HARUN KIRILMAZ
(Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya, Türkiye)
MEHMET BAĞIŞ
(Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Doktora Program, Sakarya, Türkiye)
Bilal SALİM
(Sakarya, İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya, Türkiye)
İSMAİL ŞİMŞİR
(Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Doktora Program, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 11Sayı: 25ISSN: 2147-9208 / 2147-9194Sayfa Aralığı: 91 - 113Türkçe

108 1
SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİM SÜRECİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmada Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yaşanan örgütsel değişim sonucu kurulan Kamu Hastaneleri Birliklerinin yapısının incelenmesi ve bu yeni yönetim yapısının yöneticiler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veri seti, içerik analizi kullanılarak araştırmacılar tarafından belirlenen kriterlere göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; yöneticiler yeni yapılanma ile kaynakların etkin kullanıldığını, hizmet bütünlüğünün sağlandığını ve yerinden yönetim olanaklarının arttığını ifade etmişlerdir. Ayrıca yerel merkezileşmenin artması, yönetsel etkililiğin azalması, yönetsel yapının esnekliğine vurgu yapılmıştır. Sonuç olarak sağlık sistemlerinde değişim sürecinin hedefine ulaşabilmesinin yöneticilerin bilgi düzeyleri, liderlik ve yöneticilik tarzları ile doğrudan ilgili olduğu görülmüştür
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktel, M., Altan, Y., Kerman, U. & Eke, E. (2013). Türkiye’de sağlık politikalarının dönüşümü: Sağlık Bakanlığı’nın taşra örgütlenmesi üzerinden bir analiz. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 33-62.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. 10. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. 10. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press.
 • Blake, I. & Sirkka, L. J. (1991). Applications of global information technology: Key issues for management. Subject(S): management. Mis Quarterly, 15(1), 33-34.
 • Bolman, L. G. & Terrence, E. D. (1991). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Carnall, C. (2007). Managing change in organizations. 5th Edition, Harlow: Pearson Education Limited.
 • Carr, D., Kelvin, J. H. & William, J. T. (1996). Managing the change process: A field book for change agents, consultants, team leaders, and reengineering managers. New York: Mcgraw-Hill.
 • Dicle, Ü. & Dicle, A. (1973). Örgütsel değişim. Verimlilik Dergisi, Haziran, 32-46.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gökçe, O. & Turan, E. (2000). Kamu yönetiminin dönüşümü ve dönüşümün temel unsurları. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(15), 175-200.
 • Harmancı Seren, A. K. (2014). Sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 19-24.
 • Hannan, M. T. & Freeman, J. (1989). Organizational ecology. Cambridge: Harvard University Press.
 • Kezar, A. J. (2001). Understanding and facilitating organizational change in the 21st century: Recent research and conceptualizations. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Kırılmaz, H. (2015). Public administration reform: Autonomy and privatization of health services. In, Y. Demirkaya (Ed.), Turkish local government reform: Expectations and consequences. Broken Sound Parkway Northwest: CRC Press.
 • Levy, A. & Merry, U. (1986). Organizational transformation: Approaches, strategies, theories. New York: Praeger Publishers.
 • Miller, D. & Friesen, P. (1980). Archetypes of organizational transition. Administrative Science Quarterly, 25(2), 268-299.
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. California: SAGE Publications.
 • Morgan, G. (2006). Images of organization. Update Edition, London: Sage Publications.
 • Nordvall, R. C. (1982). The process of change in higher education institutions. Washington, D.C.: American Association of Higher Education.
 • Phillips, R. L. & x Duran, C. A. (1992). Effecting strategic change: Biological analogues and emerging organizational structures. In, R. L. Phillips, J. G. Hunt (Eds.), Strategic leadership: A multiorganizational-level perspective (pp. 195-216). Westport: Quorum Books.
 • Salipante, P. F. & Golden-Biddle, K. (1995). Managing traditionality and strategic change in nonprofit organizations. Nonprofit Management and Leadership, 6(1), 3-20.
 • Schein, E. H. (1985). Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Scott, W. R. (2001). Institutions and organizations. 2nd Edition, London: Sage Publications.
 • Smirich, L. (1982). Organizations as shared meanings. In, L. R. Pondy, P. Frost, G. Morgan, T. Dandridge (Eds.), Organizational symbolism. Greenwich: Jai Press.
 • Toffler, A. (1981). Üçüncü dalga. (Çev. A. Seden). İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Tokat B. (2012). Örgütlerde değişim ve değişimin yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Üstündağ, N. & Yoltar, Ç. (2011). Türkiye’de sağlık sisteminin dönüşümü: Bir devlet etnografisi. İçinde Ç. Keyder, N. Üstündağ, T. Ağartan, Ç. Yoltar (Eds.), Avrupa’da ve Türkiye’de sağlık politikaları, (ss. 55-94). 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Weick, K. E. (1995). Sense making in organizations. London: Sage Publications.
 • Woods A. & Grant, T. (2004). Aklın isyanı: Marksist felsefe ve modern bilim. (Çev. Ö. Gemici, U. Demirsoy). İstanbul: Tarih Bilinci Yayınevi.
 • Van D. V., Andrew, H. & Poole, M. S. (1995). Explaining development and change in organizations. Academy Of Management Review, 20(3), 510-540.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.