Işıl AKTUĞ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Derya Deniz ALPAY
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 15 - 24Türkçe

170 4
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ
ÖZET Bu çalışmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve bölümlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 110 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 301 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beck ve ark. (1974) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Seber (1991) tarafından yapılan “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler t testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri (X̅ =4.81) kız öğrencilere (X̅=3.76) göre daha fazladır. Öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri hem bölümlerine hem de sınıflarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, M., Erdoğan, S.,Yurdakul, M. ve Eker, A. (2013). Sağlık yüksekokulu ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 4(1), 1-5.
 • Dilbaz,N., ve Seber, G.(1993). Umutsuzluk kavramı: depresyon ve intaharda önemi. Kriz Dergisi. 1(3), 134-138.
 • Dereli, F. ve Kabataş,S.(2009). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 26, 31- 36.
 • Doğan, P. (2012). Resim öğretmeni adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36, 115-127.
 • Duman, S., Taşgın, Ö. ve Özdağ, S.(2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Dergisi. 11(3), 27-32.
 • Durak, A. ve Palabıyıkoğlu, R.(1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği geçerlik çalışması. Kriz Dergisi. 2(2), 311-319.
 • Girgin, G.( 2009). Evaluation of the factors affecting loneliness and hopelessness among university students in Turkey. Social Behavior and Personality. 37(6). 811- 818.
 • Kırımoğlu, H.( 2010). Türkiye'deki beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin istihdam sorunu açısından umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 18(1), 37-46.
 • Oğuztürk, Ö., Akça, F. ve Şahin, G.(2011). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi ile problem çözme becerileri arasında ilişkinin bazı değişkenler üzerinden incelenmesi. Klinik Psikiyatri. 14, 85-93.
 • Özsaker, M. ve Vurgun, N.(2014). A study of the hopelessness of Turkish Physical Education and Sports School Students. Croatian Journal of Education. 16(2), 445-470.
 • Seber, G.(1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Şahin, C.(2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 271-286.
 • Şengül, S. ve Güner, P.(2012). İlköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi(UFBMEK), Niğde. Tekin, M.ve Filiz, K.(2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk ve boyun eğici davranış düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Spormetre. 5(1), 27-37.
 • Ulucan, H., Kılınç, M., Kaya, K.ve Türkçapar, Ü. (2011) .Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 13(3): 349-356.
 • Ungüren, E. ve Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi.Journal of Yaşar University.41(14), 2093-2127.
 • Uz Baş, A. ve Kabasakal, Z.(2013). Öğretmen adaylarının umutsuzluk ve algılanan sosyal destek. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.2(1), 19-25.
 • Yıldız, M., Tekin, M., Lök, S., Taşğın, Ö. ve Mehtap, B. (2009). The surveying of the social comparison and hopelessless levels of students who study at the physical education academy. Ovidus University Annals. 9(2), 217-221.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.