ADEM UZUN
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
AYSAN ŞENTÜRK
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
Nuray YILMAZ PARLAK
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
ŞEHNAZ BALTACI GÖKTALAY
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
ERHAN ŞENGEL
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
Semiral ÖNCÜ
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
Neşe ERSES
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
MUSTAFA BALAY
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 295 - 319Türkçe

201 3
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği
Öğretim uygulamaları öğrenci özelliklerini dikkate almak durumundadır. Öğrenme stilleri bu öğrenci özelliklerden sadece biridir. Bu çalışma öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve 2011 bahar yarıyılında Bilgisayar II dersini alan 909 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla, Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi’nin Türkçe’ye uyarlanmış formu kullanılmıştır. Katılımcıların dersin final sınavından aldıkları puanlar ders başarısı verisi olarak kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile ortanca, Kolmogorov-Smirnov, Ki-Kare ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda kız ve erkek öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği, bilgisayar dersi için kızların erkeklerden daha başarılı olduğu, farklı bölümlerdeki öğrencilerin öğrenme tercihleri arasında bir fark bulunmadığı ve öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının bilgisayar dersi başarılarını tahmin etmede güçlü bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aragon, S. R., Johnson, S. D., and Shaik, N. 2002. The influence of learning style preferences on student success in online versus face-to-face environments. The American Journal of Distance Education, 16(4), 227-243.
 • Ateş, A., and Altun, E. 2008. Learning styles and preferences for students of computer education and instructional technologies. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
 • Bahar, H. H., Yener, Ö., and Gülaçtı, F. 2009. An investigation on academic achievement and learning styles as to branches and gender from faculty of education students’. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 69-86.
 • Battalio, J. 2009. Success in distance education: Do learning styles and nultiple formats matter? American Journal of Distance Education, 23(2). Baykara Pehlivan, K. 2010. A study on prospective teachers’ learning styles and their attitudes toward teaching profession. Elementary Education Online, 9(2), 749-763.
 • Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., and Hamaker, C. 2000. Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual differences, 29(6), 1057-1068.
 • Çaycı, B., ve Ünal, E. 2007. Sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(3), 1-16.
 • Çiğdem, G. 2010. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Dost, S., and Saglam, Y. 2012. Effects of preservice teachers’ learning styles and field of study on computer-assisted instruction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3812-3816.
 • Dunn, R., Honigsfeld, A., Doolan, L. S., Bostrom, L., Russo, K., Schiering, M. S., et al. 2009. Impact of learning-style instructional strategies on students' achievement and attitudes: Perceptions of educators in diverse institutions. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 82(3), 135-140.
 • Felder, R. M., and Silverman, L. K. 1988. Learning and teaching styles in engineering education. Journal of Engineering Education, 78(7), 674-681.
 • Felder, R. M., and Solomon, B. A. 1991. Index of learning styles. Retrieved 10.08.2010, 2009, from www.ncsu.edu/effective_teaching/ILSdir/ILS-a.htm Güven, G.A. 2003. Fizik eğitiminde öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Huang, E. Y., Lin, S. W., and Huang, T. K. 2012. What type of learning style leads to online participation in the mixed-mode e-learning environment? A study of software usage instruction. Computers and Education, 58(1), 338-349.
 • Kaleci, F. 2012. Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Karataş, E. 2004. Bilgisayar giriş dersini veren öğretmenlerin öğretme stilleri ile dersi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin eşleştirilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Keleş, D. 2010. Öğretmen adaylarının alan eğitimi ve bazı psikososyal değişkenlere göre denetim odağı eğilimleri ile öğrenme stilleri tercihleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Keskin Samancı, N. ve Özer Keskin, M. 2007. Felder ve Soloman öğrenme stili indeksi: Türkçeye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 37-54.
 • Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. 2004. Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • Kolb, D. A. 1984. Experiential learning: Experience as the source of learning and development: Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
 • Köse, A. 2010. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, ders çalışma stratejileri ile fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. Kuzgun, Y., ve Deryakulu, D. 2004. Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yay.
 • Liegle, J. O., and Janicki, T. N. 2006. The effect of learning styles on the navigation needs of Web-based learners. Computers in Human Behavior, 22(5), 885-898.
 • Litzinger, T. A., Lee, S. H., and Wise, J. C. 2005. A study of the reliability and validity of the Felder-Soloman Index of Learning Styles. Education, 113, 77.
 • Manochehr, N. N. 2006. The influence of learning styles on learners in e- learning environments: An empirical study. Computers in Higher Education Economics Review, 18(1), 10-14.
 • Metin, M., Yılmaz, G. K., Birişçi, S., and Coşkun, K. 2011. The investigating pre-service teachers’ learning styles with respect to the gender and grade level variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2728-2732.
 • Mutlu, M. 2010. Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(17), 1-21.
 • Özdemir, M. 2011. Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Riechmann, S. W., and Grasha, A. F. 1974. A rational approach to developing and assessing the construct validity of a student learning style scales instrument. The Journal of Psychology, 87(2), 213-223.
 • Süral, S. 2008. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Pamukkale Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim Bölümü - Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı - Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Şimşek, A. 2004. “Öğrenme biçimi” (Ed. Y. Kuzgun, D. Deryakulu) Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yay.
 • Turan, E. 2009. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin derste kullandıkları öğretim yöntemlerinin öğrencilerin sahip olduğu öğrenme stilleriyle uygunluğunun incelenmesi (Gaziantep ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Tümkaya, S. 2011. Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215 -234.
 • Ural Alşan, E. 2009. Temel kimya laboratuarı dersinde öretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 117 -133.
 • Veznedaroğlu, L. R. ve Özgür, O. A. 2005. Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim- Online, 4(2), 1-16.
 • Wang, K. H., Wang, T., Wang, W., and Huang, S. 2006. Learning styles and formative assessment strategy: enhancing student achievementin web-based learning. Journal of Computer Assisted Learning, 22(3), 207-217.
 • Wirz, D. 2004. Students' learning styles vs. professors' teaching styles. Inquiry, 9(1), 1 -5. Wittmann-Price, R. A., and Godshall, M. 2009. Strategies to promote deep learning in clinical nursing courses. Nurse Educator, 34(5), 214 - 216.
 • Yahyaoğlu Yardım, Ö. 2011. Yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenen ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri: Öğrencilerin tercihleri ile öğretmenlerinin algıları arasındaki uyum ve uyumsuzluklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Yazici, H. J. 2005. A study of collaborative learning style and team learning performance. Education+ Training, 47(3), 216-229.
 • Yılmaz, B. 2004. Anadolu liseleri hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin öğrenme stilleri ve İngilizce öğretmenlerinin öğretme stillerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yilmaz-Soylu, M., and Akkoyunlu, B. 2009. The effect of learning styles on achievement in different learning environments. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(4), 43-50.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.