Mehmet MERCAN
(Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Hakkari, Türkiye)
OKTAY KIZILKAYA
(Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Hakkari, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 36Sayı: 1ISSN: 2149-1844 / 2587-2672Sayfa Aralığı: 137 - 160Türkçe

189 10
Türkiye'de sanayi sektörü ekomik büyüme ve verimlilik ilişkisinin kaldor yasaları çerçevesinde sınanması: Ekonometrik bir analiz
Sürdürülebilir ekonomik büyüme için sanayi sektörünün gelişmesinin önemi iktisat yazınında sıklıkla vurgulanmaktadır. Ekonomik büyüme-sanayi sektörü ilişkisi birçok çalışmada teorik ve ampirik düzeyde incelenmesine rağmen bu ilişkinin varlığını ilk kez Kaldor (1966) ortaya atmıştır. Kaldor ekonomik büyümenin motoru olarak sanayi sektörüne işaret etmiştir. Kaldor çalışmasında, ekonomik büyüme- sanayi sektörü ilişkisinin yanı sıra, sanayi sektörünün büyümesinin, sanayi sektörü işgücü verimliliği ve toplam verimlilik üzerindeki etkilerini de incelemiştir. Bu çalışmada; Kaldor’un birinci yasasının yanı sıra imalat sanayi üretim artışı ile imalat sanayi işgücü verimliliği ve bir bütün olarak ekonominin verimliliği ilişkisini inceleyen diğer iki yasasının da geçerliliği, Türkiye Ekonomisi örneğinde Johansen Eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeline dayalı uzun ve kısa dönem Granger Nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmada; 1988Q1-2013Q3 dönemi üç aylık verileri kullanılmış, analiz sonucunda sanayi sektörü ve ekonomik büyüme arasında literatüre paralel olarak pozitif ilişki elde edilmiş ayrıca, her üç yasanında geçerli olduğu belirlenmiştir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALTUNÇ, Ö. F. (2008), Türkiye’de Finansal ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi, EOGÜ, İİBF Dergisi, 3(2), s.113-127.
 • ARISOY, İ. (2008), Türkiye’de Sanayi Sektörü-İktisadi Büyüme İlişkisinin Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni, s.2.
 • ATEŞOĞLU, H. S. (1993), Manufacturing and Economic Growth in the United States, Applied Economics, 25, s.67-69.
 • BAIRAM, E. (1991), Economic Growth and Kaldor’s Law: The case of Turkey: 1925-78, Applied Economics, Vol.23 No:8, s.1277-1280.
 • CARRION-I-SILVESTRE, J. L., KIM, D., ve PERRON, P.(2009), GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks Under Both the Null and the Alternative Hypotheses, Econometric Theory, 25, s.1754-1792.
 • CHAREMZA, W.W. ve D. DEADMAN (1997), New Directions in Econometric Practice, 2. Baskı, Edward Elgar Yayınevi, İngiltere.
 • CHENERY, H. B. (1960), Patterns of industrial growth, The American Economic Review, 50(4): s.624-654.
 • CLARK, C. (1961), Growthmanship. A Study in the Mythology of Investment, London: Barrie and Rockliff for the IEA.
 • CRIPPS, T.F. ve TARLING R. (1973), Growth in Advanced Capitalist Economies 1950–70, Occasional Paper 40, Cambridge University Pres.
 • ÇETİN, M. (2009), Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği (1981-2007), Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X I,S I, 2009), s.355-373.
 • DORUK, Ö.T. , KARDAŞLAR, A. ve KANDIR, E.D. (2013), Turkish Economy’s Great Transformation: Industry, Agriculture And Economic Growth In The Process After 1980, A Review From The Perspectıve Of Kaldor’s First Growth Law, The Empirical Economics Letters, cilt no.12, sayı 6, s.587-592.
 • DRAKOPOULOS, S. A. ve THEODOSSIOU, I. (1991), Kaldorian Approach to Greek Economic Growth, Applied Economics, No.23, s.1683-1689.
 • ENDERS, W. (2010) Applied Econometric Time Series, John Willey and Song, Inc.,s.375,401.
 • ENER, M. ve ARICA, F. (2011), Is The Kaldor’s Law Valid for High Income Economies: A Panel Study, Research Journal of Economics, Business and ICT, 2011:1, s.60-64.
