AZİZ ŞAHİN
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Kırşehir, Türkiye)
ARDA YILDIRIM
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 29Sayı: 2ISSN: 1300-2910 / 2147-8848Sayfa Aralığı: 43 - 48Türkçe

239 2
Mandalarda çiğ süt kompozisyonu ve somatik hücre sayısı
Genellikle ekstansif koşullarda yetiştirilen manda organik hayvansal üretim için önemli bir hayvan türüdür. Günümüzde organik hayvansal ürünlere olan talep her geçen gün artmaktadır.Türkiyede mandalarda süt kompozisyonu ve/veya somatik hücre sayısının (SHS) belirlendiği sınırlı sayıda araştırmanın olduğu, literatür bilgilerinden anlaşılmaktadır. Sağmal mandalarda muhtelif süt kompozisyonu ile somatik hücre sayının tespit edilmesininyanında,mandalarda mastitis olgusu hakkında genel bir veri elde edilmesi, mevcut durumun iyileştirilebilmesi, gelecek te olası gelişmelere hazırlanılması ve Türkiye koşullarına uygun eşik değerlerinin geliştirilmesi için standart somatik hücre sayısının belirlenmesi yönünde katkı sağlayacak kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.Bu derlemede çiğ manda sütünün ko mpozisyonu ve SHS içeriği bakımından mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akman, N., Tuncel, E., Tüzemen, N., Kumlu, S., Özder, M., Ulutaş, Z., 2010. Türkiye Sığırcılık işletmelerinin Yapısı ve geleceğin Sığırcılık işletmeleri, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/dd993 b2fef3fdff_ek.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2012).
 • Anonim, 2000. Türk Gıda Kodeksi, çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği (Tebliğ no 2000/6). Re smi Gazete, 14.2.2000, Sayı 23964.
 • Anonim, 2011. Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri. "http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hay vancilik.zul" hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim tarihi: 12/01/2011).
 • Anonymous, 2011. Buffalo Milk from Britain. http://www.buffalomilk.co.uk /id20.htm (Erişim tarihi: 11/01/2011).
 • Anonim, 2012. Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri (TUİK).http://www.tuik.gov.tr /PreHaber Bultenleri.d oid=1979PreistatistikTablo.doistab_id=140, 141 ve 487 ( Erişim tarihi : 05.12.2010).
 • Barbosa, S.B.P., Batista, A.M.V., Santoro, K.R., Jatobá, R.B., Silva, M.J. de A., 2010. Polynomial function stod escribe thet emporal behavior of constituents of buffalo milk, in northeast of Brazil. Proceedings 9th World Buffalo Congress, Buenos Aires, April, pp:579-581.
 • Barth, K., 2001. Evaluation of somatic cell count under automatic milking conditions. Physiological and Techn ical Aspects of Machine Milking. ICAR Technical Series No:7, p. 165-169, 26- 27 June, Nitra, Slovak republic.
 • Cerón-Muñoz, M., Tonhati, H., Duarte, J., Muñoz -Berrocal, M., Jurado-Gámez, H., 2002. Factors affecting somatic cell counts and the irrelations w ith milk and milk constituent yield in buffaloes. J Dairy Sci, 85, 2885 -2889.
 • Damé, M.C.F., Lima, C.T.S. de1, Marcondes, C.R, Ribeiro, M.E.R., Garnero, A.D.V. 2010. Preliminary study on buffalo (Bubalus bubalis) milk production in Southern Brazil. Proceedi ngs 9th World Buffalo Congress. Buenos Aires, April, pp: 582 -584.
 • De, K., Mukherjee, J., Prasad, S., Dang, A.K., 2010. Effect of different physiological stages and managemental practices on milk somatic cell counts of Murrah Buffaloes, Proceedings 9th Wor ld Buffalo Congress, April, Buenos Aires.
 • Dhakal, I.P., Kapur, M.P., Anshu, S., 1992. Significance of differential somatic cell counts in milk for the diagnosis of subclinical mastitis in buffaloes using for milk and strippings milk. Indian Journal of Ani mal Health, 31, 39-42.
 • Fernandes, S.A. de, Mattos, W.R.S., Matarazzo, S.M, Gama, M.A.S., Malhado, C.H.M., Ferrão, S.P.B., Etchegaray, M.A.L., Lima, C.G. De, 2010. Effect of somatic cell count on Murrah buffaloes milk. Proceedings 9th World Buffalo Congres s. Buenos Aires, April, pp:552-553.
 • Göncü, S., Özkütük, K., 2002. Adana entansif süt sığırcılığı işletmelerinde yetiştirilen saf ve melez siyah alaca inek sütlerinde somatik hücre sayısına etki eden faktörler ve mastitis ile ilişkisi. Hayvansal Üretim, 43( 2), 44-53.
 • Hamann, J., Lind, O., Bansal, B.K., 2010. Determination of on farm direct cell count and biochemical composition of milk in buffaloes. Proceedings 9th World Buffalo Congress. Buenos Aires, April, pp:552-553.
 • Harding, F., 1995. Milk quality . Blackie Academic and Professional. An imprint of Chapman and hall, Great Britain, First Edition, ISBN -0 7514 0354 7, 165.
 • Harmon, R.J., 1994. Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. J. Dairy Sci., 77, 2103-2112.
