HAKKI ULUCAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
İLHAN ADİLOĞULLARI
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye)
BEKİR BARIŞ CİHAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1307-6477Sayfa Aralığı: 41 - 47İngilizce

200 5
Examining psychological achievements of the families of children participating in summer sport schools
Ankara Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 2011 yılında açtığı yaz spor okullarına katılan ve devam eden çocukların ailelerinin psikolojik kazanımlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma betimsel nitelikte ve tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu 115’i anne, 207’si baba olmak üzere toplam 322 veli’ den oluşmuştur. Araştırmanın verileri Çepikkurt (2005) tarafından geliştirilen ‘’Sporda Ailenin Psikolojik Kazanımlar Ölçeği’ ile toplanmıştır. Ölçek 32 maddeden oluşmakta olup dört alt boyutu (‘’Statü Kazanma’’, “ Benlik Saygısı’’, “Özdeşleşme’’, “Kontrol Edicilik’’) bulunmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı.90’dır. Toplanan veriler üzerinden t-testi, Kruskal Wallis testi ve tekyönlü varyans analiz testleri yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde (SPSS 15) Paket Programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0,05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Ailelerin çocuklarını Yaz Spor Okullarına göndermedeki en önemli kazanımları sırasıyla ‘’Kontrol Edicilik’’, ’’Benlik Saygısı’’, ’’Özdeşleşme’’ ve ‘’Statü Kazanma’’ alt boyutları olarak görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre Statü Kazanma ve Kontrol Edicilik alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmazken, Benlik Saygısı ve Özdeşleşme alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Coakley, J., "The good father: parental expectations and youth sports", Journal of Leisure Studies, 25(2). pp. 155-163, 2006.
 • 2. Çepikkurt, F., Çocuk sporlarında ailesel katılımın aşırı olmasının psikolojik kazanımları: Bir ölçek çalışması. Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, (YLT) 2005. (In Turkish)
 • 3. Demir, A., 7-14 Yaş Grubu Çocuklarının Spora Yönlendirilmesine Etki Eden Faktörler. (DT). İstanbul: Marmara University Health Science Institution, 1996. (In Turkish with English Abstract)
 • 4. Duman, S., Lök, S., Şirin, E. F., Fişekçioğlu, B. İ., " Psychological Acquisitions of the Families of the Children Joining Sport Activities" Selçuk Unıiversity Journal of Physical Education and Sport Science, 12(3). pp. 204-207. 2010.
 • 5. Ergen, E., Açıkada, C., Bilim ve Spor, Ankara, 1990.
 • 6. Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L., “Differentiating parent practices related adolescent behavior in the free time context”, Journal of Leisure Studies, 35(4). pp. 396-422. 2003.
 • 7. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara, Nobel Yayınevi, 1999. (In Turkish)
 • 8. Keskin, V., Expectations of Parents Leading Their Children to Sport. Afyon Kocatepe University Health Science Institution, Master Thesis. Afyon, 2006. In Turkish with English Abstract)
 • 9. Ocak, Y., Keskin, V., Tortop, Y., Gölnük, S., "Socio- economic conditions and expectaions of families who send their children to summer sports schools " Ondokuz Mayıs University, Journal of Sports and Performance Researches, 2(1). pp.13. 2011.
 • 10. Opper, E., Worth, A., Bös, K., “Kinderfitness- Bundesgesundheitsbl kindergesundheit”, Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz, 48. pp. 854- 862. 2005.
 • 11. Özdemir, Ö., Yorguner, T., Alptekin, H., Atahan, A., Aşçı, H. F., " Psychological gainings of parent by involving their children sports " 11th International Sports Sciences Congress, Antalya 10 to 12 October, pp. 643 – 645. 2010. (In Turkish)
 • 12. Özdöl, Y. Puberte öncesi (9–10 yaş) çocukların okul içi bedensel aktivite düzeylerinin kalp atım sayısı monitörü, hareket sensörü ve fiziksel aktivite anketleri ile değerlendirilmesi. (DT), Akdeniz Üniversitesi BESYO, Antalya, 2009. (In Turkish with English Abstract)
 • 13. Öztürk, F. ,Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Ankara, Bağırgan Yayınevi, 1998. (In Turkish)
 • 14. Smith, R. E., Smoll, F. L., "Coach – Mediated Team Bulding in Youth Sports" Journal Of Applied Spot Pyshology, 9(1). 114 -132, 1997.
 • 15. Thompson, A. M., Rehman, L. A., & Humbert, M. L., “Factors influencing the physically active leisure of children and youth: A qualitative study”, Journal of Leisure Studies, 27:421-438, 2005
 • 16. Tiryaki, S., Spor Psikolojisi Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama. 1.Baskı, Eylül Yayınevi, İstanbul, 2000. (In Turkish)
 • 17. Wathins, D., Regmi, M., “Participation in sport: A Nepalese investigation” Perceptual and Motor Skills, 69(2). pp. 657-658. 1989.
 • 18. Yazarer, İ., Taşmektepligil, Y. M., Ağaoğlu, S. Y., Ağaoğlu, A. S., Albay, F., Eker, H., "Evaluation of physical development of the participants ın the summer basketball school in two mounths period " Spormetre, 2(4). pp. 163-170. 2004. (In Turkish with English Abstract)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.