İBRAHİM COŞKUN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 51Sayı: 3ISSN: 1300-8498Sayfa Aralığı: 203 - 229Türkçe

137 1
ELMALILI HAMDİ YAZIR'IN POZİTİVİZME KARŞI DİNÎ ARGÜMANLAR
Elmalılı Hamdi Yazır (1878-1942), yakın dönem düşünce ve ilim hayatımızın seçkin şahsiyetlerinden biridir. Hamdi Yazır, Osmanlının son yıllarında ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çeşitli medreselerde yürüttüğü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ve ortaya koyduğu eserlerle başta Tefsir olmak üzere Fıkıh, Mantık, Felsefe ve Kelam alanında önemli bir İslâm âlimi ve yaşadığı döneminin önemli bir mütefekkiridir. O bir meşrutiyet mütefekkiri olarak gerek cumhuriyetten önce gerekse cumhuriyet döneminde dinî, hukukî, ictimaî ve felsefî meseleler üzerinde düşünmüş bunların bir kısmına yeni çözümler üretmiştir. Eserlerinde İslam inançlarına karşı yürütülen menfi görüş ve düşünceleri objektif, tutarlı ve sağlam bilimsel delillerle savunmaya çalışmıştır. Biz bu makalemizde Yazır’ın modern çağın en önemli inkârcı akımlarından biri olan pozitivizme karşı İslam inançlarını savunurken öne çıkardığı argümanları değerlendireceğiz.
Sosyal > Din Bilimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akarsu, Bedia, Felsef e Terimleri Sözlüğü, İnkılap Yayınları, İstanbul 1998.
 • Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir 2010.
 • Barnett, Lincoln, Evren ve Einstein, N. Bezel, İstanbul 1982.
 • Başgil, Ali Fuad, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, İstanbul 1985.
 • Bolay, Süleyman Hayri, Felsef î Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçay Yayınları, Ankara 1997.
 • Cevizci, Ahmet, Felsef e Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara 1997.
 • Chalmers, A, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, Ankara 1990.
 • Comte, Auguste, Pozitivizm ilmihali, çev. Peyami Erman. Milli Eğitim Yayınları, İstanbul 1986.
 • Draz, Abdullah, Din ve Allah İnancı, çev. Bekir Karlığa, İstanbul 1992.
 • Ertuğrul, İsmail Fenni, Lugatçe-i Felsef e, İstanbul 1341.
 • Gökberk, Macit, Felsef e Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998.
 • el-Hıfnî, Abdulmünim, el-Mu’cemu’ş-şamil li mustalahatu’l-f elsef iyye, Mektebet Medbulî, Kahire 2000.
 • Janet, P- Seailles, G, Metalib ve Mezahib, terc. M.Hamdi Yazır, Eser Neşriyat, İstanbul 1978.
 • Kafadar, Osman, Türkiye’de Kültürel Dönüşümler ve Felsef e Eğitimi, İstanbul 2000.
 • Karal, E. Ziya, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1987.
 • Kızılçelik, Sezgin, Pozitivizm ve Eleştiricileri: Sosyoloj inin Pozitivist Kimliği Üzerine, İzmir 1996.
 • Korlaelçi, Murtaza, Türkiyeye Pozitivizmin Girişi ve İlk Etkileri, İstanbul 1986.
 • Kösemihal, Nurettin Şazi, Sosyoloj i Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982. Kutluer, İlhan, Pozitivizm, DİA, İstanbul 2007.
 • Levis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, Ankara 1970.
 • Özervarlı, M. Sait, Kelamda Yenilik Aray ışları, İstanbul 1998.
 • Reinach, Salamon, Orpheu, Paris 1909.
 • Ural, Şafak, Pozitivist Felsef e, İstanbul 2006.
 • Ülken, Hilmi Ziya, T.C. Düşünce Tarihi, İstanbul 1985.
 • _________, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, İstanbul 1981.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul 1971.
 • _________, Sebilürreşad, sayı: 437- 438, 24 Zilkade1337), sayı: 623, (1 Rebîülahir 1343); sayı: 662, (24 Rebîülevvel 1343); sayı: 546, (4 Zilhicce1341); sayı: 446, (5 Safer1338).
 • _________, Beyanü’l-Hak, sayı: 20, (23 Muharrem 1327); sayı: 21, (30 Muharrem 1327); sayı: 23, (15 Safer 1327); sayı: 24, (22 Safer 1327).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.