Hatice TOKMAK SANCAR
(Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye)
Gamze KONOKMAN YAVUZ
(Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye)
Tuğba YELKEN YANPAR
(Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 35 - 51Türkçe

230 16
Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi
Bu çalışmanın amacı, Okul Önces i programı öğretmen adaylarının teknolojik, pedagojik, alan bilgilerine (TPAB) ilişkin öz güvenlerinin incelenmesidir. Ayrıca, çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının TPAB özgüven algılarının sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Tarama (Survey) modeli uygulan an çalışmaya, 2011 -2012 yılı güz döneminde Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenimine devam eden 154 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, Graham, Burgoyne, Cantrell, Smith, ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timur ve Taşar (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Güven Ölçeği (TPABÖGÖ)” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Okul Öncesi öğretmen ada ylarının TPAB öz-güvenlerine ilişkin algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, çalışma sonuçları, Okul Öncesi öğretmen adaylarının TPAB öz- güvenlerine ilişkin algılarında cinsiyete ve sınıf düzeyine göre bir farklılık oluşmadığını göstermiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bennett, S., Maton, K., & Lisa Kervin (2008). The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39 (5), 775 – 786.
 • Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K –12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education , 9 (1), 71 -88.
 • Chuang, H -H. & Ho, C-J. (2011). An investigation of early childhood teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in Taiwan. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 , 99 -117.
 • Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge (Unpublished doctoral dissertation). Brigham Young University, Provo, UT. Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second -order barriers to change: Strategies for technology integration. ETR&D, 47(4), 47 -61.
 • Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569 –582.
 • Graham, R. C., Burgoyn e, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009).
 • Measuring the TPCK confidence of inservice Science teachers. TechTrends, 53 (5), 70 -79.
 • Haktanır, G. 2008. Okul öncesi öğretmeni’nin niteliği. Eğitime Bakış Eğitim -Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 4 (12), 22 -35.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya -Mumcu, F., & Usluel, Y. K. (2007). The integration of information and communication technologies in learning and teaching process: A lesson plan example. Education and Science, 32 (146), 54 -63.
 • Judson, E. (2006). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education,14 (3), 581 - 597.
 • Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ & Kaya, O. N. (2011). Exploring preservice information technology teachers’ perception of self- efficacy in web -technological pedagogical content knowledge. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ.
 • Koehler, M. J., Mishra, P. & Yahya, K. (2007). Tracing the Development of Teacher Knowledge In A Design Seminar: Integrating Content, Pedagogy And Technology. Computers & Education, 49, 740 -762.
 • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, 1065 –1078.
 • Malita, L. & Martin, C. (2010). Digital storytelling as web passport to success in the 21st century. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3060 –3064.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 1 08(6), 1017 – 1054.
 • Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon , 9 (5), 1 –6.
 • Schmidt, D. A., Baran E., Thompson A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42 (2), 123 -149.
 • Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 , 4 -14.
 • Shin, T.S., Koehler, M.J., Mishra, P., Schmidt, D.A., Baran, E., & Thompson, A.D. (2009). Changing technological pedagogical content knowledge (TPACK) through course experiences. In I. Gibson, R. Weber, K. McFerrin, R. Carlsen, & D. A. Willis (Eds.), Society for infor mation technology and teacher education international conference book (pp. 4152 -4156). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Soong, S.K.A. & Tan, S.C. (2010). Integrating technology into lessons using a TPACK - based design guide. In C.H. Steel, M.J. Keppell, P. Gerbic & S. Housego (Eds.), Curriculum, technology & transformation for an unknown future (pp.919 -923). Proceedings ascilite Sydney, Au stralia.
 • Temur, B. & Taşar, M. F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 839 -856.
 • Usta, E. & Korkmaz, O. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1335 -1349.
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J. & van Braak, J. (2012). Technological pedagogic al content knowledge – a review of the literature. Computer Assissted Learning , doi: 10.1111/j.1365 -2729.2012.00487.x Yazar1 (basımda).
 • Yazar2, Yazar3 & Yazar1 (basımda). Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB yeterliklerine ilişkin algılarının çeşitli değişke nlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.