Fatma KESİK
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye)
Esergül BALCI
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 163 - 183Türkçe

166 5
AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
Bu çalışma, Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarını “örgütsel sağlık” koşulları çerçevesinde değerlendirmelerini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan ve 2012-2014 yılları arasında AB Projelerine katılım göstermiş 9’u özel ve 27’si devlet olmak üzere toplam 36 okulda görev yapan toplam 381 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında "Örgüt Sağlığı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verileri, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, AB Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarının sağlığına ilişkin algılarının oldukça yüksek olduğu; öğretmenlerin okullarını genel olarak sağlıklı bulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algılarının cinsiyet, mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, branş, eğitim kademesi, projede aktif görev alma ve okul türü değişkenlerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine; ilkokullarda ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin diğer eğitim kademelerinde ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlere; projelerde aktif görev almayan öğretmenlerin aktif görev alan öğretmenlere göre okullarını daha sağlıklı algıladıkları ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Acir, E.(2008). Okullarda comenius projelerinin işlerliğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akbaba, S. (1997) Ortaöğretim okullarının örgüt sağlığı (Bolu ili örneği) Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaba, Altun, S. (2001). Örgüt sağlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, M.(2007). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydoğan, İ. & A. E. Şahin. (2006). Comenius okul ortaklıkları projelerinin, comenius amaçlarının gerçekleşmesine katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48,455-480.
 • Bahadır, H.(2007). Comenius projelerinden faydalanma konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Bakır, A. A., 2013. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Balay, R., (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Barth, J.J.(2001). The Investigation of the Relationship Between Middle School Organizational Health, School Size, and School Achievement in the Areas of Reading, Mathematics, and Language. West Virginia University, Morgantown, USA.
 • Blum, R.W.(2005). A case of school connectedness. Educational Leadership, 62,(7), 16- 20.
 • Cemaloğlu, N.(2006). Analysis of the primary school teachers’ perception of organizational health in terms of different variables. Hacettepe University Journal of Education, 30 (2006) 63-72.
 • Cicchelli, J. J. (1975). Assessing the organizational health of school systems. 21-24 Şubat 1975 Amerika Okul Yöneticileri Derneği Yıllık Kongresinde sunulmuş bildiri, Dallas: Amerika Çetin, M., İ.H. Karataş.(2006). Okullarda örgüt sağlığı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 27-40.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çoban, N.(2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgüt sağlığına ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Didin, Ş.N.(2014). Resmi ve özel eğitim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki ve bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dilekli, Y.(2008). Aksaray İlinde 2006 ve 2007 yıllarında uygulanan comenius projelerinin öğrenci, öğretmen, okullar ve dersler üzerindeki etkilerinin incelemesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde).
 • Özkan, Ebcim, P.(2012). Resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin motivasyonu ve örgüt sağlığı algıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İstanbul. Erdoğan, D, Ö.(2007). Comenius programının amaçlarına ulaşma düzeyinin programa katılan yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale).
 • Hoy, W. K., Feldman, J. A. (1987). Organizational health: the concept and its measure. Journal of Research and Development in Education. 20 (4), 30-37.
 • Hoy, W. K., C. J. Tarter ve Kottkamp R. B. (1991). Open schools /healthy schools: measuring organizational climate, Sage Publications: C.A.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (1991). Educational administration: Theory, research and practice (4th ed). New York: McGraw-Hill.
 • Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (1992).Measuring the health of the school climate: a conceptual framework. NASSP Bulletin, 76(547), 74-79.
 • Hoy,W. K.,&Hannum, J. (1997). Middle school climate: An empirical assessment of organizational health and student achievement. Educational Administration Quarterly, 33, 290-311.
 • Jones, T.H., Polansky, H.B.(1987). The Relationship of selected financial variables to the organizational health of high schools. 20-24 Nisan 1987 Amerika Eğitim Araştırmacıları Birliği yıllık toplantısında sunulan bildiri, Washington, DC. Kale, M.(2004). Liselerin örgütsel öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. TSA, 8, (2-3), 43 61.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Yayınları.
 • Karakuş, H. (2008) İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kassel (2007). Impact of the Comenius School Partnerships on the participant schools Final Report Study on behalf of the European Commission, DG Education and Culture Association for Empirical Studies, Maiworm & Over, Querallee 38, D34119 Kassel, Germany. Centre for research into schools and education at the Martin Luther University in Halle- Wittenberg, Franckeplatz 1, Haus 31, D-06099 Halle an der Saale, Germany. [Electronic version]. Web: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc210_en.pdf adresinden 14 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Kılçık, F. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine ilişkin algıları (Malatya İli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kıvrak, İ.(2013) Öğretmen algılarına göre meslek liselerindeki örgüt sağlığının incelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Klingele, W. E., Lyden, J. A., & Vaughan, B. J. (2001). Organizational health and higher education: concept and measurement scale development. Delta Pi Epsilon Journal, 43(2), 97–111.
 • Korkmaz, M.(2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 57-91.
 • Korkmaz, M.(2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17, (1), 117-139.
 • Lyden, J. A. ve W. E. Klingele (2000), Supervising organizational health, Super Vision, 61(12).
 • Mehta, T.G., M. S. Atkins , S. L. Frazier. (2013). The Organizational health of urban elementary schools: school health and teacher functioning, School Mental Health, 5, 144–154.
 • Miles, M.B. (1969). Planned change and organizational health: Figure and ground. F.D. Carver &T.J. Sergiovanni(Eds), Organizations and human behavior içinde (ss. 375-391). New York: McGraw-Hill Ordu, A.(2011). İlköğretim okullarında örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Özdemir, A.(2006). Öğretmenlerin okullarını örgüt sağlığı açısından değerlendirmeleri (İzmir İli Bornova İlçesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Özdemir, S.(2012). İlköğretim okullarında okul kültürü ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,18 (4), 599-620.
 • Polatçı, S., K. Ardıç., A. Kaya.(2008). Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi yönetim ve ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 (2 ), 145-161.
 • Recepoğlu, E., S. Özdemir.(2013). Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19 (4), 629-664.
 • Şişman, M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi. Pegem Akademi: Ankara.
 • Tanner, C.K.(2009). Explaining relationships among student outcomes and the school’s physical environment. Journal of Advanced Academics, 19, (3),444-471.
 • Tekin, M. A. (2005) İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin okullarının örgüt sağlığını algılama düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6, (2), 551-573.
 • Türker, Y.(2010). İlköğretim okullarının etkililik düzeyleri ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Tsui, K.T., Y. C. Cheng. (1999). School organizational health and teacher commitment: a contingency study with multilevel analysis. Educational Research and Evaluation, 5, (3), 249–268.
 • Vabo, A. (2007). RAPPORT 26/2007 Evaluation of the Leonardo da Vinci and SOCRATES programmes in Norway Final report. [Electronic version]. Web: www.nifustep.no;english.nifustep.no/index.php/content/download /25152/127160/file/NIFU%20STEP%20Rapport%2026-2007.pdf adresinden 14 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, C.(2006). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.