EYUP İZCİ
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye)
Özlem GÖKTAŞ
(Boş)
SÜLEYMAN NİHAT ŞAD
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 37 - 57Türkçe

577 58
Öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri ve yeterlilik algıları
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelemesidir. Ayrıca, öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanma açısından kendilerini ne düzeyde yeterli algıladıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2011 -2012 eğitim-öğretim yılında İnönü Ün iversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği programlarının son sınıflarında öğrenim gören 712 öğretmen adayından ölçüt örnekleme yoluyla ulaşılan 250 öğretmen adayına araştırmacılar tarafından geliştirilen Alternatif Ölçme Değerlendirme Tutum Ölçeği ve Ölçme Değerlendirme Yeterlilik Anketi uygulanmıştır. Alternatif Ölçme Değerlendirme Tutum Ölçeğinin güvenirliğine ilişkin yapılan analizde ölçeğin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlılık gü venirlik kat sayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının bazı sınırlılıklara sahip olmalarına rağmen öğrenme ve öğretme sürecini olumlu yönde desteklediklerini düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanma konusundaki algılanan yeterlilik düzeylerinin yeterli ile kısmen yeterli arasında değiştiği görülmüştür .
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.