Metin DEVECİ
(Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu, Türkiye)
Tuğba ÖZBUCAK BAYRAK
(Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, Türkiye)
GÜRKAN DEMİRKOL
(Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 1Sayı: 2ISSN: 2147-6403 / 2618-5881Sayfa Aralığı: 107 - 116Türkçe

160 2
Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti
Bu araştırma, 2005 –2010 yılları arasında Ordu üniversitesi kampüs alanı florasını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ordu İli bitki coğrafyasına göre Avrupa-Sibirya floristik bölgesinde yer almaktadır. Araştırma sonucunda bölgeden 58 familyanın 167 cinsine ait; tür, alttür ve varyete seviyesinde olmak üzere toplam 223 takson tespit edilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılışı; %25.11 Avrupa-Sibirya, %2.42 Akdeniz, %0.45 İran- Turan, %72.20 bölgesi bilinmeyen veya birden fazla bölgeli ş eklindedir. Araştırma alanında en fazla türe sahip beş familya sırasıyla; Poaceae (%15.25), Fabaceae (%12.11), Asteraceae (%11.66), Lamiaceae (%5.83) ve Apiaceae (%4.93)’dir. Çalışma sonunda tespit edilen taksonların Raunkiaer’e göre hayat formları şu şekildedir; %25.11’i tek yıllık, %7.60’ı iki yıllık ve %67.30’u çok yıllık. Elde edilen sonuçlara göre 5 taksonun endemik olduğu görülmüştür.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Sosyal > Çevre Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Andiç, C., 1977. Erzurum yöresi çayır ve mera vejetasyonlarının ekolojik ve fitososyolojik yönden incelenmesi üzerine bir araştırma (Doçentlik Tezi) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Andiç, C., 1985. Erzurum yöresi doğal çayır -mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri, bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt: 16 Sayı:1 -4 s.85 -104.
 • Anonim, 2008. Türkiye’nin çayır mera bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, 2010a. Meteoroloji İl Müdürlüğü, Ordu. Anonim, 2010b. TUBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) http://turkherb.ibu.edu.tr/index.php,. (15.06.2010)
 • Avcı, M., 1993. Türkiye’nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonali’ne coğrafi bir yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi 28: 225 – 248.
 • Baytop, T., 1997. Türkçe bitki adları sözlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 578. Ankara.
 • Davis, P.H., 1965 -1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburg University Press, Edinburg. Deveci, M., Andiç, C., 1992. Van yöresi doğal çayır -mer'a vejetasyonunun ekolojik ve fitososyolojik yönden incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, S:2, 147-174, Van.
 • Erik, S., Tarıkahya, B., 2004. Türkiye Florası üzerine. Kebikeç. 17: 139-163.
 • Kendir, G., Güvenç, A., 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 49 -80.
 • Kılınç, M., 1985. İç Anadolu-Batı Karadeniz Geçit Bölgesi’nde Devrez Çayı ile Kızılırmak Nehri arasında kalan bölgenin vejetasyonu. Doğa Bilim Dergisi Seri A2, 9, 2, 315–357.
 • Kılınç, M., Karakaya, H., 1992. Çambaşı Yaylasının subalpin ve alpin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma. Doğa -Tr. J. of Botany 16, 195 –206.
 • Ozbucak, T.B., Kutbay, H.G., Özbucak, S., 2006. Ordu İli Boztepe piknik alanının florası. Ekoloji, 15,59, 37– 42.
 • Ozbucak, T.B., Kutbay, H.G., 2008. The flora of lower parts of Melet River (Ordu). Journal of Applied Biological Science 2(3): 79 – 88.
 • Ozhatay, N., Kültür, Ş., 2006. Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turk J Bot 30: 281 -316.
 • Ozhatay, N., Kültür, Ş., Aslan, S., 2009. Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IV. Turk J. Of Botany 33, 191 –226.
 • Tazegül, E., 1987. Dictionary of agricultural sciences. Volume:1. Printed in Turkey by Press, İzmir.
 • Terzioğlu, S., 1998. Uzung öl (Trabzon-Çaykara) ve çevresinin flora ve vejetasyonu. Doktora Tezi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü., İstanbul.
 • Tüfekçi, A., 2003. Mesudiye'de biyoçeşitlilik ve organik tarım alternatifi. Mesudiye Gelişme Yayını Vakfı, İstanbul.
 • Yaltırık, F., Efe, A., 1996. Otsu bitkiler sistematiği ders kitabı II. baskı. İstanbul Üniversite Yayınları No: 3940, s: 45-51.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.