H. Pınar KAYA
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
ŞABAN UZAY
(Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 16Sayı: 4ISSN: 1302-258X / 2564-7164Sayfa Aralığı: 99 - 120Türkçe

164 1
TÜRKİYE'DE FAALİYET RAPORU DENETİMİNE İLİŞKİN TESPİT, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER*
Çalışmanın konusunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte belirli şartları sağlayan sermaye şirketlerine getirilen yıllık faaliyet raporu denetimi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Kanun yürürlüğe girmeden önce bazı şirketlerin (bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri) zorunlu olarak yaptırdığı faaliyet raporu denetimlerinin daha geniş yelpazede sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılamayacağını ve süreçte yaşanması muhtemel sorunların neler olacağını ortaya koymaktır. Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan mülakat tekniği uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulguların, denetim kapsamında olan sermaye şirketlerinin yöneticilerine, denetim faaliyetinde bulunacak denetçilere ve düzenleyici kurum yetkililerine yardımcı olması beklenmektedir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ataseven B. 2012, “Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: XXXIII, Sayı: II.
 • Başpınar A. 2004, “Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, Sayı:146.
 • Biçer A. A. 2012, “Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Türkiye’de KOBİ Denetimi ve Karşılaşılabilecek Zorluklar Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Henkel Annual Report 2012, Web Sayfası: http://www.henkel.de/de/content_ data/301992_2013.03.06_FY_2012_annualreport_en.pdf (ErişimTarihi: Şubat 2014).
 • Investopedia 2013, SEC Form 20-F, Web Sayfası: http://www.investopedia. com/terms/s/sec-form-20-f.asp (Erişim Tarihi: Aralık 2013).
 • IR Society 2013, Best Practice Guidelines Annual Report and Accounts: Printed and Online, Web Sayfası: http://www.irs.org.uk/files/Annual_Report_ and_Accounts_-_printed_and_online.pdf (Erişim Tarihi: Ocak 2014).
 • İbiş C. ve Çatıkkaş Ö. 2012, “İşletmelerde İç Kontrol Sistemine Genel Bakış”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 85.
 • Kaya, H. P. 2014, “Türkiye’de Faaliyet Raporu Denetimi: İlgili Tarafların Gö- rüşleri Çerçevesinde Tespitler, Değerlendirmeler ve Öneriler”, Danışman: Prof. Dr. Şaban UZAY, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
 • KPMG&Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası 2004, Almanya Rehberi Muhasebe Finansal Tablolar ve Denetim Temelleri, Web Sayfası: http:// www.tobb.org.tr/UlkeRehberi/Documents/Ulkeler/almanya/dt_IHK_nr1_ copy_141204.pdf (Erişim Tarihi: Şubat 2014).
 • Özkan M. ve Terzi S. 2010, “Avrupa Birliği’nde Finansal Raporlama: İngiltere, Fransa ve Almanya Örnekleri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 100.
 • Pehlivanlı D. 2009, “Yıllık Faaliyet Raporlarının Denetim Uygulamaları Açı- sından Değerlendirilmesi ve İMKB Çalışması”, İç Denetim, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sayı:23.
 • Saruhan Ş. C. ve Özdemirci A. 2005, Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • U.S. Securities and Exchange Commission 2009, Form 10-K, Web sayfası: http://www.sec.gov/answers/form10k.htm (Erişim Tarihi: Eylül 2013).
 • Usta A. 2012, “Sorunsaldan Sonuçlara Bilimsel Araştırma Süreci: Bir Araş- tırma Raporu Örneği”, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:5.
 • Uzay Ş. ve Gönen S. 2012, “Yeni TTK ile Getirilen Yıllık Faaliyet Raporu Denetiminin Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrol Denetimi ile Benzerlikleri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:14, Sayı:4.
 • Yavaş A. 2011, “Denetlenen Şirket Açısından Yeni TTK’da Denetim”, Sermaye Piyasası Dergisi, Sayı:7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.