MUHAMMET KARANFİL
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, Türkiye)
Cüneyt KILIÇ
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 11Sayı: 24ISSN: 2147-9208 / 2147-9194Sayfa Aralığı: 1 - 20Türkçe

180 5
Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği: Zaman serisi analizi
Bu çalışma, tasarruf açığı, bütçe açığı ve cari işlemler açığının bir ekonominin genel dengesi içerisinde eş zamanlı olarak varlığını ifade eden üçüz açık hipotezinin Türkiye açısından geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 1980-2013 dönemini kapsayan veriler yardımıyla Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezi Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde belirtilen dönemde cari açığın tek yönlü olarak tasarruf açığı ve bütçe açığını etkilediği, tasarruf açığı ile bütçe açığı arasında çift yönlü bir etkileşimin olduğu tespit edilmiş ve üçüz açık hipotezi kabul edilmiştir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akıncı, M., & Yılmaz Ö. (2013). Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı. İMKB Dergisi, 13(50), 1-27.
 • Aristovnik, A. (2005). Twin defcits hypothesis and horioka-feldstain puzzle in transition economies. University of Ljubljana, Faculty of Administration, 1-20, Erişim Tarihi: 11.11.2013, http://128.118.178.162/eps/if/papers/0510/0510020. Pdf.
 • Chowdhury, K., & Saleh, Ali S. (2007). Testing the Keynesian proposition of twin defcits in the presence of trade liberalisation: evidence from Sri Lanka. Wollongong Economics Working Paper, No: 07-09, 1-33.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006. Erişim Tarihi: 15.08.2013, http://www.dpt.gov.tr.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2010.Erişim Tarihi: 15.08.2013, http://www.dpt.gov.tr.
 • Dooley, M., Frankel, J., & Mathieson, D. J. (1987). International capital mobility: What do saving-investment correlations tell us?. IMF StaffPapers , 34(3), 503-530.
 • Dücan E. (2008). Türkiye ekonomisinde tasarruf-yatırım dengesizlikleri ve üçüz açıklar soru- nu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü, Sakarya.
 • Eisner, R. (1994). National saving and budget defcits. The review of economics and statistics , 76(1), 181-186.
 • Enders, W. (1995). Applied econometric time series . John Wiley&Sons, University of Alabama, Erişim Tarihi: 16.09.2014 https://tr.scribd.com/doc/ 180318659/Applied-Econometric- Time-Series-3rd Edition-Walter-Enders-pdf
 • Engle, F. R., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Eşiyok B. A. (2001). Türkiye ekonomisinde sabit sermaye yatırımlarının gelişimi ve ihracatın yapısı. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Araştırma Müdürlüğü, An- kara, GA-01-5-10, 1-41.
 • Fisher, S., & Easterly, W. (1990). The economics of the goverment budget constraint. The World Bank Research Observer, 5(2), 127-142.
 • Granger, W. J. C. (1969). Investigating causal relations by econometric models cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Gujarati, N. D. (2011). Temel Ekonometri, Sekizinci Baskı, (Çev. Ü. Şenesen, G. Günlük Şe - nesen), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Güvenek, B., Alptekin V. & Çetinkaya M. (2010). Enfasyon ve dolaylı vergilerden elde edilen gelirler arasındaki ilişkinin var yöntemiyle analizi. Kamu-İş , 11(3), 1-28.
 • Karaçor, Z., Alptekin, V., Akar, T., & Akar, G. (2012). İstikrar mı, istikrarsızlık mı? Türkiye’de üçüz açık analizi. Türkiye Ekonomisi Kurumu 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, İz - mir.
 • Kennedy, P. (2006). Ekonometri kılavuzu, (Çev. M. Sarımeşeli & Ş. Açıkgöz). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • McTeer, B. (2008). Our triple defcits. National Center for Policy Analysis , 613, 1-2, Erişim Tarihi: 22.07.2013, http://www.ncpa.org/pub/ba613.
 • Özgen F. B. & Güloğlu B. (2004). Türkiye’de iç borçların iktisadi etkilerinin VAR tekniğiyle analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 31, 93-114.
 • Peron, P. (1989). The Great Crash, The Oil Price Shock and The Unit Root Hypothesis. Eco- nometrica, 57(6), 1361-1401.
 • Roubini, N. (1988). Current account and budget defcits in an ınter temporal model of con- sumption and taxation smoothing: A solution to the ‘feldstein horioka puzzle’?. NBER WorkingPaper, 2773, 1–52.
 • Sevüktekin, M., & Nargeleçekenler. M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Sims, A. C. (1980). Macroeconomics Reality. Econometrica, 48(1), 1-48.
 • Sürekçi, D. (2011). Türkiye’de üçüz açıklar olgusunun analizi: Dinamik bir yaklaşım. Yönetim ve Ekonomi, 18(1), 51-59.
 • Szakolczai, G. (2006). The Triple Defcit of Hungary. Hungarian Statistical Review , Special Number 10, 40–62.
 • Şahbaz, Ü. (2007). Zaman serilerinde nedensellik analizi (Türkiye’de ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasındaki ilişkinin nedensellik analizi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şen, A., Şentürk, M., Sancar, C. & Akbaş, Y. E. (2014). Empirical Findings on Triplet Defcits Hypothesis: The Case of Turkey. Journal of Economic Cooperation and Development, 35, 1, 81-102.
 • Tarı, R. (2002). Ekonometri, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı.Erişim Tarihi: 12.12.2013 http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/ index. Aspx.
 • T.C. Maliye Bakanlığı. Erişim Tarihi: 10.12.2013,http://www.maliye.gov.tr.
 • T.C. Merkez Bankası.Erişim Tarihi: 11.12.2013, http://www.tcmb.gov.tr/.
 • Timur, Y. (2005). Cari işlemler ve bütçe açığı arasındaki nedensellik ilişkisi: Teori ve uygu- lama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, Kayseri.
 • Tülümce, S. Y. (2013). Türkiye’de üçüz açığın ampirik analizi (1984-2010). Maliye Dergisi, 165, 97-114.
 • Türkay, H. (2013). Türkiye’de cari açık, bütçe açığı ve yatırım tasarruf açığı ilişkisi. C.Ü. İkti- sadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 253-269.
 • Ümit, A. Ö. (2007). Türkiye’de bütçe açığı ile cari işlemler arasındaki ilişkilerin zaman seri- leri analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens - titüsü, Eskişehir.
 • Vyshnyak, O. (2000). Twin Defcits Hypothesis: The case of Ukraine. National University Kyiv-Mohyla Academy, 1-46, Erişim Tarihi: 04.08.2013, http://www.kse.org.ua/uplo- ads/fle/library/2000/ Vyshnyak.pdf.
 • Zaidi, I. M. (1985). Saving investment, fscal defcit and the external indebtedness of develo- ping countries. World Development, 13(5), 573-588.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.