ÇİĞDEM KILIÇ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 373 - 393Türkçe

341 8
3-6 Yaş aile eğitim programının yetiikin eğitiminde program geliitirme süreci açısından değerlendirilmesi
Bu araştırmada bir yetişkin eğitimi ve erken çocukluk eğitimi programı olan 3-6 Yaş Aile Eğitim Programının yetişkin eğitiminde program geliştirme sürecine uygunluğu incelenmektedir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmada, 3-6 Yaş Aile Eğitim Programını uygulayan Ankara ili Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan 44 eğitmenin görüşü alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında yüzde ve frekans değerleri alınarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 3-6 Yaş Aile Eğitim Programı yetişkin eğitiminde program geliştirme sürecine ―genel anlamda‖ uygun olarak tasarlanmış bir programdır. Ancak her eğitim programında olduğu gibi 3-6 Yaş Aile Eğitim Programının da eksikleri vardır ve giderilmesi gerekmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bekman, S. ve Koçak, A. A. (2009). Beş ülkeden anneler anlatıyor: anne-çocuk eğitim programı. Ġstanbul: AÇEV Yayınları.Bir, A.A. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 1081. s,6.
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık Ankara.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Kalaycı, ġ. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Kılıç, Ç. (2012). Yetişkin eğitimi programlarının geliştirilmesi süreci açısından “benim ailem” kurs programının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü. (2009). 3-6 yaş aile eğitim programı (AEP). Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü. (2010). Aile eğitimi kurs programı. (0-18 yaş çocuğu olan ailelere). Ankara.
 • Okçabol, R. (2006). Halk eğitimi (yetişkin eğitimi). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ömeroğlu, E. ve Can Y. M. (2002). Ev merkezli aile çocuk eğitimi programının ev ortamına etkisi. Erken Çocukluk GeliĢimi ve Eğitimi Sempozyumu. Kök Yayıncılık.Özdamar K. (2004); Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: KaanKitabevi
 • Sork, T. & Newman, M. (2004). Program development in adult education and training. Maidenhead:Open University Press.
 • Temel, Z. F. (2003). Aile eğitim modeli. Dünya„da ve Türkiye‟deki uygulamalar. Erken çocukluk eğitimi politikaları: yaygınlaşma, yönetişim ve yapılar toplantısı raporu. Ġstanbul: AÇEV Yayınları.
 • Şahin, F. ve Cevher. K. N. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 2.
 • Yıldız, A. ve Uysal, M. (2009). Yetişkin eğitimi. Ġstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.