MUKADDER ÇAKIR
(Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 4Sayı: 11ISSN: 1309-1581 / 1309-1581Sayfa Aralığı: 105 - 124Türkçe

140 3
İnternet haberciliğinde yasadışı göç sorunu (Ocak 2011 - Nisan 2012)
Yeni ve farklı dünyalar arayan, daha iyi koşullarda yaşamak isteyen insanlar tarih boyunca hep göç etmeye yönelmişlerdir . Göçün nedeni, verili gerçekliği reddetme ve bu reddedişi umutla birleştirerek arayışa geçmektir. Kendi yurdundan uzaklaşma, yollara düşme ve gideceği yerin n asıl bir yer olduğunu ayrıntılarıyla bilmeme durumu, çok sayıda riskin hatta ölümün bile göze alındığı süreçleri beraberinde getirir. Günümüzde göç, kaçak ya da yasadışı göçmenlik, küreselleşme süreci ile birlikte ölüm, yaralanma, tutuklanma ya da geri iadelerle sonuçlanır olmuş, çok sayıda yasadışı örgütün uluslararası alanda en kârlı faaliyet alanına dönüşmüş, devlet politikalarında ve uluslararası alanda büyük bir sorun olarak kendini dayatır hale gelmiştir. Bu çalışmada genelde medyada ve özelde internet haberciliğinde göç olgusunun işlenme biçimi, kullanılan söylem ve bazı süreçlerin haber yapılıp bazılarının yapılmaması gibi sorunlara dikkat çekilmek istenmekte; internet haberciliğinin getirdiği sorunlar açımlanmak ve tartışılmak istenmektedir. Bunun için nitel araştırmanın içerik analizi yöntemi kullanılmış ve söylem yaklaşımından kavramsal düzeyde yararlanılmıştır. Ocak 2011 ile Nisan 2012 tarihleri arasındaki dönem (16 ay) için G oogle arama motorunda göç , göçmenlik , kaçak göçmenlik yasadışı göç terimleriyle Türkçe tarama yapılmış, rastgele seçim yöntemi ile ulaşılan 30 haber incelenmiş, konu disiplinlerarası (interdisipliner) ve eleştirel bir perspektifle tartışılmaya çalışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adorno, T. – Horkheimer, M. (1997). Dialectic of Enlightenment. (J. Cumming, Trans.). London, New York: Verso. (First published: 1944).
 • Adorno, T. (2007) . Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi. (N. Ülner, & M. Tüzel, & E. Gen, Çev.). İstanbul: İletişim Yay.
 • AB Dışişleri Bakanları, Toledo’da Gerçekleştirilen Toplantıda Yasadışı Göç Konusunu Ele Aldı (2010) .
 • http://www.ikv.org.tr/images/ (Erişim: 25.04.2012).
 • AB’nin Türkiye kâbusu yasadışı göç (2011). http://nefius.com/news (Erişim: 22.04.2012). Allan, S. (2006). Online News: Journalism and Internet. England: Open University Pres s , McGrawHill House.
 • Atabek, Ü. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar . Sevda Alankuş (Der.),
 • Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya . (s. 55–84). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yay. Atagün, K. (2012). İnternet Haberciliği. http://www.netpano.com/makale/? makale=94 (Erişim: 12.3. 2012).
 • Aydoğanoğlu, E. (2007). Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç Ve Göçmen İstihdamı. http://www.emekdunyasi.net/ed/arastirmalar (Erişim: 15.03.2012).
 • Binark, M. (2005). İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları. M. BinarkB. Kılıçbay (Der.), İnternet, Toplum, Kültür. (s.177–190) Ankara: Epos Yayınları.
 • Birsen, H. ( June 2010). Internet Journalism and Journalistic Ethics: New Journalist’s Qualification and Working Conditions, Kurgu Online International Journal of Communication Studies, 2. (pp. 114) http://www.kurgu.anadolu.edu.tr.
 • Burton, G. (1 995). Görünenden Fazlası, Medya Analizlerine Giriş . (N. Dinç, Çev.). İstanbul: Alan Yay.
 • Carlson, D. (2003). The History of Online Journalism. K. Kawamoto (Ed.). Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism . (pp. 31–56). USA: The Rowman&Littlefield Publishing Group.
 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (1), ss. 123–149.
 • Danış, A., D. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye, Birikim Dergisi, 184–185. s. 216–224.
 • Dahlgren, P. (2006). Civic P artic ipation and Practices: Beyond ‘Deliberative Democracy’. N. Carpentier, P. P. Vengerfeldt, K. Nordenstreng vd. (Ed.), In Researching Media, Democracy And Participation. (pp. 23–24). Tartu University Press.
 • Evers, H. (2012). İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?. http://ilef.ankara.edu.tr/etik (Erişim: 26.02.2012) .
 • G. Bek, M. (2004) . Türkiye'de Televizyon Haberciliği ve Tabloidleşme, İletiş im Araştırmaları, 2(1) s. 9– 38.
 • Habermas, Jurgen (1993) İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim. M. Tüzel. (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (İlk Basım: 1968)
 • Harvey, D. (2011). Umut Mekânları. (Zeynep Gambetti, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (İlk basım: 2000).
 • İnal, A. (2003). Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış. S. Alankuş (Der.). Medya ve Toplum. (s. 59–74). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yay.
 • Kawamoto, K. (2003) . Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism.
 • K. Kawamoto (Ed.). Digital Journalism, Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. (pp. 130) USA: The Rowman&Littlefield Publishing Group.
 • Kellner, D. (2010) Medya Gösterisi. Z. Paşalı. (Çev.). İstanbul: Açılım Kitap. (İlk basım: 2003). Kırlı, Ö. (2012) . Yasadışı Göç Sorunu, http://idc.sdu.edu.tr/ (Erişim: 12.03.2012).
 • Key Migration Terms (2012). http://www.iom.int/jahia/Jahia/about (Erişim: 12.03.2012).
 • McOuail, D. (2006). Media Roles In Society. N. Carpentier, P. P. Vengerfeldt, K. Nordenstreng vd. (Ed.). Researching Media, Democracy And Participation . (pp. 47–58). Tartu University Press .
 • Morley, D. Robins, K. (2010). Kimlik Mekânları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar.
 • M. Küçük, (Haz.). ( E. Zeybekoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (İlk basım: 1995
 • Population Growth (Annual %) (2012). http://www.indexmundi.com/facts/indicators. (Erişim: 14.04.2012).
 • Sınırsız, ulussuz, özgür bir dünya (2012).
 • http://gocmendayanisma.org/blog/category/metinlermakaleler/ (Erişim: 02.02.2012)
 • Türkiye'de Göç Yönetimi Eylem Plânına Katkı Sağlayacak Strateji Belgesi (2012). http://mirekoc.ku.edu.tr/sites (Erişim: 19.02.2012).
 • Van Dijk, T. (2003) . Söylem ve İdeoloji. B. Çoban, Z. Özarslan, (Der.) Söylem ve İdeoloji (s. 13–112). İstanbul: Su Yayınları.
 • Virilio, P. ( 2003). Enformasyon Bombası. K. Şahin, (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.(İlk basım: 1998)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.