” Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hinloopen, J. ve Van Marrewijk, C. (2001) “On the Empirical Distribution of the Balassa Index” Weltwirtschaftliches Archiv, 137:1-35.
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO) (2012) “Giyim Eşyası İmalatı Sanayi” Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliştirilmesi Projesi, İstanbul.
 • İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/İTKİB (2012) “AB Tekstil Hazır Giyim ve Konfeksiyon İthalatı 2009-2011 Yıllık & 2012 Ocak- Haziran Dönemi Değerlendirme Raporu”http://www. itkib.org.tr/ihracat/disticaretbilgileri/raporlar/dosyalar/ ab%20rapor%20fınal_hg.pdf (03.06.2013).
 • Kalkınma Bakanlığı (2001-2012) “Temel Ekonomik Göstergeler” http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/ PortalContros/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6F F03C7B4FCC6AECA659BD6F05648192E81EB0C98 48AAD19E7579B3250E, (20.12.2013).
 • Kök, R. ve Çoban, O. (2005) “Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği, 1989-2001” İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 20(228): 68-81.
 • Krugman P.R. ve Obstfeld, M. (2003) International Economics, Addison-Wesley, Sixth Edition.
 • Küçükkiremitçi, O., Karaca, M.E. ve Eşiyok, B.A. (2010) “Türkiye’nin İhracatında Öne Çıkan Sektörlerde Temel Pazar Ülkeler, Rakipler ve Rekabet Gücü” Türkiye Kalkınma Bankası AŞ., GA/01-01-10, Ankara.
 • Öngüt, E. (2007), “Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına Uyumu”, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT:2703.
 • Pınar Ö., Boran, Ş. ve Sevilmiş, G. (2013) “Küreselleşme Sürecinde Yükselen Aktör: Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye” İzmir Ticaret Odası, AR-GE Bülten, http://www.izto.org.tr/portals/0/argebulten/2013 martekonomi1.pdf (31.01.2014).
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2011) “Türkiye Sanayi Sektörleri 2011 yılı Değerlendirmesi” http://www. sanayi.gov.tr/Files/Documents/01_giris_otomotiv- fh11-31102012111337.pdf,(20.12.2013)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2013), “Tekstil Hazırgiyim Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu” Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi, 2013/2.
 • Seyidoğlu (2013), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınevi, Geliştirilmiş 18. Baskı, İstanbul.
 • Seymen D. (2009) “Gümrük Birliği Türkiye’nin Avrupa Birliği Ticaretinde Ülke Yoğunlaşmasını Değiştirdi mi?” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1):199-220.
 • Seymen, D. ve Şimşek, N. (2006) “Türkiye ile Çin’in OECD Pazarında Rekabet Gücü Karşılaştırması” İktisat, İşletme ve Finans, 21(244):38-50.
 • Şimşek N., Seymen, D. ve Utkulu, U. (2010) “Turkey’s Competitiveness in the EU Markets: A Comparison of Different Trade Measures” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2):107-139.
 • Taymaz, E. (2002) “Competitiveness of the Turkish Textile and Clothing Industries” http://www. inovasyon.org/pdf/et.textile%20and%20clothing%20 ind.15_09_02.pdf, (10.06.2013).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (1995-2012) Sanayi Üretim İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/ sanayidagitimapp/sanayiuretim.zul, (03.12.2013).
 • Utkulu, U. ve Seymen, D. (2004) “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: Evidence for Turkey vis-a-vis the EU/15” European Trade Study Group 6th Annual Conference, ETSG 2004, Nottingham, 9-11 September.
 • Uzay, N. (2005) “Değişen Dünya Koşullarında Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Geleceği” İktisat, İşletme ve Finans, 29 (2):227-250.
 • Ünsal, E. (2005) Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayınevi, Ankara, 1. Baskı.
 • Vergil, H. ve Yıldırım, H. (2010) “AB, Türkiye Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29.
 • Vollrath, T.L. (1987) Revealed Competitiveness for Wheat, Economic Research Service Staff Report, No:AGES861030.
 • Vollrath, T.L. (1989) Competitiveness and Protection in World Agriculture, Agricultural Information Bulletin, No:567.
 • Vollrath, T.L. (1991) “A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Weltwirtschafliches Measures of Revealed Comparative Advantage” Weltwirtschaftliches Archiv, 127(2):265-280.
 • Yeats, A.J. (1985) “On the Appropriate Interpretation of the Revealed Comparative Advantage Index: Implications of a Methodology Based on Industry Sector Analysis” Weltwirtschaftliches Archiv, 121(1):61-73.
 • Yücel, Y. (2010) “Uluslararası Ticaretin serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2):227-250.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.