Sevda Erer ÖZBEK
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Necdet KARLI
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Şükran YURTOĞULLARI
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Mehmet ZARİFOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
GÖKHAN OCAKOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 32Sayı: 3ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 566 - 574İngilizce

81 3
Evaluation of the Effects of Botulinum Toxin Therapy on the Clinical Characteristics of Pain and Pain Threshold Value in Patients With Primary Cervical Dystonia
Amaç: Servikal distonili (SD) hastaların %70'inde ağrı semptomu tabloya eşlik etmektedir. Ağrının eşlikci olmasında altta yatan patogenez halen daha tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda, Botulinum toksin (BoNT) tedavisi uygulanan SD'li hastalarda, eşlik eden ağrının tipleri, klinik özelliklerin tanımlanması, tedavi öncesi ve sonrası, elektrik stimulasyon yöntemiyle, ağrı eşiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: Çalışmaya SD tanısı almış BoNT tedavisi gören 35 hasta alınmıştır. Hastalara, BoNT tedavi öncesi ve sonrası ağrı değerlendirme skalası, birleşik distoni değerlendirme skalası (BDDS) uygulandı. EMG eşliğinde distonik kaslardan, distonik aktivite olmayan komşu veya kontralateral kastan ve referans kabul ettiğimiz uzak lokalizasyonlu normal kastan elektrik stimulasyonu ile elde edilen ağrı eşiği değerleri kayıt edildi ve BoNT tedavi öncesi ve sonrası tüm veriler karşılaştırıldı. Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası distonik kaslardan elde edilen ağrı eşiği değerlerinde farklılık saptanmadı. BoNT tedavisi alan ağrılı ve ağrısız distoni hastalarında tedavi sonrası, cinsiyet ve VAS grupları arasında ağrı eşiği değerleri bakımından farklılık gözlenmezken, BDDS (süre ve şiddet) skorlarında anlamlı azalma olduğu görüldü. Sonuç: Botulinum toksin tedavi öncesi ve sonrası distonik kaslardan elde edilen ağrı eşiği değerlerinde değişkenlik olmamasınin nedeni, santral sensitizasyonun gelişmediği, ağrıda düzelmenin distonik kas kontraksiyonlarındaki azalmaya sekonder gelişebileceğini düşündürmektedir.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Blackie JD, Lees AJ. Botulinum toxin treatment in sp asmodic torticollis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1990; 53:640–643.
 • 2. Chan J, Brin MF, Fahn S. Idiop athic cervical dystonia: clinical characteristics. Mov Disord 1991;6:119-126.
 • 3. Clayp ool D W, Duane DD, Ilstrup DM, Melton LJ. Ep idemiology and outcome of cervical dystonia (sp asmodic torticollis) in Rochester, Minnesota. Mov Disord. 1995 ;10(5) :608-614.
 • 4. Colhado OC, Boeing M, Ortega LB. Botulinum toxin in p ain treatment.Rev Bras Anestesiol. 2009;59(3) :366-381.
 • 5. Cui M, Khanij ou S, Rubino J, et al. Subcutaneous administration of botulinum toxin A reduces f ormalin-induced p ain. Pain 2004;107:125–133.
 • 6. Diener HC, Dodick D W, Aurora SK, et al. OnabotulinumtoxinA f or treatment of chronic migraine: Results f rom the double-blind, randomized, p lacebo-controlled p hase of the PREEMPT 2 trial. Cep halalgia. 2010;30:804- 814.
 • 7. Dodick D W, Turkel CC, DeGryse RE, et al. OnabotulinumtoxinA f or treatment of chronic migraine: Pooled results f rom the double-blind, randomized, p lacebo-controlled p hases of the PREEMPT clinical p rogram. Headache. 2010;50:921-936.
 • 8. Ep idemiologic study of Dystonia in Europ e (ESDE) Collaborative Group . Sex-related inf luences on the f requency and age of onset of onset of p rimary dystonia. Neurology 1999;53:1871-1873.
 • 9. Ep idemiological Study of Dystonia in Europ e (ESDE) Collaborative Group . A p revalence study of p rimary dystonia in eight Europ ean countries. J Neurol 2000;247:787-792.
 • 10. Haussermann P, Marczoch S, Klinger C, Landgrebe M, Conrad B, Ceballos-Baumann A. Long-term f ollow-up of cervical dystonia p atients treated with botulinum toxin A. Mov Disord 2004;19:303-308.
 • 11. Jankovic J. Treatment of cervical dystonia with botulinum toxin. Mov. Disord 2004; ( Supp l 8) :109-115.
 • 12. Jankovic J, Tsui J, Bergeron C. Prevalence of cervical dystonia and sp asmodic torticollis in the United States general p op ulation. Parkinsonism Relat Disord 2007;13: 411-416.
 • 13. Jankovic J, Leder S, Warner D, Schwartz K. Cervical dystonia: clinical f indings and associated movement disorders. Neurology 1991;41(7) :1088-1091.
 • 14. Karadaş O, Öztürk B, Zincir S, Tok F, Çelik C, Odabası Z. Servikoj enik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Dep resyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Bulletin of Clinical Psychop harmacology 2011; 21: 232-236.
 • 15. Kim C, McCall WD Jr, Kim YK, Chung J W Eff ect of botulinum toxin on p ressure p ain threshold and EMG p ower sp ectrum of masseter muscle during sustained f atiguing contraction. Am J Phys Med Rehabil. 2010;89 (9) :736-743.
 • 16. Kutvonen O, Dastidar P, Nurmikko T. Pain in sp asmodic torticollis. Pain 1997;69 279–286.
 • 17. Lorentz IT, Subramaniam SS, Yiannikas C. Treatment of idiop athic torticollis with botulinum toxin A: a double-blind study on twenty-three p atients. Mov Disord. 1991; 6:145–150.
 • 18. Nutt JG, Muenter MD, Aronson A, Kurland LT, Melton 3rd LJ. Ep idemiology of f ocal and generalized dystonia in Rochester, Minnesota. Mov Disord 1988;3:188-194.
 • 19. Ondo WG, Gollomp S, Galvez-Jimenez N. A Pilot Study of Botulinum Toxin A f or Headache in Cervical Dystonia Headache 2005;45:1073- 1077.
 • 20. Skogseid IM, Kerty E. The course of cervical dystonia and p atient satisf action with long-term botulinum toxin A treatment. Europ ean J Neurol 2005;12:163-170.
 • 21. Truong D, Duane DD, Jankovic J, Singer C, Seeberger LC, Comella CL, et al. Eff icacy and saf ety of botulinum typ e A toxin (Dysp ort) in cervical dystonia: results of the f irst US randomized, double-blind, p lacebocontrolled study. Mov Disord 2005;20:783-791.
 • 22. Tinazzi M, Valeriani M, Squintani G, Corrà F, Recchia S, Def azio G, Berardelli A. Nocicep tive p athway f unction is normal in cervical dystonia: a study using laser-evoked p otentials. J Neurol. 2012 Oct;259(10) :2060- 2066.
 • 23. Winner PK, Sadowsky CH, Martinez WC, Zuniga JA, Poulette A. Concurrent OnabotulinumtoxinA treatment of cervical dystonia and concomitant migraine. Concurrent OnabotulinumtoxinA Treatment of Cervical Dystonia and Concomitant Migraine. Headache. 2012;52(8) :1219-1225.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.