 • Kök, S., 199 6. Marmara ve Karadeniz bölgesinin çeşitli illerindeki Manda popülasyonlarının kimi morfolojik ve genetik özellikleri üzerine bir araştırma, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • Manlongat, N., Yang, T.J., Hinckley, L.S., Bendel, R.B., Krider, H.M., 1998. Physiologic chemo attract and induced migration of polymorpho nuclear leukocytes in milk. Abstract-Medline, May,375-381.
 • Miller, G.Y., Barlet, P.C., Lance, S.E., Anderson, J., Heider, L.E., 1993. Cost of clinical masititis and masti tis prevention in dairy herds. J. Am. Vet. Med. Assoc., 202, 1230 -1236.
 • Moroni, P., SgoifoRossi, C., Pisoni, G., Bronzo, V., Castiglioni, B., Boettcher, P.J., 2006. Relationship between somatic cell count and intra mammary infection in buffaloes. Journal of Dairy Science, 89, 998-1003.
 • Özenç, E., Vural, M.R., Şeker, E., Uçar, M., 2008. An evaluation of subclinical mastitis during lactation in Anatolian Buffaloes. Turk. J. Vet. Anim. Sci, 32(5), 359 -368
 • Randolph, H., Erwinand, R.E., Richter, R.L., 1971. Influence of mastitis on properties of milk VII- Distribution of milk proteins. J. Dairy Sci, 57(I),15-18.
 • Rişvanlı, A., Kalkan, C., 2002. Sütçü İneklerde yaş ve ırkın subklinik mastitisli memelerin sütlerindeki somatik hücre sayıları ile mikrobiyolojik izol asyon oranlarına etkisi. YYÜ. Vet. Fak. Derg, 13(1- 2), 84-87.
 • Sharif, A., Ahmad, T., Bilal, M.Q., Yousaf, A., Muhammed, G., 2007. Effect of severity of subclinical mastitis on somatic cell count and lactose contents of Buffalo milk. Pakistan Vet. J., 27(3 ), 142-144.
 • Sharif, A., Muhammad, G., 2008. Somatic cell count as an indicator of under health status under modern dairy production: A Review. Pakistan Vet. J., 28(4), 194-200.
 • Sharif, A., Ahmad, T., Umer, M., Bilal, M.Q., Muhammad, G., Sharif, M.A., 2009a.
 • Quarter based determination of milk lactose contents and milk somatic cell count from dairy buffaloes under field conditions in Pakistan. Pakistan J. Zool. Suppl. Ser., 9, 313-321.
 • Sharif, A., Muhammad, G., 2009b. Mastitis control in dairy animals, P akistan Vet. J., 29(3), 145-148.
 • Sharma, N., Singh, N.K., Bhadwal, M.S., 2011. Relationship of somatic cell count and mastitis: an overview. Asian-Aust. J. Anim. Sci, 24(3), 429-438.
 • Silva, T.D., Silva, K.F.S.T., 1994. Total and differential cell counts in buffalo milk Buffalo J., 2, 133-137.
 • Singh, M., Ludri, R. S., 2001. Somatic cell count in Murrah buffaloes (Bubalus bubalis) during different stages of lactation, parity and season. J. Anim. Sci, 14, 189-192.
 • Soysal, M.İ., 2009. Manda ve ürünleri üretimi. Tekirdağ,ISBN:9944-5405-1-X.245s.
 • Stetça, G., Vasile, C., Anamaria, P.O.P., 2010. Researches on the somatic cells in Buffalo cow milk and their significance. Bulletin UASVM Agriculture, 67(2), 425-428.
 • Şahin, A., Yıldırım, A., Ulutaş, Z. , 2012. Tokat ili halk elinde yetiştirilen mandaların çiğ süt kompozisyonu ve somatik hücre sayısı. Gaziosmanpaşa Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu, Proje No:2011/13.
 • Şekerden, Ö., Erdem H., Kankurdan, B., Özlü, B., 1999. Anadolu ma ndalarında süt kompozisyonunu etkileyen faktörler ve süt kompozisyonunun laktasyon dönemlerine göre değişimi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23, 505-509.
 • Şekerden, Ö., 2001.Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği), Temizyürek Ofset Matbaacılık Antakya, Hatay.
 • Şekerden, Ö., 2011. Anadolu ve Anadolu x İtalyan Melezi F1 mandalarda somatik hücre sayısını (SHS) etkileyen faktörler ve bunların süt ve süt bileşen verimleriyle ilişkisi. Hayvansal Üretim Derg, 52(1), 9 -16.
 • Şekerden, Ö., Avşar, Y.K., 2008. Anadolu mandalarında süt kompozisyonu, rennet pıhtılaşma süresi, üre muhtevası ve bunları etkileyen çevre faktörleri. Hayvansal Üretim, 49(2), 7-14.
 • Tripaldi, C., Palocci, G., Miarelli, M., Catta, M., Orlandini, S., Amatiste, S., Bernardini, R .D,2010.Effects of mastitis on buffalo milk quality.Asian- Australasian Journal of Animal Sciences, 21, 4445.
 • Ullah S., Ahmad, T., Bilal, M.Q., Rehman, Z., Muhammad, G., Rehman, S.U., 2005. The effect of severity of mastitis on protein and fat contents o f buffalo milk. Pakistan Vet. J., 25, 1-4.
 • Urech, E., Puhan, Z., Schallibaum, M., 1999. Changes in milk protein fraction as affected by subclinical mastitis. J. Dairy Sci, 82, 2402 -2411.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.