ENDERHAN KARAKOÇ
(Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Konya, Türkiye)
M. Evrim GÜLSÜNLER
(Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 0Sayı: 18ISSN: 1304-3846 / 2619-9718Sayfa Aralığı: 42 - 57Türkçe

210 0
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında facebook: Konya üzerine bir araştırma
Sosyal medya günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarından biri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal ağların toplumsal gündemi belirlemede önemli roller üstlendiği bir gerçektir. Topluluk oluşturmadan siyasal pazarlamaya her alanda internetin kullanımını görmek mümkün olmaktadır. Özellikle Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri mevcut yeni medyanın en çok işlem gören siteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri kullanıcıları için küçük dünyalar oluşturmakta ve kullanıcılarda bu küçük dünyalara ortak olabilmektedir. Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımına baktığımız da bu sitelerin farklı amaçlar için kullanılabileceğini görmekteyiz. Bu siteleri fotoğraf, video yüklemek için kullanabileceğimiz gibi bilgilenmek, eğlenmek, rahatlamak gibi amaçlar için de kullanabileceğimiz görülmektedir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını temel almak suretiyle yapılan bu çalışma Konya ilinde 324 kişinin katılımı temel alınarak anket çalışması ile yürütülmüştür; çalışma bu doğrultuda katılımcıları Facebook kullanmaya yönelten motivasyonların neler olduğunu, bu motivasyonlarla katılımcıların internet ve Facebook kullanım süresi, ayrıca katılımcıların cinsiyete bağlı Facebook kullanma nedenleri arasında farklığın olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akar, Erkan (2010). Sosyal Medya Pazarlaması. Ankara: Eflatun.
 • Akçay, Habibe (2011). “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma.” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Güz, 33: 137-161.
 • Arısoy, Özden (2009). “İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi.” Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches In Psychiatry 1: 55-67.
 • Armstrong, Malcolm H (1999). The Gratification Dimensions of the İnternet’s World Wide Web: An Exploratory Study. Unpublished Doctoral Dissertation, The Florida State University, UMI Dissertation Information Service.
 • Balcı, Şükrü ve Ahmet Tarhan (2007). “Siyasal Bilgilenme ve İnternet: 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması.” Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu. Cilt 1. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi. 15–17 Kasım. İzmir: 322-335.
 • Baudrillard, Jean (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu. Oğuz Adanır (çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Binark, Mutlu, vd., (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım”. İstanbul: Kalkedon.
 • Boyd, Danah ve M. Ellison, Nicole. B., (2007). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.” Journal of Computer Mediated Communication 13 (1): 210-230.
 • Chun, Wing. H.K (2006). “Did Somebody Say New Media?”. New Media Old Media A History and Theory Reader. (der.) içinde Routledge: New YorkHam, P. V. “Social Power in International Politics.” Taylor & Francis e-Library: 1-19.
 • Ellison Nicole, Charles Steinfield ve Lampe Cliff. (2006). Spatially Bounded Online Social Networks and Social Capital: The Role of Facebook. http://www.ucalgary.ca/files/stas341/Facebook_ICA_2006.pdf. Erişim Tarihi: 05.12. 2012.
 • Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Güngör, Nazife (2011). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal.
 • Heath, Robert L. ve Bryant, Jennings (2000). Human Communication Theory and Research: Concepts, Contexts and Challenges. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Katz, E. James, Jay G. Blumler vd.,(1974). “Uses and Gratifications Research.” Public Opinion Quarterly 37 (4): 509-523.
 • Kwon, Ohbyung ve Wen Yixing (2010), “An Empirical Study of the Factors Affecting Social Network Service Use Computers in Human Behavior.” 26, Elsevier: 254–263.
 • Mayfield, Anthony (2008). What is Social Media, Crossing. www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/
 • What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf. Erişim Tarihi: 02.02.2010.
 • McQuail, Dennis ve Windahl, Sven (1993). İletişim Modelleri. Mehmet Küçükkurt (çev.). Ankara: İmaj.
 • Papacharissi, Zizi ve Alan M. Rubin (2000). “Predictors of Internet Use.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 44 (2): 175-196.
 • Parker, Betty J and Richard E. Plank (2000). “A Uses and Gratifications Perspective on the Internet As a New Information Source.” American Business Review 18 (2): 43-49.
 • Shulman, Joseph B. Walther, Brandon Van Der Heide, Lauren M. Hamel and Hillary, C. (2009). “Self-Generated Versus Other-Generated Statements and Impressions in Computer-Mediated Communication: A Test of Warranting Theory Using Facebook.” Communication Research 36: 229.
 • Şeker, Tülay Bektaş (2005). İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Vural Akıncı, Beril ve Bat, Mikail (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Yasar University 20 (5): 3348‐3382.
 • Walther, Joseph B.; Brandon, Van Der Helde, Lauren M. Hamel ve Shulman, Hillary C. (2009). Self-Generated Versus Other-Generated Statements and Impressions in Computer-Mediated Communication: A Test of Warranting Theory Using Facebook. Communication research 36: 229-253.
 • Williams, Kevin (2003). Understanding Media Theory. London, UK: Oxford University Press Inc.
 • Yaylagül, Levent (2008). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot.
 • http://tr.wikipedia.org/. Erişim Tarihi: 08.09.2010.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook. Erişim Tarihi: 11.09.2012.
 • www.Alexa.com, Aralık 2012. Erişim Tarihi: 01.12.2012.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.