 • ENGLE, R.F. ve GRANGER, C.W.J. (1987) Co-Integration and Error Correction: Represention, Estimation and Testing, Econometrica, 55(2), s.251-276.
 • GRANGER, C. W. J. (1969), Investigating Causal Relationships by Econometric Models and Cross Spectral Methods, Econometica:37, 424-438.
 • GRANGER, C. W. J. (1988), Some Recent Developments in a Concept of Causality, Journal of Econometrics, 39, s.199–211.
 • GUO, D., DALL’ERBA, S. ve LE GALLO, J. (2011), The Leading Role of Manufacturing in China’s Regional Economic Growth: a Spatial Econometric Approach of Kaldor’s Laws, International Regional Science Review, vol. 32, s.1474-1480.
 • GÜÇLÜ, M. (2013), Manufacturing and Regional Economic Growth in Turkey: A Spatial Econometric View of Kaldor’s Laws, European Planning Studies, 21 (6) s.854-866.
 • HANSEN, D.J. ve ZHANG, J. (1996), A Kaldorian Approach to Reginal Economic Growth in China, Applied Economics, No.28, s.679–685.
 • HARROD, F.R. (1939), An Essay in Dynamic Theory, in ( Ed: A.Sen), Growth Economics, Penguin Modern Economics Readings, Middlesex, England:1970.
 • JEON, Y. (2006), Manufacturing, Increasing Returns and Economic Development in China, 1979-2004: A Kaldorian Approach, Department of Economics Working Paper Series Working Paper No. 2006-08, Department of Economics, s.1-32.
 • JOHANSEN, S. (1988) Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamic and Control, (12), s.231-254.
 • JOHANSEN, S. ve JUSELIUS, K. (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration With Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52, s.169-210.
 • KALDOR, N. (1966), Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge.
 • KALDOR, N. (1968), Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A Reply, The Economic Journal, New Series, Vol.35 No.140, s. 385–391.
 • KUZNETS, S. (1966), Kalkış Üzerine Notlar, İktisadi Kalkınma Seçme Yazıları, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ankara.
 • LEWIS, W. A. (1966), Sınırsız Emek Arzı İle İktisadi Kalkınma, Çev: Metin Berk, İktisadi Kalkınma Seçme Yazıları, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • LIBANIO, G. (2006), Manufacturing Industry and Economic Growth in Latin America: A Kaldorian Approach, Policy Innovations Paper, s.4.
 • MERCAN, M. ve PEKER, O. (2013), Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, 36, s. 187-201.
 • MILLIN, M. ve NICHOLA, T. (2005), Explaining Economic Growth in South Africa: A Kaldorian Approach, International Journal of Technology Management and Sustainable Development, Volume 4 Number 1, s.47-62.
 • NURKSE, R. (1966), Azgelişmiş Ekonomilerde Büyüme, Çev: Tunca Toskay, İktisadi Büyüme ve Gelişme: Seçme Yazılar, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 1193, İstanbul.
 • PONS-NOVELL, J. ve VILADECANS-MARSAL, E. (1998), Kaldor’s Laws and Spatial Dependence: Evidence for the European Regions, Regional Studies, 33(5), s. 443-451.
 • PREBISCH, R. (1950), The economic development of Latin America and its principal problems, Economic Bulletin for Latin America 7, s.1-12.
 • SOLOW, R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, in (Ed: A.Sen), Growth Economics, Penguin Modern Economics Readings, Middlesex, England:1970.
 • ŞENSES, F. ve TAYMAZ, E. (2003), Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? , METU ERC Working Papers, 03/01, s.1-23.
 • TARI, R. (2008), Ekonometri, 8. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul.
 • TCMB, (2011), http://evds.tcmb.gov.tr, 10.28.2012.
 • TERZİ, H. ve OLTULULAR, S. (2004), Türkiye’de Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), s.219-226.
 • VERDOORN, P. J. (1949), Fattori che regolano lo sviluppo della produttivita del Lavoro, L’Industria, 1, s.3-10.
 • YAMAK, N. (2000), Cointegration, Causality and Kaldor’s Hypothesis: Evidence from Turkey, 1946-1995, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4/2000, s.75-80.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.