ÖMER AYDEMİR
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Burak UYKUR
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Cengiz CENGİSİZ
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
İsmet KIRPINAR
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Tülay SATI
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 50Sayı: 4ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 325 - 331Türkçe

727 45
Sağlık Anksiyetesi Ölçeği'nin Türkçe için Güvenilirlik veGeçerlilik Çalışması
Giriş: Sağlık anksiyetesi gerek başta hipokondriyazis olmak üzere somatoform bozuklukların gerekse anksiyete bozukluklarının belirti örüntüsünde bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık anksiyetesi değerlendirmede kullanılan Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır. Yön­tem­: Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları psikiyatri kliniklerinde ayaktan veya yatarak tedavi gören ve somatoform bozukluk tanısı konan 65, panik bozukluğu tanısı konan 55, majör depresif bozukluk tanısı konan 22 hasta ile üniversite öğrencilerinden oluşan 114 sağlıklı gönüllülerden oluşmaktadır. Değerlendirmede Sağlık Anksiyetesi Ölçeği yanı sıra Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği, Bedensel Belirtileri Abartma Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bul­gu­lar: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,918 ve madde toplam puan bağıntı katsayıları 0,405 ile 0,769 arasında saptanmıştır. Test - yeniden est bağıntı katsayısı r=0,572 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %54,5’ini açıklayan iki faktör elde edilmiştir ve faktörler bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve bedensel hastalıkla ilgili kaygı boyutlarını temsil etmektedir. Birlikte geçerlilikte tüm araştırma ölçekleriyle orta - iyi düzeyde bağıntı göstermiştir. Araştırma gruplarının karşılaştırılmasında, somatoform bozukluk ve anksiyete bozukluğu grupları majör depresif bozukluk ve kontrol gruplarından anlamlı olarak daha yüksek sağlık anksiyetesi göstermişlerdir. So­nuç: Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabilir. (Nö­rop­si­ki­yat­ri Ar­fli­vi 2013; 50: 325-331)
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abramowitz JS, Olatunji BO, Deacon BJ. Health anxiety, hypochondriasisand the anxiety disorders. Behav Ther 2007; 38:86-94.
 • Noyes R Jr, Stuart SP, Langbehn DR, Happel RL, Longley SL, Muller BAYagla SJ. Test of an interpersonal model of hypochondriasis. Psychosom Med 2003; 65:292-300.
 • Norton PJ, Sexton KA, Walker JR, Norton GR.Hierarchical model ovulnerabilities for anxiety: replication and extension with a clinical sampleCogn Behav Ther 2005; 34:50-63.
 • Güleç H, Sayar K, Güleç MY. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2007; 20: 16-24.
 • Asmundson GJr, Carleton NR, Bovell CV Comparison of Unitary and Multidimensional Models of the Whiteley Index in a Nonclinical SampleImplications for Understanding and Assessing Health Anxiety. J Cog Psychother 2008; 22:87-96.
 • Salkovskis PM, Rimes KA, Warwick HM, Clark DM. . The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement ohealth anxiety and hypochondriasis. Psychol Med 2002; 32:843-853.
 • Karaer EÖ, Aktaş S, Aslan S. Sağlık Anksiyetesi Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Klinik Psikiyatri Dergis2012; 15:41-48.
 • Güleç H, Sayar K, Özkorumak E. Depresyonda bedensel belirtiler. Türk Psikiyatr Derg 2005; 8: 31-36.
 • Nakao M, Shinozaki Y, Ahern DK, Barsky AJ. Anxiety as a predictoof improvements in somatic symptoms and health anxiety associated with cognitive-behavioral intervention in hypochondriasis. PsychothePsychosom 2011; 80:151-158.
 • Tyrer P, Cooper S, Crawford M, Dupont S, Green J, Murphy D, Salkovskis P, Smith G, Wang D, Bhogal S, Keeling M, Loebenberg G, Seivewright RWalker G, Cooper F, Evered R, Kings S, Kramo K, McNulty A, Nagar JReid S, Sanatinia R, Sinclair J, Trevor D, Watson C, Tyrer H. Prevalence of health anxiety problems in medical clinics. J Psychosom Res 201171:392-394.
 • Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. DSM-IV Eksen I Bozukluklariçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme’in Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.
 • Akdemir A, Örsel S, Dağ İ Türkçapar MH, İşcan N , Özbay N. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği, güvenirliğve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 19964:251-259.
 • Öner N, Le Compte A. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbulBoğaziçi Ünv. Matbaası, 1983.
 • Özen EM, Aküzüm Serhadlı ZN , Türkcan AS , Ülker GE .Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23:60-65.
 • Joel E Dimsdale, Yu Xin, Arthur Kleinman, Vikram Patel, William E NarrowPaul J Sirovatka, Darrel A Regier. Somatic presentations of mentadisorders : refining the research agenda for DSM-V. Arlington, American Psychiatric Association, 2009.
 • Sarp A, Arık AC, Güz H Şahin AR , Abanoz Z. Panik bozukluğunda olası altipler. Turk Psikiyatr Derg 2010; 21:269-279.
 • Rudaz M, Craske MG, Becker ES, Ledermann T, Margraf J. Health anxiety and fear of fear in panic disorder and agoraphobia vs. social phobia: a prospective longitudinal study. Depress Anxiety 2010; 27:404-411.
 • Kellner R, Wiggins RG, Pathak D. Hypochondriacal fears and beliefs in medical and law students. Arch Gen Psychiatry 1986; 43487-489.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.