BAHAR BARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 13Sayı: 4ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 2337 - 2353Türkçe

98 2
Çoklu görev(ler)'in öğretim elemanlarının akademik işlerine etkisi
Teknolojinin üretildiği ve aktif olarak kullanıldığı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları, üstlendikleri yoğun görev ve sorumluklar nedeniyle, çoğu zaman aynı anda birden fazla işin üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, öğretim elemanlarının aynı anda bir kaç işi tamamlamaya çalışmaları çoklu görev (multitasking) ile ilişkilendirilmiştir ve çoklu görevler akademik işleri geciktirici etkisiyle ele alınmıştır. Bu araş- tırmada, öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken bir başka amaçla teknoloji kullanmalarının onların akademik işlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Dört farklı çoklu görev olarak bir akademik işi yürütürken bir başka amaçla İnternet kullanmak, TV izlemek, müzik dinlemek ve cep telefonu ile konuşmak belirlenmiştir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan 1033 öğre- tim elemanından anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı demografik bilgiler, çoklu görev sıklığı ve akademik işlerin gecikme sıklığı ile ilgili sorular içermektedir. Verilerin analizinde, frekans, Pearson 2‘nin kullanıldığı çapraz tablo ve lojistik regresyon analizleri yürütülmüştür. Sonuçta, bir akademik işi yürütürken aynı zamanda İnternet kullanmanın, cep telefonu ile konuşmanın ve TV izlemenin bilişsel bölünmeye neden olabileceği ve bundan dolayı akademik işlerin gecikmesinde önemli rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, bir akademik işi yürütürken müzik dinlemek akademik işlerin gecikmesine neden olmamaktadır. Öğretim elemanları arasında özellikle, unvan ve yaş çoklu görev sebebiyle akademik işlerin gecikmesine etki etmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Mayer‘in çoklu ortamla öğrenme kuramı aracılığı ile tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Acton, C., Miller, R., Fullerton, D., & Maltby, J. (2009). SPSS for social scientists (2nd ed.). New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Akkoyunlu, B. ve Soylu, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9-18.
 • Akteke-Öztürk, B., Arı, F., Kubuş, O., Gürbüz, T. ve Çağıltay, K. (2008). Öğretim teknolojileri destek ofisleri, ve üniversitedeki rolleri. Akademik Bilişim-08 içinde (s. 297-302). http://ab.org.tr/ab08/kitap/Bildiriler/Akteke- OzturAri_Kubus_AB08.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Alev, N. ve Yiğit, N. (2009). Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlamasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 82-91.
 • Ata, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin Web 2.0 teknolojilerini kullanım durumları ile bilgi okuryazarlık öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir). http://tez2. yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Avila, C., Furnham A., & McClelland, A. (2012). The influence of distracting familiar vocal music on cognitive performance of introverts and extraverts. Psychology of Music, 40(1), 84-93.
 • Baldwin, R. (1998). Technology’s impact on faculty life and work. New Directions for Teaching and Learning, 76, 7-21.
 • Benbunan-Fich, R., Adler, R. F., & Mavlanova, T. (2011). Measuring multitasking behavior with activity-based metrics. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 18(2), 1-22.
 • Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 3(5), 775-786.
 • Bowman, L. L., Levine, L. E., Waite, B. M., & Gendron, M. (2010). Can students really multitask? An experimental study of instant messaging while reading. Computers & Education, 54, 927-931.
 • Brasel, S. A., & Gips, J. (2011). Media multitasking behaviour: Concurrent television and computer usage. Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 14(9), 527-534.
 • Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and Instruction, 8, 293-332.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw- Hill.
 • Furnham, A., & Bradley, A. (1997). Music while you work: The differential distraction of background music on the cognitive test performance of introverts and extraverts. Applied Cognitive Psychology, 11, 445-455.
 • Georgina, D. A., & Olson, M. R. (2008). Integration of technology into higher education: A review of faculty self- perceptions. Journal of Higher Education and Technology, 11(1), 1-8.
 • Green, B. S., & Salkind J. N. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
 • Gumport, P. J., & Chun, M. (1998). Technology and higher education: Opportunities and challenges for the new era. In P. Altbach, R. Berdahl, & P. J. Gumport (Eds.), American higher education in the 21st century: Social, political, and economic challenges (pp. 370-395). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Haznedar, Ö. (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010). Digital natives: where is the evidence? British Educational Research Journal, 36(3), 503-520.
 • Hembrooke, H., & Gay, G. (2003). The laptop and the lecture: The effects of multitasking in learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 15(1), 46-64.
 • Huang, H., & Leung, L. (2009). Instant messaging addiction among teenagers in China: shyness, alienation, and academic performance decrement. Cyberpsychology & Behavior, 12(6), 675-679.
 • Jez, V. (2011). Searching for the meaning of multitasking. In NOKOBIT 2011 (pp. 157-166). Tromsø: University of Tromsø.
 • Judd, T., & Kennedy, G. (2011). Measurement and evidence of computer-based task switching and multitasking by ‘Net Generation’ students. Computers in Education, 56(3), 625- 631.
 • Junco, R., & Cotten, S. R. (2011). Perceived academic effects of instant messaging use. Computers & Education, 56(2), 370-378.
 • Junco, R., & Cotten, S. R. (2012). No A 4 U: The relationship between multitasking and academic performance. Computers & Education, 59, 505-514.
 • Leahy, W., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). When auditory presentations should and should not be a component of multimedia instruction. Applied Cognitive Psychology, 17, 401-418.
 • Lee, F. J., & Taatgen, N. A. (2002). Multi-tasking as Skill Acquisition. Proceedings of the twenty-fourth annual conference of the cognitive science society (pp. 572-577). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Mayer, R., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.
 • Multitasking. (2012). Merriam-Webster’s Online Dictionary. Retrieved from http://www.merriam-webster. com/dictionary/multitasking.
 • Pavio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford Press.
 • Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants. do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6.
 • Rogers, D. L. (2000). A paradigm shift: Technology integration for higher education in the new millennium. AACE Journal, 1(13), 19-33.
 • Rosser, V. J., & Tabata, L. N. (2010). An examination of faculty work: conceptual and theoretical frameworks in the literature. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research (pp. 449-475). Netherlands: Springer.
 • Salvucci, D. D., & Taatgen, N. A. (2008). Threaded cognition: An integrated theory of concurrent multitasking. Psychological Review, 115, 101-130.
 • Sporn, B. (1999). Towards more adaptive universities: Trends of institutional reform in Europe. Higher Education in Europe, 24(1), 23-33.
 • Stern, L. D. (2010). A visual approach to SPSS for Windows. A Guide to SPSS 15.0 (2nd ed.). Boston, MA.: Pearson Education.
 • Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). MA: Ally & Bacon, Inc.
 • Tarmizi, R., & Sweller, J. (1998). Guidance during mathematical problem solving. Journal of Educational Psychology, 80, 424-436.
 • Van derKaay, C. D., & Young, W. H. (2012). Age-related differences in technology usage among community college Faculty. Community College Journal of Research and Practice, 36(8), 570-579.
 • Wild, P. J., Johnson, P., & Johnson, H. (2004). Towards a composite model for multitasking. In P. Palanque, P. Salvik, & M. Winckler, (Eds.), TAMODIA’04 (pp. 17-24).New York: ACM Press.
 • Xu, Y., & Meyer, K. A. (2007). Factors explaining faculty technology use and productivity. The Internet and Higher Education, 10(1), 41-52.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.