YASİN BULDUKLU
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
AHMET TARIK TÜRKMENOĞLU
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 22ISSN: 1305-5992Sayfa Aralığı: 47 - 64Türkçe

224 0
BİLGİ TOPLUMUNDA KAMU KURUMLARININ BİLGİ EDİNME BİRİMLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER
Teknolojideki hızlı gelişmeler, bilginin yayılımını kolaylaştırmış, hayatın her alanına bilgi ve iletişim teknolojileri hâkim olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan ve “Bilgi Toplumu” adı verilen toplumsal yapı içerisinde en önemli değer bilgidir. Bilgi toplumunda gerçek yatırım, bilgiye ve insana yapılmaktadır. Geçmişte pasif bireyler konumunda olan yurttaşlar bilgi toplumunda bu durumdan sıyrılmış, kamuyu denetleyebilmek ve demokratik katılım için kamu yönetimine ilişkin bilgiye erişmek gereksinimini duymuşlardır. Başlangıçta dilekçe hakkı kapsamında kısmen tanımlanan bilgiye erişim hakkı, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında daha ayrıntılı tanımlanmış ve şeffaf yönetimin sağlanması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bu hakkın etkin kullanımını sağlamak amacında olan bilgi edinme birimleri de kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kamu kurumlarında zorunlu olarak oluşturulmuştur. Halkla ilişkiler faaliyeti yürüten bu birimler, geçen on yıllık süreçte önemli düzeyde gelişme göstermiş olsa da uygulamada bazı sorunlar olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada bilgi edinme hakkının kullanımı ve bilgi edinme birimlerinin etkililiğine ilişkin durumun saptanması amaçlanmaktadır.
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdeniz, Y. (2004). Türkiye'de Bilge Edinme Hakkı Kanununun Bakanlıklar Taraf ından Uygulanması 21 Nisan 2013 tarihinde http://www.bilgiedinme hakki.org/doc/tr_uygulama_rapor_upd2.pdf adresinden erişildi.
 • Alkibay, S. ve Ayar, C. Ö. (2013). Kurumsal İmaj Yönetimi: Türkiye İş Kurumu Örneği. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 29-55.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Broom, G. M. (2009). Cutlip and Center ’s Eff ective Public Relations (10th Ed.). NJ: Pearson.
 • Canöz, K. (2008). Kamuda Halkla İlişkilerin Yeni Yüzü: Bilgi Edinme Yasası. Selçuk İletişim, 5(3), 141-152.
 • Canöz, K. (2011). Bilgi Toplumu ve Halkla İlişkiler. (A. Kalender, M. Fidan, Ed.), Halkla İlişkiler içinde (ss. 341-372). Konya: Tablet Yayınları.
 • Diken, A. (2006). Bilgi Toplumunun Üretici ve Tüketici İlişkilerindeki Etkileşimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı.
 • Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gökçe, O. (1993). Halkla İlişkiler: Modern Yönetim Fonksiyonu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 99-112.
 • İyimaya, A. (2003). Bilgi Edinme ve Verilere Ulaşma Özgürlüğü. Ankara Barosu Dergisi, 1(61), 41-47.
 • Kurulgan, M. (2006). Bilgi Top lumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi. 24 Kasım 2012 tarihinde http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-19.pdf adresinden erişildi.
 • Meech, P. (2002). Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj. J.L’Etang ve M. Pieczka (Der.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar içinde (ss. 127-151). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mutula, S. M. (2008). Evolving Paradigms in the Networked World and Their Implications for Information Management in African Libraries. Af rican Journal of Library, Archieves and Inf ormation Science, 4(11), 437-442.
 • Nair, G. (2001). Bilgi’nin Değişen Anlamı ve Kavram Tartışmaları. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 329-337.
 • Öğüt, A. (2007). Bilgi Çağında Yönetim. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir? (7. Bsk). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. (2003). İşletme. Bursa: Furkan Ofset.
 • Selvi, Ö. (2012). Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi ve Halkla İlişkiler. Gümüşhane Üniversitesi Elektronik Dergisi, 3, 191-214.
 • Soykan, C. (2007). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı. A ÜHFD, 56(2), 63-74.
 • Tayfun, R. (2007). Bilgi Edinme Hakkı Perspektifinden Devlet Vatandaş İlişkileri. EÜHFD, XI, 3–4.
 • TESEV (2006). Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konf eransı Konf erans Tutanakları. 2 Mart 2015 tarihinde http://www.tesev.org.tr/assets/ publications/file/Vatanda%C5%9F%C4%B1n%20Bilgi%20Edinme%20Hakk %C4%B1%20Konferans%20Tutanaklar%C4%B1_01.03.2006.pdf adresinden erişildi.
 • Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga (A. Seden, Çev.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. 5 Nisan 2012 tarihinde http: //yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kucuk-bilgi-toplumu-tk-icin.pdf adresinden erişildi.
 • Uzun, T. (2005). Kamu Yönetiminde Değişim ve Bilgi Edinme Hakkı. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, 229-256.
 • Yağmurlu, A. (2007). Bilgi Edinme Kanunu ve Halkla İlişkiler. Amme İdaresi Dergisi, 40(4), 63-79.
 • 25 Eylül 2013 tarihinde http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgFaq.aspx adresinden erişildi.
 • 26 Eylül 2013 tarihinde http://www.bimer.gov.tr/Forms/Docs/20063.pdf adresinden erişildi.
 • 26 Eylül 2013 tarihinde http://bimer.gov.tr/Forms/Docs/SayilarlaBimer.pdf adresinden erişildi.
 • 11 Aralık 2012 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/04/20040427.htm adresinden erişildi.
 • 06 Mayıs 2013 tarihinde http://www.tbmm.gov.tr adresinden erişildi.
 • 16 Temmuz 2013 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031024. htm#1 adresinden erişildi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.