MEHMET KATRANCI
(Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye)
Mehmet UYGUN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1308-9196 / 1308-7363Sayfa Aralığı: 773 - 797Türkçe

179 0
Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri
Eğitim teknolojilerinin sınıf ortamında kullanılması; öğrenciler için dersi daha ilgi çekici hale getirmekte, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmakta, zaman kaybını engellemekte ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmektedir. Yakın zamana kadar Türkçe derslerinde sadece basılı materyaller kullanılırken, teknolojik araçların kullanımı yenilenen ilköğretim programlarıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Ancak eğitim teknolojilerinde ne kadar gelişme olursa olsun bu araçların öğretmenler tarafından kullanılacağı unutulmamalıdır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknolojik araçların kullanımına yönelik görüşlerini belirlem ek amaçlanmıştır. Araştırma Ankara ili merkezinde görev yapan 30 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçü Türkçe derslerinde teknolojik araçların kullanılması gerektiğini düşünürken, yaklaşık dörtte biri ise Türkçe derslerinde teknolojik araç kullanımının gereksiz olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin teknolojik araçları en çok görsel okuma ve görsel sunu ile dinleme öğrenme alanlarında en az ise konuşma öğrenme alanında kullandıkları tespit edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1 -17.
 • Akçay, A. ve Şahin, A. (2009). Webquest ve Türkçe öğretiminde kullanılabilirliği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları. 15 Eylül 2011 tarihinde http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/79.pdf adresinden alınmıştır.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media International, 39 (2), 165 -174.
 • Akkoyulu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1 -10.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2), 79-96.
 • Altun, S. (2007). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin tutumları üzerine bir araştırma (Bartın ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balkı, E. (2008). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Konya Esentepe ilköğretim okulu örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beichner, R. J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph generation in a kinematics lab. Jounal of Research in Science Teaching, 27, 803 –815.
 • Haydn, T., & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers make progress in their ability to use ICT in subject teaching Some lessons from the UK, Computers & Education, 49, 1018–1036.
 • Kazu, İ. Y. ve Yavuzalp, N. (2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33 (150), 110-126.
 • Kızılırmak, F. (2008). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri (Isparta ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Redearch, 32 (2), 131 -152.
 • Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H acettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Liu, Y., & Szabo, Z. (2009). Teachers’ attitudes toward technology integration in schools: a four -year study. Teachers and Teaching: Theory and Practice,15 (1), 5 -23.
 • McGrail, E. (2005). Teachers, t echnology and change: English teachers’ perspectives. Journal of Technology and Teacher Education, 13(1), 5 -24.
 • Mumcu, F. K., Haşlaman, T., Usluel, Y. K. (2008). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göste rgeleri. 8th International Educational Technology Conference , 296-299.
 • Öksüz, C. ve Ak, Ş. (2010). İlköğretim okullarında matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeyini belirleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (32), 372 -383. 15 Eylül 2011 tarihinde http://www.esosder.org/dergi/32372 -383.pdf adresinden alınmıştır.
 • Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanım ına ilişkin algı ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 270-287.
 • Önkaş, N. A. (2008). Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. 8th. International Educational Technology Conference. 15 Eylül 2011 tarihinde ht tp://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/157.doc adresinden alınmıştır.
 • Petük, E. (2005). Bilgi teknolojisi sınıflarının bilgisayar destekli eğitimdeki rolüne ilişkin yönetici ve öğretmen gör üşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Smaldino, S., Russell, J.D., Heinich, R., & Molenda, M. (2005). Instructional technology and media for learning. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill.
 • Topaloğlu, S. (2008). Bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımına yönelik öğretmen tutumları: Adapazarı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya .
 • Uşun, S. (2006). Ö ğretim teknolojileri ve materyal tasarım ı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. (2007). Current utilization of ICT in Turkish basic education schools: A review of teacher’s ICT use an d barriers to integration. International Journal of Instructional Media, 34 (2), 171 -186.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.