EKREM LEVENT İLHAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
EYLEM GENCER
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
HAKKI ULUCAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 265 - 276Türkçe

193 5
Okul sporlarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinin incelenmesi
Bu araştırma okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruh sal uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma grubunu 8 -12 yaş aralığında, farklı branşlarda okullar sporları yapan (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu -öğrenci ve spor yapmayan (49 kız, 17 erkek) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 132 çocuk (93 kız, 39 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemlerde t testi ve kruskal wallis test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde okullar arası spor müsabakalarına katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin branşlarına göre nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Sonuç olarak okullar arası spor müsabakalarına katılan çocuklar, katılmayan akranlarına göre ruh sal olarak daha uyumludur denilebilir.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altınköprü, T. (2003). Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır , İstanbul: Hayat Y ayıncılık.
 • Asher, S.R., Paquette, J.A., (2003). Loneliness And Peer Relations İn Childhood. Current Directions Psychological Science, 12 (3), 75 -78.
 • Aydoğmuş, N., Aydoğmuş, M., İlhan, L., Gencer, E., Kurt, İ.,(2009). İlköğretim 1. Kademe Çocuklarına Düzenli Olarak Uygulanan Badminton Antrenmanlarının Davranış Sorun Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi 4. Raket Sporları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı , (102 -108), 11 -12 Aralık, Kocaeli.
 • Büyükyazı, G., Saraçoğlu, S., Karadeniz, G., Çamlıy er, H., (2003). Sedanterler İle Veteran Atletlerin Cesitli Değiskenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin Karsılastırılması. Gazi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 8;2: 13 -24.
 • Demirci, A. , (2006). İlköğretimde Beden Eğitimi Uygulamaları , İstanbul:Değişim Yayınları.
 • Demirhan, G., (2006). Beden Eğitiminin Temelleri, Bağırgan Yayınları, Ankara.
 • Ekeland, E., Heian, F.,Hagen, K.B., (2005). Can Exercise İmprove Self Esteem İn Children And Young People? A Systematic Review Of Randomised Controlled Trials. British Journal Of Sports Medicine, 39, 792 -798.
 • Hasırcı, S., (2000). Sporda Denetim Odağı. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • İlhan, E.L. (2007). “Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi Ve Spor Aktivitelerinin Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İlhan, L., Gencer.,E., (2009). “Çocuklarda Nevrotik Sorun Düzeyleri Ve Badminton Eğitimi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma” Kocaeli Üniversitesi 4. Raket Sporları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, (94 -101), 11 -12 Aralık, Kocaeli.
 • Kapıkıran, S . , (1993). İçten Ve Dıştan Denetimliliğe Sahip Ergenlerin Atılganlık Düzeyinin Saptanması, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Kaya, A., (2005). Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Araştırmaları, 19 , 220 -237.
 • Kaya, M., Özcan, Ö., Kaya, B., (2006). Malatya İl Merkezinde Farklı Sosyoekonomik Koşullardaki İki İlköğretim Okulu Öğre ncilerinde Ruhsal Uyum Tara ması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7: 157 -161.
 • Karakaya, I., Coşkun, A., Ağaoğlu, B., (2006). Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı Ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7 , 162 - 166.
 • Mc.Mahon, D.J., (1990), The Psychological Basic Of Exercise And The Treatment Of Delinquent Adolescents, Sports Medicine, 9(6) P.344 -351.
 • Medora, N., Woodward, J., Larson, J., (1987). Adolescent Loneliness: A Cross -Cultural Comparison Of Americans And Asian Indians. International Journal Of Comparative Sociology, 28, 204 -210.
 • N ewcomb, A. F.,Bagwell, C. L. (1996). The Developmental Significance of Children’s Friendship Relations. The Company They Keep: Friendship in Childhood and Adolescence. New York: Cambridge University Press; 289 -321.
 • Oswald, D.P., Cohen, R., Best, A., Jensen, C., Lyons, J. (2001). Child Strengths And The Level Of Care For Children With Emotional And Hehavioral Disorders. Journal Of Emotional And Behavioral Disorders; 9:192 -200.
 • Öner, B., Yılmaz, S., (2001). Anne Ve Baba Gözüyle “ Çocuk Eğitimi” Bir Sosyal Temsil Ön Çalış ması. Kriz Dergisi; 9(1): 39 -46
 • Özalp, A, (2005). Çocuk Ruh Sağlığı, Melisa Matbaası 55 -66
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Rokach, A., (1989), Surviving And Coping With Lo neliness, Journalo Psychology,124 (1),39 -54.
 • Rubin, K . H ., Bukowski, W.M., Parker, J . G. (1998). Peer İnteractions, Relationships, and Groups . Handbook of Child Psychology: Social, Emotional, and Personality Development. New York: Wiley; 619 –700.
 • Simith, A.L., (2003). Peer Relationships İn Physical Activity Context: A Road Less Travelled İn Youth Sport And Exercise Psychology Research, Psychology Of Sport And Exercise 4, Purdue University, P.25 -39.
 • Sugai, G., Horner, R., (2002). Introduction To The Special Series On Pozitive Behavior Support İn Schools. Journal Of Emotional And Behavioral Disorders ; 10: 130 - 136.
 • Sullivan, H.S., (1953). Interpersonal Theory Of Personality.New York: Norton Company Inc.
 • Sunal, Ş. (2002). Okul Öncesi Dönemi İşitme Engelli Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Y.L. Tezi. İzmir
 • Suveren , S, (1991), Sporu Teşvik Eden Ekonomik Ve Sosyal Faktörler, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Beden Eğitimi Spor Özel Sayısı: 7:1:19 1 -199.
 • Şenduran, F.,(2008) Sporcu Olan Ve Sporcu Olmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Uyum Becerileri, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Sözel Bildiriler Kitabı , Bolu, 189 -191.
 • Twenge, J. M., Catanese, K. R., Baumeister, R. F., (2003), Social Exclusion Causes Self- Defeating Behavior. Journal Of Personality And Social Psychology, 83, 606.
 • Yavuzer, H., (1999). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzikitabevi, S.87.
 • Yavuzer, H., (1997), Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 14. Basım.
 • Yörükoğlu, A.( 200 2) ; Çocuk Ruh Sağlığı, Ankara: Özgür Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.