CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yiğit KARAHANOĞULLARI
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 165ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 1 - 26Türkçe

181 0
Vergi Devletine Kuramsal Yaklaşımlar
Bu çalışma eleştirel maliye teorisinin dört önemli kuramcısını -J.Schumpeter, R.Goldscheid, J.Buchanan ve J.O’Connor- vergi devleti ve krizi üzerine düşünceleri bağlamında incelemektedir. Bu kuramcıların anaakım maliye teorilerine getirdikleri eleştiri ve maliye alanında yarattıkları köklü dönüşümler ekonomi politik düşüncenin kapsamı içine değerlendirilir. Bu bakımdan vergi devletinin krizine yönelik farklılaşan eleştirel çözümlemeleri maliye, ekonomi ve siyaset arasında kurdukları ilişkiye göre açıklanmaktadır. Çalışma bu kuramcıların vergi devletine ve krizine dair eleştirel çözümlemelerini maliye kuramında yarattıkları güçlü etkileri, kuramsal çerçeveleri ve spesifik sorunsallarıyla ele almaktadır. Bu amacıyla çalışma 20. yüzyıldaki kapitalizmin krizlerini ve günümüz krizini vergi devleti bağlamında yorumlamak için karşılaştırmalı bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arın, T. (2013), “Anayasal İktisat ve Refah Devleti: TİSK ve TÜSİAD‟ın Asgari Devlet Raporlarının Eleştirisi”, C. Arın (der.), Kriz, Devlet, İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları, Seçilmiş Yazılar içinde, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 265-322.
 • Aristoteles (1993), Politika, M. Tunçay (çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Brennan, G. ve Buchanan, J.M. (2000), The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, The Collected Works of James M. Buchanan Vol. 9, Indianapolis: Liberty Fund.
 • Buchanan, J.M. ve Tullock, G. (1999), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, The Collected Works of James M. Buchanan Vol. 3, Indianapolis: Liberty Fund.
 • Buchanan, J.M. (1987), “The Constitution of Economic Policy”, The American Economic Review, 77(3), 243-250.
 • Dobb, M. (2007), Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler: Geçiş Tartışmaları, F. Akar (çev.), İstanbul: Belge Yayınları.
 • Elias, N. (2007), Uygarlık Süreci, Cilt: 2, E. Özbek (çev.), İstanbul: İletişim.
 • Ellul, J. (2003), Teknoloji Toplumu, M. Ceylan (çev.), İstanbul: Bakış.
 • Engels, F. (1978), Köylüler Savaşı, O. Gönensin (çev.), İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Foucault, M. (2008), The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978-1979, M. Senellart (der.), G. Burchell (çev.), Londra: Palgrave Macmillan.
 • Freeman, C. (1990), “Schumpeter‟s Business Cycles Revisited”, A. Heertje ve M. Perlman (der.), Evolving Technology and Market Structure: Studies in Schumpeterian Economics içinde, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 17-38.
 • Goldscheid, R. (1958), “A Sociological Approach to Problems of Public Finance”, R. Musgrave ve A.T. Peacock (der.), E. Henderson (çev.), Classics in the Theory of Public Finance içinde, Londra: MacMillan, 202-213.
 • Gough, I. (1975), “State Expenditure in Advanced Capitalism”, New Left Review, 92, 53-92.
 • Hobbes, T. (1993), Leviathan, S. Lin (çev.), İstanbul: YKY.
 • Jessop, B. (1990), State Theory-Putting the Capitalist System in its Place, University Park: The Pennsylvania State University Press.
 • Kayaalp, O. (2004), The National Element in the Development of Fiscal Theory, New York: Palgrave-Macmillan.
 • Lemke, T. (2013), Biyopolitika, U. Özmakas (çev.), İstanbul: İletişim.
 • Marx, K. ve Engels, F. (1999), Alman İdeolojisi [Feurbach], S. Belli (çev.), Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (1977), “Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler”, M. Belli (çev.), Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri (K. Marx-F. Engels) içinde, Ankara: Sol, 61-109.
 • Marx, K. (2012), Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, I. Cilt: Sermayenin Yeniden Üretim Süreci, M. Selik ve N. Satlıgan (çev.), İstanbul: Yordam.
 • Mitchell, W.C. (1984a), “Schumpeter and Public Choice, Part I”, Public Choice, 42, 73-88.
 • Mitchell, W.C. (1984b), “Schumpeter and Public Choice, Part II”, Public Choice, 42, 161-174.
 • Musgrave, R. (1992), “Schumpeter‟s Crisis of the Tax State: An Essay in Fiscal Sociology”, Journal of Evolutionary Economics, 2, 89-113.
 • O‟Connor, J. (1973), The Fiscal Crisis of the State, New York: California State University.
 • O‟Connor, J. (2009), The Fiscal Crisis of the State, Forth Edition, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Önder, İ. (2012), “Anayasal İktisat, Anayasal Maliye”, İktisat Üzerine Düşünceler içinde, İstanbul: Yordam, 99-111.
 • Petersen, E.L. (1975), “From Domain State to Tax State”, Scandinavian Economic History Review, 23(2), 116-148.
 • Pirenne, H. (2007), Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, U. Kocabaşoğlu (çev.), İstanbul: İletişim.
 • Ruttan, V.W. (1971), “Usher and Schumpeter on Invention, Innovation and Technological Change”, N. Rosenberg (der.), The Economics of Technical Change: Selected Readings içinde, Harmondsworth: Penguin, 73-85.
 • Schmidt, K.-H. (2003), “Schumpeter and the Crisis of the Tax State”, J. Backhaus (der.), Joseph Alois Schumpeter: Entrepreneurship, Style and Vision içinde, Boston: Kluwer Academic Publishers, 337-351.
 • Schumpeter, J. (1961), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, R. Opie, (çev.), Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Schumpeter, J. (1962), Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper & Row Publishers.
 • Schumpeter, J.A. (1991), “The Crisis of the Tax State”, R. Swedberg (der.), Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism içinde, N.J- Princeton: Princeton University Press, 99-140.
 • Scott, J.C. (2008), Devlet Gibi Görmek: İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu?, N. Erdoğan (çev.), İstanbul: Versus.
 • Shionaya, Y. (1997), Schumpeter and the Idea of Social Science: A Metatheoretical Study, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tilly, C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, K. Emiroğlu (çev.), Ankara: İmge.
 • Udehn, L. (1996), The Limits of Public Choice: A Sociological Critique of the Economic Theory of Politics, Londra: Routledge.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.