MUSTAFA KOCAOĞLU
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
FİLİZ TUFAN EMİNİ KURTULUŞ
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 1308-5549 / 2147-4206Sayfa Aralığı: 203 - 222Türkçe

171 0
Yerel hizmet sunumunda bilgi teknolojisi kullanımının önemi üzerine uygulamalı bir çalışma: Kırşehir il özel idaresi
Dünyada bilgi ve ileti ş im teknolojilerinde yaşanan geli ş melere paralel olarak Türkiyede de kamusal hizmetlerin bili ş im teknolojileri arac ı l ı ğı ile sağlanmas ı na yönelik çal ı ş malar hı z kazanmı ş tı r. Bu geli ş melerin yan ı sı ra 2000li yı llarda yap ı lan reform çal ı ş maları sonucunda yerel yönetimlerin görevlerinin niteli ğinde ve niceli ğinde önemli de ği şimler meydana gelmi ş tir. Bili ş im teknolojilerinin hizmet sunumu ve karar verme süreçlerinde kullanı mı , yerel yönetim birimlerinin kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları nı n üs tesinden gelebilmelerine önemli katkı larda bulunmaktad ı r. Bu çal ı ş ma, Kı rş ehir İl Özel İdaresinde gerçekle ş tirilen yerel hizmet sunumunda bili ş im teknolojileri kullanı mı nı analiz etmeyi amaçlamaktadı r. Çal ı ş ma, alan araştı rmas ı na dayanmaktadı r. Alan araş tı rmas ı nda anket ve mülakat yöntemleri kullanı lmı ş ve ayrı ca kurumun web sitesi analiz edilmi ş tir. Araştı rma sonuçları na göre kurum, internet kullan ı c ı l ı ğı ve hizmetlerin internet arac ı l ı ğı ile sunumu aç ı s ı ndan geli şme aşamas ı ndadı r. İnternet arac ı l ı ğ ı ile hizmet sunumu ve yönetimin internete taş ı nmas ı konusunda çal ı ş maları n devam etti ğ i görülmektedir.
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgün, Birol (2003), Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E-Demokrasi, Küresel Sistemde Siyaset–Yönetim -Ekonomi, (M.Akif Çukurçayır, Der.) İ stanbul: Çizgi Yayınevi, 59 -84.
 • Al, H. (2010), Bilimsel Ara ştı rma Yöntemleri, Sakarya : Sakarya Yay ınc ılık.
 • Boyle, B. ve .Nicholson, D. (2003), E-Government in New Zealand, Journal of Political Marketing, 2(3), 89-105.
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2005), Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13: a guide for social scientists, New York: Routledge.
 • Coşkun, B . ve Uzun, T. (1999), Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Muğla : Muğ la Üniversitesi Yayın ı. Çoker, Z . (1988), Danimarka, Hollanda ve Belçika’da Mahalli İdare Sistemleri ve Türkiye İle Kar şılaştır ılması, Türk İdare Dergisi, 378, 249-269.
 • Emini, F.T. ve Kocao ğ lu, M. (2011), Bilişim Teknolojileri Kullanım ının Hizmet Sunumuna Etkileri: Konya İ l Özel İdaresi Örne ğ i, S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 179-200.
 • Emini, F.T. ve Kocaoğ lu , M. (2011), Avrupa Birliği Bilişim Politikasın ın Yerel Yank ısı: E- Dönü şüm Sürecinde Konya İl Özel İ daresi, Fı rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 162-182.
 • Enticott, G. (2003), Researching Local Government Using Electronic Surveys, Local Government Studies, 29(2), 52-67.
 • Flak, L.S., Olsen, D.H. ve Wolcott, P. (2005), Local e-Government in Norway Current Status and Emerging Issues, Scandavian Journal of Information Systems, 17(2), 41-84.
 • Griffin, D. ve Halpin, E. (2005), An Exploratory Evaluation of UK Local e- Government from an Accountability Perspective, The Electronic Journal of e-Government, 3(1), 13-28.
 • İ nce, M .N. (2001), Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulması nda Yeni İmkânlar, Ankara: DPT.
 • Kark ın, N. ve Özgür, H. (2012), Türkiye’nin Yönetsel Düzeninde E -Devletten E- Yönetişime Geçiş, E- Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler. M. Zahid Sobac ı ve Mete Y ıld ız (Ed.). Ankara: Nobel Yayınlar ı, 85-102.
 • K ır şehir İ l Özel İ daresi (2012a), Kı rşehir İl Özel İdaresi 2012 Performans Program ı , http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/2012perf.pdf ( Erişim Tarihi: 12.11.2012).
