Okan ÖZOCAK
(Sağlık Bakanlığı, Karaman Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Karaman, Türkiye)
ORHAN BOZOĞLAN
(Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye)
Faruk SERHATLIOĞLU
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Bülent MEŞE
(Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye)
Kemalettin ERDEM
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Cemal KAHRAMAN
(Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 3Sayı: 2ISSN: 1305-4392 / 2147-1800Sayfa Aralığı: 138 - 144Türkçe

126 5
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda N -asetil sisteinin miyokardiyal reperfüzyon hasarını önlemedeki rolü
Amaç: Bu çalışmada kardiyopulmoner bypass ile koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda gelişen iskemi reperfüzyon hasarının başlangıç kardiyopleji solüsyonuna eklenen N -asetil sistein ile önlenmesi araştırıldı. Yöntem : Bu çalışma damar cerrahisi kliniğinde kardiyopulmoner bypass eşliğinde elektif koroner arter bypass cerrahisi yapılan 60 hasta (43 erkek, 17 kadın) dahil edildi. Ardışık olarak hastalar 30u kontrol, 30u çalışma grubu olarak ayrıldı. Çalışma grubuna kardiyopleji solüsyonuna 300 mg N -asetil sistein eklendi. Hastalardan preoperatif, postoperatif kan örnekleri alın a rak myokardiyal hasar belirteçleri (CK -MB, troponin) çalışıldı. Hastalar postoperatif inotrop ihtiyacı ve aritmi gel i şimi yönünden izlendi. Bulgular: Çalışma grubu ile kontrol grubu kıyaslandığında miyokardiyal hasar belirteçlerinden Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri, preoperatif eşlik eden risk faktörleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiy o nu, hemoglobin değerleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Çalışma grubu ile kontrol grubu kıyasl and ığında miyoka rdiyal hasar belirteçlerinden CK -MB düzeyleri 24. ve 48. saatlerde, troponin düzeyleri ise 6. 12. 24. ve 48. saatlerde istatistiksel olarak düşük bulundu. Postop e ratif inotropik destek ihtiyacı ve aritmi görülme sıklığı çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere daha az bulundu. Sonuç : Kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda kardiyopleji solüsyo nlarına 300 mg N -asetil sistein eklenmesi ile reperfüzyon hasarı oluşumu azaltılmaktadır. M iyokardiyal korunma yöntemleri hakkında en etkin yöntemin saptanması için geniş çapta daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Duran E. Dünyada Kalp Damar Cerrahisinin Tarihçesi. In: Duran E, eds. Kalp ve Damar Ce rrahisi. İstanbul: Çapa Tıp Kitabevi, Cilt I, 2004;1:3-12.
 • 2. Buckberg GD, Brazier JR, Nelson RL. Studies of the effects of hypotermia on regional myocardial flow and metabolism during cardiopulmonary bypass. The adequately perfused be ating, fibrilating and arrested heart. J Thorac Cardiovas Surg. 1977;73:87 -94.
 • 3. Akgün S. Erişkin Kalp Cerrahisinde Miyokard Korunması. In: Duran E, eds. Kalp ve Damar Cerrahisi. İstanbul: Çapa Tıp Kitabevi, Cilt II, 2004;1:1091 - 106.
 • 4. Dhalla NS, Elmoselhi AB, Hata T, Makino N. Status of myocardial antioxidants in ischemia - reperfusion injury. Cardivasc Res. 2000;47:446 - 56.
 • 5. Moukarbel GV, Ayoub CM, Abchee AB. Pharmacological therapy for myocardial reperfusion injury. Current Opinion in Pharmacology. 2004;4:147 -53.
 • 6. Sochman J, Kolc J, Vrana M, Fabian J. Cardi- oprotective effects of Nacetylcysteine: the reduction in the extent of infarction and occu rrence of reperfusion arrhythmias in the dog. Int J Cardiol 1990;28(2):191 -96.
 • 7. Sochman J, Peregrin JH. Total recovery of left ventricular function after acute myocardial infarction: comprehensive therapy with streptokinase, Nacetylcysteine and percutaneous transluminal coronary angioplasty. Int J Cardiol 1992;35:116-18.
 • 8. Sochman J, Vrbska J, Musilova B, Rocek M. Infarct size limitation: acute Nacetylcysteine defense (ISLAND trial): preliminary analysis and report after the first 30 patients. Clin Cardiol 1996;19:94-100.
 • 9. Andersen LW, Thiis J, Kharazmi A, Rygg I. The role of N - acetylcysteine administration on the oxidative response of neutrophils during card iopulmonary bypass. Perfusion 1995;10(1):21 - 26.
 • 10. Kretzschmar M, Klein U, Palutke M, Schir rmeister W. Reduction of ischemiareperfusion syndrome after abdominal aortic aneurysmectomy by Nacetylcysteine but not mannitol. Acta Anaesthesiol Scand 1996;40(6):657 - 64.
 • 11. Ceconi C, Curello S, Cargnoni A, Ferrari R, Albertini A, Visioli O. The role of glutathione status in the protection against ischaemic and reperfusion damage: effects of N - acetyl cysteine. J Mol Cell Cardiol 1988;20(1):5-13.
 • 12. Tos sios P, Bloch W, Huebner A, Raji MR, Dodos F, Klass O, Suedkamp M, Kasper SM, Hellmich M, Mehlhorn U. N -acetylcysteine prevents reactive oxygen species –mediated myocardial stress in patients undergoing ca rdiac surgery: results of a randomized, double - blind, placebo-controlled clinical trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;126(5):1513 -20.
 • 13. Dikmengil M, Atik U, Oral U. N - acetylcysteine for preventing pump -induced oxidoinflammatory response during cardi o- pulmonary bypass. Surg Today. 2004;34(3):237 -42.
 • 14. Fischer UM, Tossios P, Huebner A, Geissler HJ, Bloch W, Mehlhorn U. Myocardial apopt osis prevention by radical scavenging in patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardi ovasc Surg 2004;128(1):103 -08.
 • 15. Vento AE, Nemlander A, Aittomaki J, Salo J, Karhunen J, Ramo OJ. Nacetylcysteine as an additive to crystalloid cardioplegia increased oxidative stress capacity in CABG patients. Scand Cardiovasc J 2003;37(6):349-55.
 • 16. Koramaz I, Pulathan Z, Usta S, Karahan SC, Alver A, Yaris E, Kalyoncu NI, Ozcan F. Cardioprotective effect of cold- blood cardioplegia enriched with Nacetylcysteine during coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2006;81(2):613 -18.
 • 17. Palmer BS, Klawitter PF, Reiser PJ, Angelos MG. Degradation of rat cardiac troponin I during is chemia independent of reperfusion. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004;287(3):1269-75.
 • 18. Orhan G, Yapici N, Yuksel M, Sargin M, Senay S, Yalcin AS, Aykac Z, Aka SA. Effects of N -acetylcysteine on myocardial ischemia - reperfusion injury in bypass surgery. Heart Vessels 2006;21(1):42 -47.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.