TUNCER YILMAZ
(Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Eyup BASTI
(Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 21ISSN: 2148-029X / 2148-029XSayfa Aralığı: 82 - 105Türkçe

140 0
İmalat sanayi şirketlerinin ekonomi k katma değer (eva) ve pi yasa katma değeri ne (mva) dayalı performans analizi : İmkb örneği1
Bu çalışmanın temel amacı, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören imalat sanayi şirketlerinin finansal performanslarının Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Piyasa Katma Değeri (MVA) yöntemleriyle analiz edilmesi ve EVA değerlerinin ne ölçüde MVA’yı açıkladığının ortaya konulmasıdır. Çalışmada öncelikle hisse senetleri İMKB’de işlem gören imalat sanayi şirketleri çalışan sayısına göre üç gruba ayrılarak 2006-2010 dönemi için EVA ve MVA değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra bu şirket gruplarının EVA ile MVA ortalamaları arasındaki farkları ve EVA’nın MVA’yı ne ölçüde açıkladığını ölçmek üzere istatistiksel analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, EVA ortalaması en yüksek olan grup büyük işletmeler, MVA ortalaması en yüksek olan grup ise küçük işletmelerdir. Çalışmada ulaşılan başka bir sonuç da, genel olarak EVA ile MVA arasındaki korelasyonun nispeten düşük bulunması ve EVA’nın MVA’yı açıklama gücünün oldukça zayıf çıkmasıdır.
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Sosyal > İşletme Finans
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bayraktaroğlu, A. ve Ünlü, U. (2009) “Performans Değerlemede EVA Ve MVA Ölçütleri: Bu Ölçütler Açısından İ MKB ve NYSE’nin Karş ılaş tırmalı Analizi” Süleyman Demirel Üniversitesi İ ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1): 287-312.
 • Cemal, C. (2008) “Ekonomik Katma Değer (EVA) Yaklaş ımı”, İstanbul: Beta Yayıncılık, 1.Basım. DPT (2012) http://ekutup.dpt.gov.tr/tg/, (02.03. 2012)
 • Fernandez, P. (2001) “EVA and Cash Value Added Do Not Measure Shareholder Value Creation”, Social Science Research Network, May, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=270799, (02.07.2013)
 • Gürbüz, A.O. ve Ergincan, Y. (2004) “Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaş ımlar”, İ stanbul: Literatür Yayıncılık, 1.Basım.
 • İMKB (2012) http://www.imkb.gov.tr/data/stocksdata.aspx, (20.02.2012) İSO (2012) http://www.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/Meclis_Konusmalari_28-12-11.aspx, (14.04.2012)
 • Kara, H. (2005) “Katma Değer Yaratmaya Dayalı Finansal Performans Ölçütü Olarak EVA, İ MKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, 1.Basım.
 • Kaur, M. ve Narang, S. (2010) “EVA Disclosures in the Annual Reports of Indian Companies: An Empirical Study”, Global Business Review, 11, 3: 395–420.
 • Medeiros, O.R. (2005) “ Empirical Evidence on the Relationship Between EVA and Stock Returns in Brazilian Firms”, Social Science Research Network, June, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=701421, (02.07.2013)
 • Özevren, M. (2008) “İş letmelerde Değer Yönetimi”, İ stanbul: Beta Yayıncılık, 1. Basım.
 • Saban, M. ve Erdoğan, S. (2007) “Performans Ölçümleme Ve Ekonomik Katma Değer”, Mali Çözüm, İ SMMMO Yayın Organı, 84.
 • Sharma, A. K. ve Kumar, S. (2010) “Economic Value Added (EVA) - Literature Review and Relevant Issues”, International Journal of Economics and Finance, 2 (2).
 • Şamiloğlu, F. (2004) “Performans Ölçümünde EVA ve MVA: İ stanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki Şirketlerde Ampirik Bir Uygulama”, H.Ü. İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2).
 • Türker, İ. (2005) “Ekonomik Katma Değer (EVA)’in Hesaplanması ve Gerekli Muhasebe Düzeltmeleri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 125-150.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.