HAMZA ATEŞ
(İstanbul Medeniyet Uygulama Araştırma Merkezi)
DEMOKAAN DEMİREL
(Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1300-1795Sayfa Aralığı: 1 - 18Diğer

115 0
Üçüncü Yol ve İngiltere'de Blair Dönemi Kamu Reformları
Özet: Bu makale son yirmi yılda egemen hale gelen Üçüncü Yol felsefesi ile İngiltere’de Tony Blair yönetimindeki Yeni İşçi Partisi’nin kamu yönetimi reformları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Makalede Üçüncü Yol, eski sol ve yeni sağdan farklı bir yakla- şım olarak ortaya konulmakta ve gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları ile İşçi Par- tisi’nin yeni ideolojik konumu arasında bağlantı kurulmaktadır. İşçi Partisi’nin ortak- lıklar ve katılım perspektifi ile gerçekleştirdiği piyasalaşma eksenli reformlarla, merkezi ve yerel düzeydeki reformlar, yönetimde açıklık reformları detaylı olarak incelenmekte ve bu reformların Üçüncü Yol felsefesi ile ilişkisi ortaya konmaktadır.
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiDiğerErişime Kapalı
  • Al, Hamza (2008), Yeni Kamu Yönetimi: Ülke Deneyimleri, Değişim Yayınları, İstan- bul. Baydar, Tülay (2004), Yönetim Etiği Açısından İngiltere’deki Kamu Yönetimi Uygula- maları, Ankara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Balseven, Hale (2009), “İngiltere’de Refah Reformlarının Ekonomi Politiği”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (18), s.1-29. Bevir, Mark and David O’Brien (2001), “New Labour and the Public Sector in Britain”, Public Administration Review, September-October, 61 (5), s.535-547. Blair, Tony (1998), The Third Way: New Politics for the New Century, Fabian Society, Fabian Pamphlet, London. Broadbent, Jane and Richard Laughlin (2002), “Public Service Professionals and the New Public Management: Control of the Professions in the Public Services”, Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne and Ewan Ferlie (Ed.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, London and New York, s.95-109. Corby, Susan (1999), “The National Health Service”, Sylvia Horton and David Farn- ham (Ed.), Public Management in Britain, Macmillan Press, London, s.180-194. Driver Stephan and Martell Luke (1996), “Beyond Liberty and Equality: New Labour’s Liberal Conservatism”, Renewal, Vol. 4, No: 3, s.8-16. Driver, Stephen and Martell Luke (1998), New Labour: Politics after Thatcherism, Po- lity Press, UK-USA. Driver, Stephen and Martell Luke (2000), “Left, Right and the Third Way”, http://www.sussex.ac.uk/users/ssfaz/leftrightandthetirdway.pdf, (15.4.2009). Eroğul, Cem (2006), Çağdaş Devlet Düzenleri, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Kırlangıç Yayınevi, Ankara. Ferlie, Ewan and Louse Fitzgerald (2002), “The Sustainability of the New Public Ma- nagement in the UK”, Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne and Ewan Ferlie (Ed.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, Lon- don and New York, s.341-354. Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, (Çev. Mehmet Özay), Birey Yayıncılık, İstanbul. Giddens, Anthony (2001), Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Tartışmaya Önemli Bir Katkı: Tony Blair, (Çev. Nihat Şad), Phoenix Yayınevi, Ankara. Giddens, Anthony (2002), Sağ ve Solun Ötesinde: Radikal Politikaların Geleceği, (Çev. Müge Sözen, Sabir Yücesoy), Metis Yayınları, İstanbul. Glennerster, Howard (2001), “Social Policy”, Anthony Seldon (Ed.), The Blair Effect (1997-2001), Little, Brown and Company, London, s.383-405. Heffernan, Richard (2000), New Labour and Thatcherism: Political Change in Britain, Palgrave, New York. Horton, Sylvia and David Farnham (1999), “The Politics of Public Sector Change”, Sylvia Horton and David Farnham (Ed.), Public Management in Britain, Macmillan Press, London, s.3-25. Karasu, Koray (2004), “İngiltere”, (Yayına Hazırlayan: Nuray E. Keskin ve diğerleri), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi SBF KAYAUM Yayını-1, Ankara, s.87-181. Klijn, Hans Eric, Jurian Edelenbasand and Michael Hughes (2007), “Public-Private Partnerships: A Two-Headed Reform, A Comparison of PPP in England and the Netherlands”, Christopher Pollitt, Sandra Van Thiel and Vincent Homburg (Ed.), New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives, Palgrave Macmil- lan, New York, s.71-90. Manning, Nick and Neil Parrison (2004), International Public Administration Reform: Implications for the Russian Federation, The World Bank, Washington D.C. Martin, Steve (2002), “Best Value: New Public Management or New Direction?”, Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne and Ewan Ferlie, (Ed.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, London and New York, Routledge, s.129- 141. Osborne, P. Stephen and Kate McLaughlin (2002), “The Public Management in Con- text”, Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne and Ewan Ferlie (Ed.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, London and New York, s.7-15. Palley, Thomas I. (2008), “Keynesçilikten Neoliberalizme İktisat Biliminde Paradigma Kayması”, Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, (Çev. Şeyda Başlı-Tuncel Öncel), Yordam Kitap, İstanbul, s.42-58. Painter, Chris and Isaac-Henry Kester (1999), “Managing Local Public Services”, Syl- via Horton and David Farnham (Ed.), Public Management in Britain, Macmillan, London, s.162-180. Rhodes, Rod (2001), “The Civil Service”, Anthony Seldon (Ed.), The Blair Effect (1997-2001), Little, Brown and Company, London, s.97-117. Romano, Flavio (2005), Clinton and Blair: The Political Economy of the Third Way, Routledge, London. Rouse, John (1999), “Performance Management, Quality Management and Constra- ints”, Sylvia Horton and David Farnham (Ed.), Public Management in Britain, Macmillan Press, London, s.76-94. Seldon, Anthony (2001), “The Net Blair Effect”, Anthony Seldon (Ed.), The Blair Ef- fect (1997-2001), Little, Brown and Company, London, s.593-601. Şener, Hasan Engin (2004), “Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi’nin Kamu Hizmeti Anlayışı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:3, s.121- 146. Taylor, Marilyn (2002), “The New Public Management and Social Exclusion: Cause or Response?”, Kate McLaughlin, Stephen P. Osborne, and Ewan Ferlie (Ed.), New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, London, s.109-129. Taylor, Robert (2005), “Mr. Blair’s British Business Model-Capital and Labour in Flexible Markets”, Anthony Seldon and Dennis Kavanagh (Ed.), The Blair Effect (2001-2005), Cambridge University Press, UK, s.184-207. Thompson, Noel (1996), “Supply-Side Socialism: The Political Economy of New La- bour”, New Left Review I, 216, s.37-54. Travers, Tony (2001), “Local Government”, Anthony Seldon (Ed.), The Blair Effect (1997-2001), Little, Brown and Company, London, s.117-139. Uçkan, Özgür (2003), E-devlet, E-demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul. www.turkpoint.com, “İngiltere’nin Hedefi e-devlette Bir Numara Olmak”, (20.11.2009).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.