HÜSEYİN ŞİMŞEK
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Sevda KATITAŞ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 81 - 99Türkçe

254 6
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okula yabancılaşmanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği)
Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerini belirlemek ve yabancılaşmaya yol açan etkenleri ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın verileri, 2011 -2012 öğretim yılında Şanlıurfa ili Merkezi ile Şanlıurfaya bağlı Bozova, Siverek, Suruç, Birecik, Harran ve Viranşehir ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan 621 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin genel olarak düşük düzeyde okula yabancılaşma yaşadıklarını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin en yüksek düzeyde güçsüzlük alt boyutunda, en düşük düzeyde kuralsızlık alt boyutunda yabancılaşma yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin cinsiyet, bir işte çalışma durumu, şiddet eğ ilimi, ailede konuşulan dil, ailenin ekonomik durumu, aile baskısı, idarec i ve öğretmenlerden memnuniyet ve yakın arkadaşların okul başarı düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adelabu, D. D. (2007). Time perspective and school members hip as correlates to academic achievement among African American adolescents. Adolescence, 42 (167), 525 -538.
 • Alaca, F. (2011). İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okul yaşam kalitesi algısı ve okula aidiyet duygusu ilişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Arastaman, G. (2006): “Ankara ili lise birinci sınıf ö ğ rencilerinin okula bağ lılık durumlarına ilişkin ö ğ renci, ö ğ retmen ve yöneticilerin görüşleri” Yayın lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğ itim Bilimleri Enstitüsü Eğ itim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ataş, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinde yabancılaşma duygusu ve nedenleri. Yayınlanmamış Seminer Çalışması, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bayhan, V. (1995), Üniversite gençliğinde anomi ve yabancılaşma , Kültür Bakanlığı.
 • Bayındır, B. (2002). Ortaöğretim dal öğretmenlerinin mesleğe yabancılaşmaları ile öğretme-öğrenme sürecindeki davranışları arasındaki ilişki. Yayın lanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Blauner, R. (1964). Alienation and fredoom: The factory worke r and his industry. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Booker, K. C. (2004). Exploring school belonging and academic achievement in African American adolescents. Curriculum and Teaching Dialogue , 6 (2), 131 - 143.
 • Çelik, F. (2005). Ortaö ğretim ö ğrencilerinin okula yabancıla şma düzeylerinin bazı de ğişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çiftçi, G. (2009). İlköğretim okullarının bürokratikleşme düzeyi ile öğrenci yabancı laşması arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Finifter, A. W. (1972). Alienation and the social system. New York: John Wiley and Sons, Inc.
 • Fromm, E. (1992). Marx’ın insan anlayışı (çev. Kaan H. Ökten). İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Gibbs, J. (2004). Preventing the underlying causes of school violence. Psychological Reports, c.84, S.38, ss. 137 -174.
 • Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends' values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education , 62 (1), 60 -71.
 • Horney, K. (1950). Neurosis and human growth. New York: W. W. Norton and Company.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Moran, J.J. (1994). “Participation in Minority Oriented Cocurricular Organizations. Journal of College Student Development.” ERIC: ED418867.
 • Mcelhinney, J.H., Kunkel, C. R. ve Lucas, A. L. (1970). Evidences of school related alienation in elementary school pupils, Paper presented atAmerican Educational Research Association 54th Annual Meeting, March 2 -6.
 • Tezcan, M. (1995). Sosyolojiye giriş. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Türk, F. (2010). Lise öğrencilerinin eğitimde yabancılaşma sorunu: Anka ra ili Yenimahalle ilçesi iki genel lise örneği. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uzun, Özlem (2006). İlkö ğretim 5. sınıf ö ğrencilerinin okula yabancıla şma düzeylerine etki eden sosyo -demografik de ğişkenlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış YüksekLisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yiğit, S. (2010). İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.