Osman SAMANCI
(Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzurum, Türkiye)
Okan DİŞ
(Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 22Sayı: 2ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 573 - 590Türkçe

252 2
Sosyal becerileri zayıf olan ilkokul öğrencilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
Bireylerin varlıklarını etkili bir biçimde ortaya koymalarında ve başkalarıyla olumlu etkileşime girebilmelerinde sosyal beceriler, önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sahip olduğu sosyal beceriler, nitelikli bir hayat için önemli bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı ilkokullarda sosyal becerileri zayıf olan öğrencilerin okullardaki tutum ve davranışlarını, öğretmen görüşlerine göre ortaya koymak ve öğretmenlerin sosyal becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik yaptıkları uygulamaları belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre yapılmıştır. Araştırmaya, ilkokulda görevli ve sınıflarında sosyal beceriler yönünden zayıf olan öğrencilerin bulunduğu 26 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilerek çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tema ve alt temalar şeklinde organize edilerek sunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Anne-Baba El Kitabı), Ankara: MEB
 • Aral, N., Durualp, E. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.
 • Avcıoğlu, H. (2003). Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı (ss. 490-504).
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bozkurt, E. (2008). Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi.
 • Coşkun, N., Samancı, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies In The World, 2(1), 32-41.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim Online Dergi, 2 (2), 28-34.
 • Çiftçi, İ. & Sucuoğlu, B. (2004). Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Çubukçu, Z., Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Dergisi, 37, 155-174.
 • Dermez, H. (2008). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem Akademik.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Eti, İ. (2010). Drama etkinliklerinin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Genç, S. (2005). İlköğretimde sosyal becerilerin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 41-54.
 • Kaf, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Keskin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders başarıları ile sosyal beceri durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Kuzgun, Y. (2000). İlköğretimde Rehberlik, (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ogelman, H. G., Seçer, Z., Alabay, E. & Uçar, F. (2012). Okul öncesi 5-6 yaş grubu çocukların bilişsel gelişimleri ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 391-402.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004, 6-9 Temmuz). Drama ve ilköğretimde dramanın önemi. 13 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (ss. 1-5). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Sezer, A. & Tokcan, H. (2003). İşbirliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 227-242.
 • Şaşkın, Ö. (2010). İlköğretim okulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece’de bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tagay, Ö., Baydan, Y. & Voltan Acar, N. (2010). Sosyal beceri programının (blocks) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi. Mehmet Akif
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 19-28.
 • Vural, D. E. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yalçın, H. (2012). Sosyal beceri seviyesinin okulöncesi öğretmenlerinde incelenmesi, Akade- mik Bakış Dergisi, 29, 1-11.
 • Yavuzer, H. (1992). Çocuk Psikolojisi, (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. & Yiğit, R. (2011). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 335-347.
 • Yüksel, G. (2004). Sosyal Beceri Envanteri El Kitabı, (1. Baskı). Ankara: Asil Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.