YILMAZ TÜRK
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce, Türkiye)
SELÇUK GÜMÜŞ
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 16Sayı: 1ISSN: 2146-1880 / 2146-698XSayfa Aralığı: 55 - 64Türkçe

109 0
Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması
Bu çalışmanın amacı, odun hammaddesinin tarım traktörleriyle sürütme şeritleri üzerinde sürütülerek bölmeden çıkarılmasında oluşan toprak ile fidan zararlarının belirlenmesi ve meydana gelen bu çevresel zararları önleyebilme imkânlarının araştırılmasıdır. Balıklı Orman İşletme Şefliği’nde (Düzce-Gölyaka) eğimi %0-33 arasında olan üretim alanları çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada, belirlenen her bir sürütme şeridi 10 m aralıklarla örneklenmiştir. Çalışma alanında sürütme etkisinin olmadığı kontrol noktalarından, sürütme şeridine olan uzaklığı en az 25-30 m olmak üzere yine 10 m aralıklarla örnekler alınmıştır. Örnek alanlarda 0-5 cm ile 5-10 cm toprak derinlik kademesinde el penetrometresi kullanılarak toprak sıkışıklığı, sürütme şeritlerindeki toprak kayıpları ve fidan zararları ölçülmüştür. Çalışma sonucunda, sürütme şeritlerinde hektarda 703 m2 alanın toprak sıkışıklığına maruz kaldığı belirlenmiştir. Sürütme şeritlerinde devamlı sürütmeden dolayı farklı derinliklerde toprak aşınımı olmuş, hektarda 53.39 m3 (134009 ton) toprak kaybı tespit edilmiştir. Ayrıca sürütme şeritlerinin büyük bir bölümünde fidanların bulunmadığı, mevcut bireylerin de yatık, kırık ile sökülmüş olduğu ve hektarda 6432 adet fidanın zarar gördüğü belirlenmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar HH (1994) Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 150 s., Trabzon.
 • Adams PW (1998) Soil Compaction on Woodland Properties. The Woodland Workbook Forest Protection, Oregon, ABD.
 • Anonim, 2005. Northeast Implement Corp. Farmi Tree Harvesting Method. 6p.
 • Arocena JM (2000) Cations in Solution from Forest Soils Subjected to Forest Flor Removal and Compaction Treatments. Forest Ecology and Management 133, 71-80.
 • Aykut T (1984) Orman Ürünleri Taşımacılığında Araç ve Teknikler, İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul Yayınları No. 3246/370, 100.
 • Bayoğlu S (1972) Türkiye’de Orman Nakliyatı ve Geliştirilmesi İmkanları Üzerine Bir Etüd, İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul, 1747/185, 73.
 • Bengtsson J H, Lundkvist P, Saetre B, Sohlenius ve B Solbreck (1998) Effects of Organic Matter Removal on the Soil Food Web: Forestry Practices Meet Ecological Theory. Applied Soil Ecology 9: 137-143.
 • Buckley D S, Crow TR, Nauertz E A, and Schulz K E (2003). Influence of Skid Trails and Haul Roads on Understory Plant Richness and Composition in Managed Forest Landscapes in Upper Michigan, USA. Forest Ecology and Management, 175, 509–20.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DTP) (2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 10 s.
 • Dykstra DP ve Heinrich R (1996). FAO Model Code of Forest Harvesting Practice, FAO Publacitions, Rome, 85 p
 • Erdaş O (1993) Bölmeden Çıkarma Sırasında Traktör Kullanımının Orman Toprağının Mekanik Özelliklerine Etkisi ve Bunun Biyolojik Sonuçları. Tübitak Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (1).
 • FAO (1982) Basic Technology in Forest Operations, FAO Forest Paper, Rome, 33.
 • Gilliam F S (2002) Effects of Harvesting on Herbaceous Layer Diversity of a Central Appalachian Hardwood Forest in West Virginia, USA. Forest Ecology and Management, 155:33–43.
