DERYA ÇELİK
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
ELİF AKŞAN KILIÇASLAN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1307-6086 / 1307-6086Sayfa Aralığı: 166 - 190İngilizce

170 3
Preservice mathematics teachers’ perceptions of infinity, indeterminate and undefined
Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramları ile ilgili anlamalarını ortaya koymaktır. Araştırma bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına devam eden 83 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Öğretmen adaylarına iki bölümden oluşan bir test uygulanmıştır. Testin birinci bölümünde öğretmen adaylarına doğrudan bu kavramlardan ne anladıkları yönelik üç soru yöneltilmiştir. İkinci bölümünde ise sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlığı sembolik olarak temsil eden dokuz durum (∞+∞,1∞, ∞-∞,...) verilmiş ve öğretmen adaylarından bu sembolik gösterimlerin/formların kendileri için ne anlam ifade ettiğini nedenleri ile birlikte açıklamaları istenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları en fazla belirsiz kavramını açıklamada başarılı (%23) olmuştur. Tanımsızlık kavramı dışında, diğer iki kavramla ilgili açıklamalarında günlük yaşam deneyimlerinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramlarını birbirinin yerine kullandıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının verilen sembolik duruma ilişkin kararlarında önceden öğrendikleri bazı baskın kuralların oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aşık, S. (2010). Tanımsızlık ve Belirsizlik Kavramlarının Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüş ve Performansları Bağlamında İncelenmesi: 0, 1 ve ∞ İle Yapılan İşlemler. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aztekin, S. (2008). Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerde Yapılanmış Sonsuzluk Kavramlarının Araştırılması. Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bölümleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aztekin, S., Arikan, A., & Sriraman, B. (2010). The Constructs of PhD Students about Infinity: An Application of Repertory Grids. The Montana Mathematics Enthusiast, 7(1), 149- 174.
 • Ball, D.L. (1990a). The MAthematical Understanding that Prospective Teachers Bring to Teacher Education. Elementary School Journal, 90(4), 449-466.
 • Ball, D.L. (1990b). Prospective Elementary end Secondary Teachers’ Understanding of Division. Journal for Research in Mathematics Education. 21(2), 132-144.
 • Cankoy, O. (2010). Mathematics Teachers' Topic-Specific Pedagogical Content Knowledge in the Context of Teaching a°, 0! and a/0. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 749-769.
 • Crespo, S. & Cynthia, N. (2006). Challenging Preservice Teachers' Mathematical Understanding: The Case of Division by Zero. School Science & Mathematics, 106 (2), 84-98.
 • Dubinsky, E., Weller, K., Mcdonald, M.A., & Brown, A. (2005). Some Historical Issues and Paradoxes Regarding The Concept of Infinity: An Apos-Based Analysis: Part 1. Educational Studies in Mathematics, 58(3), 335–359.
 • Ervynck, G. (1994). Students' Conceptions of Infinity in the Calculus. Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies (PRIMUS), 4 (1), 84-96.
 • Even, R. & Tirosh, D. (1995). Subject-Matter Knowledge and Knowledge about Students As Sources of Teacher Presentations of The Subject-Matter. Educational Studies in Mathematics, 29 (1), 1-20.
 • Fischbein, E. (2001). Tacit Models and Infinity. Educational Studies in Mathematics, 48(2), 309-329.
 • Kanbolat, O. (2010). Bazı Matematiksel Kavramlarla İlgili Epistemolojik Engeller. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Mamolo, A. & Zazkis, R. (2008). Paradoxes as a Window to Infinity. Research in Mathematics Education, 10(2), 167-182.
 • Monaghan, J.D. (1986). Adolescents' Understanding of Limits and Infinity. Yayınlanmış Doktora Tezi, University of Warwick.
 • Monaghan, J.D. (2001). Young Peoples’ Ideas of Infinity. Educational Studies in Mathematics, 48(2-3), 239–257.
 • Nair, G.S. (2010). College Students’ Concept Images of Asymptotes, Limits, and Continuity of Rational Functions, Yayınlanmış Doktora Tezi, The Ohio State University.
 • Nesin, A. (2002). Matematik ve Sonsuz.
 • http://www.alinesin.org/popular_math/S_7_matematik_ve_sonsuz.doc internet adresinden 3 Mart 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Özmantar, F.( 2008). Sonsuzluk Kavramı: Tarihsel Gelişimi, Öğrenci Zorlukları ve Çözüm Önerileri. Eds. M.F.Özmantar, E. Bingölbali ve H.Akkoç. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (s.151-180). Pegem Akademi, Ankara.
 • Quinn, R.J., Lamberg, T.D., & Perrin, J.R. (2008). Teacher Perceptions of Division by Zero. The Clearing House, 81 (3), 101-104.
 • Reys, R. E., & Grouws, D. A (1975). Division Involving Zero: Some Revealing Thoughts from Interviewing Children. School Science and Mathematics, 78, 593-605.
 • Singer, M. & Voica, C. (2003). Perception of Infinity: Does it Really Help in Problem Solving?. The Mathematics Education into the 21st Century Project Proceedings of the International Conference.
 • Singer, M. & Voica, C. (2007). Children’s Perceptions on Infinity: Could They Be Structured? http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/CERME5b/WG3.pdf adresinden 10 Mayıs 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Singer, M. & Voica, C. (2008). Between Perception and Intuition: Learning About Infinity. The Journal of Mathematical Behavior, 27, 188-205.
 • Tall, T. & Tirosh, D. (2001). Infinity -The Never-Ending Struggle. Educational Studies in Mathematics, 48 (2-3),129-136.
 • Tsamir, P. & Sheffer, R.(2000). Concrete and Formal Arguments: The Case of Division by Zero. Mathematics Education Research, 12(2), 92-106.
 • Tsamir, P., Sheffer, R., & Tirosh, D.(2000). Intuitions and Undefined operations: The Cases of Division by Zero. Focus on Learning in Mathematics, 22 (1), 1–16.
 • Yıldırım, C. (2000). Matematiksel Düşünme, 3. Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.