MUSTAFA KOÇER
(Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 0Sayı: 18ISSN: 1304-3846 / 2619-9718Sayfa Aralığı: 70 - 85Türkçe

227 0
Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları
İnternetle birlikte hayatımıza giren ve gün geçtikçe önemini daha çok hissettiren sosyal medya, özellikle üniversite gençliği tarafından yoğun biçimde kullanılan bir mecradır. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla, 1500 kişiye yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İnternet ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri itibariyle farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek, araştırmanın bir diğer amacı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, genel olarak öğrencilerin interneti ve sosyal medyayı sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Öğrencilerin fakülte ya da yüksekokulda okuma, yaş ve sınıf dağılımları itibariyle internet ve sosyal medya kullanımı arasında farklılık yokken, cinsiyet ve blog sahibi olma durumu ile farklılıkların olması araştırmanın diğer sonuçları arasında yer almaktadır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İletişim
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akar, Erkan (2010). Sosyal Medya Pazarlaması. Ankara: Efil.
 • Altay, Derya (2003). “Küresel Köyün Medyatik Mimarı Marshall McLuhan”, 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar/Kadife Karanlık. Nurdogan Rigel vd. (der.) içinde. İstanbul: Su: 6-12.
 • Bayram, Nuran (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi.
 • Bidgoli, Hossein (2004). “İnternet Literacy”, The Internet Encyclopedia. Hossein Bidgoli (der.) içinde. Nerw Jersey: John Wiley and Sons.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship.” Journal of Computer-Mediated Communication 13(1): 210-230.
 • Büyüköztürk, Şener (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Ankara: Pegema.
 • Durmuş, Beril vd. (2010). Facebokk-tayız. İstanbul: Beta.
 • Erdoğan, İrfan (2003). Pozitivist Metedoloji. Ankara: Erk.
 • Erkul, R. Erdem (2009). “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği.” Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi (116): 96-101.
 • Gralla, Preston, (1998). How The Internet Works. United States of America: Que. Güçdemir, Yeşim (2010). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin.
 • Gürcan, Halil İbrahim (1999). Sanal Gazetecilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Hazar, Murat (2011). “Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması.” İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi (32): 151-175.
 • James, K. L. (2010). The Internet A User’s Guide. New Delhi: PHI Learning Pvt. Kaplan, M. ve Haenlein, M. (2009). “The Fairyland of Second Life: About Virtual Social Worlds and How to Use Them.” Business Horizons 52 (6): 59-68.
 • Karaca, Mehmet (2007). Sosyolojik Bir Olgu Olarak İnternet Gençliği: Elazığ Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: FÜ. SBE.
 • Kurtuluş, Kemal (1998). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Avcıol. Mayfield, Antony (2008). What is Social Media? icrossing.co.uk/ebooks. Erişim Tarihi: 20.09.2012.
 • Morgan, Elizabeth vd. (2010). “Image and Video Disclosure of Substance Use on Social Media Websites.” Computer in Human Behavior (26): 1405-1411.
 • Scott, Peter R. ve Jacka, J. Mike (2011). Auditing Social Media. New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Sırabaşı, Volkan (2003). İnternet ve Radyo-Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz (İnternet Rejimi). Ankara: Adalet.
 • Şeker, T.B. (2005). İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi.
 • T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (2011). “2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”. Haber Bülteni, www.tüik.gov.tr. Erişim Tarihi: 10.09.2012.
 • Toprak, Ali vd. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook. İstanbul: Kalkedon. Ural, Ayhan ve Kılıç, İbrahim (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay.
 • Webb, Lynne M. vd. (2012). “Facebook: How College Student Work It”, Social Media: Usage and Impact. Hana S. Noor Al-Deen and John Allen Hendricks (der.) içinde. United States of America: Lexington: 3-23.
 • Blog Nedir. http://www.blognedir.com/blogrehberi/blog-nedir.html#more-4. Erişim Tarihi: 21.09.2012.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.