 • K ır şehir İ l Özel İ daresi (2012b), Kı rşehir İl Özel İdaresi 2011 Faaliyet Raporu, http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/faaliyet2011.pdf ( Erişim Tarihi: 12.11.2012).
 • K ır şehir İl Özel İ daresi (2012c), Kı rşehir İl Özel İdaresi Ana Sayfa, http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/index.htm (Erişim Tarihi: 25.01.2013)
 • Kuran, N.H. (2005), Türkiye için e - Devlet Modeli Analiz ve Model Önerisi, İ stanbul: İ stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar ı.
 • Laudon K.C. ve Laudon, J.P. (1996), Management Information Systems Organisation and Technology, New Jersey: Prentice Hall Pres.
 • Melitski, J. ve Holzer, M. (2007), Assessing Digital Government at the Local Level Worldwide: An Analysis of Municipal Web Sites Throughout the World, Current Issues and Trends in E-Government Research . D.Norris, (Ed.). Hershey: Cybertech Publishing.
 • Ö ğüt, A. (2003), Bilgi Ça ğı nda Yönetim, Ankara : Nobel Basımevi. Paris, M. (2005), Local E-Government and Devolution: Electronic Service Delivery in Northern Ireland, Local Government Studies, 31(3), 307-319.
 • Rocheleau, B. (2006), Public Management Information Systems, London: Idea Grup Publishing.
 • Schedler, K. ve Summermatter, L. (2003), E-Government, Journal of Political Marketing, 2(3), 255-277.
 • Siew, L.S. ve Leng, L.Y. (2009), E-Government in Action: Singapore Case Study, Journal of Political Marketing, 2(3), 18-30.
 • Sobac ı, M. Z. (2012), E- Devlet: Kuramsal Bir Bak ış, E- Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler. M.Z. Sobac ı ve M . Y ıldız (Ed.). Ankara: Nobel Yayınlar ı, 3-37.
 • Ş ahin, A. , Bayrakç ı, E., Ta şpınar , Y. ve Söylemez , A. (2013), Yerel Yönetimlerin E-Hizmet Sunum Platformu , Belediye Web Sitelerinin Web Olgunluğ u Açısından De ğ erlendirilmesi, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar. Y.Bulut, V.Eren, S.Karakaya ve A. Ayd ın (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yay ınlar ı, 59-74.
 • Tanaka, H., Matsuura, K. ve Sudoh, O. (2005), Vulnerability and Information Security Investment: An Empirical Analysis of e-Local Government in Japan, Journal of Accounting and Public Policy, 24, 37-59.
 • Tav şanc ıl, E. (2002), Tutumları n Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Bask ı, Ankara: Nobel Yayınlar ı.
 • TBD (2002), E- Devlet: Devlet Portalı Ana İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Alı nması Çalı şma Grubu Raporu , İ stanbul.
 • TBD (2004), E-devlet Dönü şümünde Kamu Kurumları n ı n Yapması Gerekenler, www.tbd.org.tr/webler/kamubiby/raporlarPDF/RP1-2004.pdf, ( Erişim Tarihi: 27.12.2009).
 • T.C. İ çişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğ ü (2009), 2008 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Ankara.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İ dareler Genel Müdürlü ğ ü (2011), e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi Raporlaması , Ankara.
 • TODAİ E (1992), KAYA Yerel Yönetimler Ara ştı rma Grubu Raporu , Ankara: TODA İE Yayınları.
 • Torres, L., Pina, V. ve Acerete, B. (2005), E-Government Developments on Delivering Public Services Among EU Cities, Government Information Quarterly, 22, 217-238.
 • Uçkan, Ö. (2003), E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, İ stanbul: Literatür Yayınlar ı. Vriens, D. ve Achterbergh, J. (2004), Planning Local E-Government, Information Systems Management, 21(1), 45-57.
 • Yalç ında ğ, S . (1991), Türk Yerel Yönetimlerinde Yeniden Yapılanma, Amme İdaresi Dergisi, 24(3), 123-152.
 • Y ıld ır ım, S. (1994), Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi, Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı , İstanbul: Kent Basımevi, 21-35.
 • Y ıld ız, M . (2003), Elektronik (e)- Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bak ış ve De ğ erlendirme, Çağda ş Kamu Yönetimi I: Konular Kuramlar Kavramlar (M.Acar ve H. Özgür, Ed.), Ankara : Nobel Yayın Dağ ıtım , 305- 327.
 • Mülakat Yap ılan Ş ahıslar
 • Mustafa TA Ş (K ır şehir İ l Özel İ daresi Genel Sekreter Yard ımc ısı )
 • Erol ERASLAN (Kır şehir İ l Özel İdaresi Bilgi İşlem Ş ubesi Müdürü)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.