 • Godefroıd S ve Koedam N (2004) The impact of Forest Paths upon Adjacent Vegetation: Effects of the Paths Surfacing Material on the Species Composition and Soil Compaction. Biological Conservation, 119:405–19.
 • Görcelioğlu E (2004) Orman Yolları-Erozyon İlişkileri, İ.Ü. Orman Fakültesi. Yay. No: 476, İstanbul.
 • Gürtan H (1975) Dağlık ve Sarp Arazili Ormanlarda Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlemlerinde Uğranılan Kayıpların Saptanması ve Bu İşlerin Rasyonalizasyonu Üzerine Araştırmalar, Tübitak Yayın No: 250, Proje No: Toag-81, Ankara.
 • Johnston F M ve Johnston SW (2004) Impacts of Road Disturbance on Soil Properties and Exotic Plant Occurrence in Subalpine Areas of Australian Alps. Arctic Antarctic and Alpine Research, 36(2): 201–7.
 • Kara Ö ve Bolat İ (2008) Bartın İli Orman ve Tarım Topraklarının Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic) ve Azot (Nmic) İçerikleri, Ekoloji Dergisi, 18, 69, 32-40.
 • Karaöz O (1989a) Laboratory analyze methods of some physical soil properties related to water holding capacity. Review of the Faculty of Forestry, University of Istanbul, 39, B2, 133–44.
 • Karaöz O (1989b) Analyze Methods of Some Chemical Soil Properties (pH, carbonates, salinity, organic matter, total nitrogen, available phosphorus). Review of the Faculty of Forestry, University of Istanbul, 39, B3, 64–82.
 • Makineci E, Demir M ve Yılmaz E (2007) Odun Üretimi ve Sürütme Çalışmalarının Orman Ekosistemine Ekolojik Etkileri.
 • Proceedings of International Symposium Bottlenecks, Solutions. And Priorities in the Context of Functions of Forest Resource, 868-878 p., İstanbul.
 • Menemencioğlu K (2006) Ilgaz - Devrez Orman İşletme Şefliği’nde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yardımıyla Orman Hasat Zararlarını Azaltıcı Transport Planlaması. A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2,1, Düzce.
 • Marshall V G (2000) Impacts of Forest Harvesting on Biological Processes in Northern Forest Soils. Forest Ecology and Management,133: 43–60.
 • Messına M G, Schoenholtz S H, Lowe MW, Wang Z, Gunter D K, Londo A J (1997), Initial responses of woody vegetation, water quality, and soils to harvesting intensity in a Texas Bottomland hardwood ecosystem. Forest Ecology and Management, 90:201–15.
 • Özçamur M (1981) Bölmeden Çıkarmada Çeşitli Makinelerin Zaman Verim ve Masraf Yönünden Araştırılması, Trabzon, 132, 14.
 • Sidle R C, Sasaki S, Otsuki M, Noguchi S, Nik AR (2004) Sediment Pathways in a Tropical Forest: Effects of Logging Roads and Skid Trails, Hydrologıcal Processes, 18, 703–720.
 • Sist P (1997) Effects of Logging on Forest Soil Physical Properties in Eastern Amazonia. Forest Harvesting Bulletin (March). Volume 7, No: 1.
 • Yıldırım M (1989) Ormancılık İş Bilgisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 3555/404, İstanbul.
 • Tomasic Z (1996) Soil Erosion on Several Longitudinal Slops of a Skid Trail over a Four-Year Period (1992-1996). Proceedings of The Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, 322-334p., June 1996, Sinaia, Romania.
 • Türk Y (2006) Düzce’de Orman Yollarında Toprak Kaybı Sorunlarının Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.İ.B.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce, 43 s.
 • Wang L (1997) Assessment of animal skidding and ground machine skidding under mountain conditions. Journal of Forest Engineering, 8(2):57–64.
 • Williamson J R, Neilsen WA (2003) The effect of soil compaction, profile disturbance and fertilizer application o n the growth of eucalyptus seedlings in two glasshouse studies. Soil & Tillage Research, 71:95–107.
 • Yıldırım M (1989) Hasat İşlerinde Sınırlayıcı Faktörler, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi, 39, 4.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.