Hacer ALPTEKER
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Ayşen AVCI
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1306-0945Sayfa Aralığı: 74 - 79Türkçe

334 9
Kırsal alandaki kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uygulama durumlarının belirlenmesi
Giriş: Bu çalışma Bolu İli Merkez Köylerinden Karaköyde yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uy- gulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Kesitsel tipte, tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu çalışma 150 kadının katılımıyla yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların sosyo-demografik özellikleri incelendi- ğinde; 20 yaş ve üzeri kadınların yaş ortalamasının 45 ± 18 (min:20, max:84), %72.7sinin evli, %65.3nün ilkokul mezunu, %88.7sinin ev hanımı, oldukları belirlenmiştir (n: 150). Çalışmamıza katılan kadınlara meme kanserinin nasıl teşhis edildiği sorulduğunda, %30.0unun bilmiyorum, Mammografi çektir- menin gerekli olup olmadığı sorusuna ise %31.9unun gerekli bulmuyorum, %5.0inin bilmiyorum cevabı verdikleri saptanmıştır. 20 yaş ve üzeri kadınla- rın %71.3nün KKMM yapmayı bilmediği, %72.0nin ise KKMM yapmadıkları saptanmıştır. KKMM yapmayı gerekli bulanların (%56.0), yalnızca %47.6nın KKMM uyguladıkları belirlenmiştir (X2: 36.690; P: 0.000). Tartışma: Kadınların çoğunun KKMMni başta sağlık personeli olmak üzere ya- zılı ve görsel medya gibi çeşitli kaynaklardan duymuş olduklarını bildirmeleri- ne karşın, KKMM yapma oranları çok düşük bulunmuştur. Bu nedenle; • Kırsal alanda yaşayan kadınlara meme kanseri, KKMMsi ve risk faktörleri hakkında eğitim verilerek farkındalıklarının artırılması, KKMMni nasıl yapacaklarını öğretmenin yanında sağlıklıyken KKMM yapmamın öneminin vurgulanması gerektiği düşünülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.