Fatih ÇELİK
(Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İktisat Bölümü, Amasya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 51Sayı: 594ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 99 - 112Türkçe

118 0
Döviz Kurlarındaki Hızlı Artışın İşletmeleri Etkileme Düzeyine Yönelik Kırşehir İlinde İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması
Bu çalışmada, Türkiyede 2013 yılı Mayıs, Haziran ve Aralık aylarında yaşanan ekonomik ve siyasi olaylar sonucu, döviz kurlarındaki hızlı ve ani artışın işlet- melere etkileri, Kırşehirdeki firmalar üzerinde anket yöntemiyle araştırılmakta- dır.150 işletmeye anket soruları sorulmuş ve kur artışının işletmelere etkileri tes- pit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda döviz kurlarındaki hızlı ve ani artışın işletmeleri üretim, maliyet, satış, ithalat, yatırım ve karlılık açısından olumsuz, ihracatçı işletmelere üretim ve satış açısından olumlu katkı yaptığı tespit edilmiştir. Kur artışı ülkede konut, otomotiv, hazır giyim, tekstil, elektrikli ev aletleri, mobil- ya ve tarım ürünleri sektörleri başta olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkile- mektedir. Bu etkilere bağlı olarak, ülkede üretim, istihdam, yatırım, büyüme, mil- li gelir ve enflasyon rakamları olumsuz etkilenmektedir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKAT, Asaf Savaş; (2014), “Siyasi Kavganın ekonomiye Etkisi”, (http://www.gazetevatan.com/asaf-savas-akat-596238-yazar- yazisi-siyasi-kavganin-ekonomiye-etkisi/28.12.2013),
 • ATİK, Hayriye; “Siyasi Gelişmelerin Türk Ekonomisi Üzerin- deki Etkileri,” (http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-hay- riye-atik/siyasi-gelismelerin-turk-ekonomisi-uzerindeki-etkile- ri/27.12.2013
 • ATİK, Hayriye; “FED Kararı ve Türkiye Ekonomisine Etkisi.” (http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-hayriye-atik/fed- karari-ve-turk-ekonomisine-etkileri/24.06.2013)
 • ATİK, Hayriye; “Gezi Parkı Eylemlerinin Ekonomik Etkileri” (http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-hayriye-atik/gezi- parki-eylemlerinin-ekonomik-etkileri/08.06.2013))
 • ATİK, Hayriye; “Kur Yükselişi Karşısında Döviz Rezervleri Nasıl Korunacak?” (http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof- dr-hayriye-atik/kur-yukselisi-karsisinda-doviz-rezervleri-nasil- korunacak/03.09.2013)
 • ATİK, Hayriye; “Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 28 Ocak 2014 Tarihli Faiz Artırım Kararları ve Etkileri.” (http://www. ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-hayriye-atik/merkez-bankasi- para-politikasi-kurulu-nun-28-ocak-2014-tarihli-faiz-artirim- kararlari-ve-etkileri/29.01.2014)
 • AKTÜRK, Oktay; (2013), İmalat Sanayindeki KOBİ’lerin Sorunları ve 2008 Küresel Krizinden Etkilenme Düzeyleri Üzer- ine Bir Araştırma: Kırşehir İli Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya,
 • BOZKUŞ, Fatoş, YILMAZ, Özlem Bay; “90 Şirket Eleman Arıyor” Ekonomist Dergisi, Ocak 2014
 • BÜYÜK, Sedef Seçkin; (2014,) “Yeni Yıla Belirsizlik Ortamında Giriyoruz” Capital Dergisi, Ocak 2014
 • ÇETİNKAYA, Murat; (2011), Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz, Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nobel Yayıncılık, Ankara,
 • DİKBAŞ, Kadir; (2013), “10 Yıl Sonra İlk Sert Düşüş,” Aksiyon Dergisi, Haziran,
 • KARACA, Okan; (2013), “Merkez Faiz Savunmasına Devam Diyor.” Ekonomist Dergisi, Ekim 2013
 • KARACA, Okan; “Ekonomi ve Siyaset,” Capital Dergisi, Ocak 2014
 • KARACA, Okan; “Döviz Kuru ve Ekonomi,” Capital Dergisi, Şubat 2014
 • KRUGMAN, Paul; (2008), Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü, Çev:Neşenur Domaniç, Literatür Yayınları,
 • Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası;(2014), “Kırşehir’in Ekonomik Yapısı,), http://www.kirsehirtso.org.tr/K%C4%B1r%C5%9Fehir/ K%C4%B1r%C5%9FehirinEkonomikYap%C4%B1s%C4%B1/ tabid/2975/Default.aspx10.02.2014
 • Kırşehir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, (2008), Kırşehir Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, Kırşehir
 • Milli Prodüktivite Merkezi; (2010), İller Düzeyinde Verimliliği Artırma Projeleri, MPM, Ankara,
 • NAISBITT, John;(1997), Megaterndler Asya, çev:Ulaş Kaplan. Altın Kitaplar Yayınevi,
 • ÖZKAN, Nesli; (2014), “Uluslararası Gelişmeler,”, (http://www. usbed.org/yayinlar/uluslararasi_gelismeler.pdf.12.09.2014) Para Politikası Kurulu Kararı; (2014), Sayı:2014-07. Toplantı Tarihi:28,Ocak 2014, Ankara,
 • PARASIZ, İlker; (1995), Kriz Ekonomisi, Ezgi Kitapevi, Bursa, Reel Piyasa Kuru Belirledi; (2014), Para Dergisi, Ocak 2014
 • TC. Ekonomi Bakanlığı; (2014), 2012-2013 Ocak-Aralık Döne- mi Dış Ticaret İstatistikleri, Ankara,
 • TC. Ekonomi Bakanlığı; (2014), Dış Ticaret İstatistikleri- 2013-2014-Ocak- Temmuz Dönemi; (http://www.ekonomi. gov.tr/index.cfm?sayfa=79192159-19DB-2C7D-3D5AE- 56731D11E50.06.03.2014)
 • TCMB; “2014 yılı Para ve Kur Politikası” http://www.imf.org/ex- ternal/pubs/ft/ar/index.htm ./12.02.2014
 • TUİK;(Eylül 2014,) “İkinci Çeyrek Büyüme Rakamları,”, (http:// www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16193.12.09.2014 www.ahievran.edu.tr./06.03.2014,

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.