EMİNE ŞENER
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
F Ferhat ÇETİNKAYA
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 7Sayı: 4ISSN: 1309-0712Sayfa Aralığı: 24 - 42Türkçe

213 1
Bir Liderlik Özelliği Olarak Affetme Ve Örgütsel Düzeyde Etkileri Üzerine Bir İnceleme
Bu çalışma, yaygın olarak dinle ilişkilendirilen ancak örgütsel düzeyde önemli etkileri olan affetme kavramına odaklanmıştır. Örgüt ve yönetim alanındaki affetme çalışmalarına ilişkin bu araştırmada incelenen affetme çalışmalarının Müslüman kültürlerden ziyade Hıristiyan kültürlerde sıklığı dikkat çekicidir. Ancak bu çalışmada affetme duygusal ve dinsel boyutundan ziyade rasyonel boyutu ile ele alınıp, olgunun bireysel ve örgütsel etkileri açıklanmıştır. Gerek dönüşümcü gerekse hizmetkâr liderlik özelliği olarak literatürde karşımıza çıkan affetme kavramının örgütsel düzeyde bir müdahale aracı olarak kullanılabilmesi için yapılması gerekenler belirtilmiştir. Affetme olgusunun kültürümüzün önemli bir öğesi olmasına karşın uygulamada yaygın kullanılmamasının nedenlerinin araştırılması ve örgüt düzeyinde affetmenin bir kültür ve müdahale aracı olarak kullanımına yönelik nitel ve nicel çalışmaların yapılması araştırmanın sonunda önerilmiştir.
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abu-Nimer, M., Nasser I., (2013). "Forgiveness ın the arab and ıslamic contexts between theology and practice", Journal of Religious Ethics, Vol.41, No.3, 474- 494.
 • Akın, M., Özdevecioğlu, M., Ünlü, O., (2012). "Örgütlerde intikam niyeti ve affetme eğiliminin çalışanların ruh sağlıkları ile ilişkisi", Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 45, Sayı: 1, 77-97.
 • Akıncı, M., (2014). Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig Siyaset ve Yönetim, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Alpay, A., (2009). "Yakın İlişkilerde Bağışlama: Bağışlamanın; Bağlanma, Benlik Saygısı, Empati ve Kıskançlık Değişkenleri Yönünden İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Anar, E., (1996). Yaralı bir Yüreğin, Güncesi, Aral Yayınları, Ankara.
 • Aquino, K., Tripp, T.M., Beis, R.J., (2000). "Getting even or moving on? Power, procedural justice, and types of offense as predictors of revenge, forgiveness, reconciliation, and avoidance in organizations", Journal of Applied Psychology, Vol. 91, No. 3, 653-668.
 • Aytaç, Ö., (2004), "Örgütler: sosyolojik bir perspektif", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 14, Sayı: 1, 189-217.
 • Ayten, A. (2009). "Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma", M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 37,Sayı: 2009/2, 111-128.
 • Bradfield, M., Aquino, K., (1999). "The effects of blame attributions and offender likeableness on forgiveness and revenge in the workplace", Journal of Management, Vol. 25, No. 5, 607-631.
 • Caldwell, C., Dixon R. D., (2009). " Love, forgiveness, and trust: critical values of the modern leader", Journal of Business Ethics, (2010) 93, 91-101.
 • Cameron, K., Caza A., (2002). "Organizational and leadership virtues and the role of forgiveness", Journal of Leadership&Organizational Studies, Summer, Vol. 9, 33-48, http://deepblue.lib.umich.edu/
 • Dal, L., Çorbacıoğlu, S., (2014). "Hizmetkâr liderlik davranışları ve lider-üye etkileşimi ilişkisi: bir devlet üniversitesi üzerine araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.19, Sayı:4, 287-310.
 • Duyan, E.C., (2014). "Hizmetkâr Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştırmaya Doğru", Sosyoloji Konferansları No: 49 (2014-1), 1-32.
 • Erdem, O., (2012). Nitelikli İnsan Olmanın Ölçütleri Unvansız Liderlik, Yakamoz Kitap, İstanbul.
 • Everett L., Worthington, Jr. et al. (2010). "Forgiveness And Spirituality in Organizational Life: Theory, Status of Research, and New İdeas for Discovery", Journal of Management, Spirituality&Religion, June Vol, 7, No. 2, 119.
 • Fehr, R., (2011). "The forgiving organization: building and benefiting from a culture of forgiveness", Acad. Manage. Proc. January, 1 1-6.
 • Goleman, D., (2007). İş Başında Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Huia E.K.P., Chaub T.S., (2009). "The impact of a forgiveness intervention with Hong Kong Chinese children hurt in interpersonal relationships", British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 37, No. 2, May 2009, 141-156.
 • Kastan, A. K., (2010). Esma'ül Hüsna Perspektifinden Kuran'da İnsan Yönetimi, Bilge Kitap, İstanbul.
 • Kara, E., (2009). "Dini ve Psikolojik Açıdan Bağışlayıcılığın Terapötik Değeri", Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Say: 8, 221-229.
 • Kerns, C.D., (2000). "Forgiveness at Work: Managing the Dynamics and Reaping the Benefits," Kravis Leadership Institute, Leadership Review, Vol. 9, Fall 2009, 80- 90.
 • Kets De Vries, M.F.R., (2013). "The art of forgiveness: differentiating transformational leaders", (April 18, 2013). http://www.insead.edu/facultyresearch/research/search_papers.cfm
 • Kymenlaakso, I.V., (2012). "Forgiveness as a leadership tool", Global Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 7, No. 1, 432-445.
 • Kutanis, R.Ö., Oruç E., (2014). "Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme", The Journal of Happiness & Well-Being, Vol. 2, No. 2, 145-159.
 • Kotzé Hilda N., (2006). "An exploratory study of the psychology of forgiveness: an İnterpersonal perspective", University Of South Africa Master Of Arts In Clinical Psychology, http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2043/dissert.
 • Little, Laura M., et al. (2007). "Health among leaders: positive and negative affect, engagement and burnout, forgiveness and revenge", Journal of Management Studies, Vol. 44, No. 2, 243-260.
 • Madsen, Susan R. et al. (2009). "Forgiveness as a workplace ıntervention: the literature and a proposed framework", Institute of Behavioral and Applied Management, 246-262. http://www.ibam.com/pubs/jbam/articles/vol10/no2/JBAM_10_2_6.pdf
 • Mccullough, M.E., Everett L. Worthington JR., (1995). "Promoting forgiveness: a comparison of two brief psychoeducational group interventions with a waiting-list control", Counseling and Values, Vol. 40, 55-66.
 • Mccullough, M.E. Everett L. Worthington JR., (1999). "Religion and the forgiving personality", Journal of Personality, Vol. 67, 1141-1164.
 • Olesia, Wekesa S., et al. (2014). "Servant leadership: the exemplifying behaviours", IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 19, No. 6, Ver. IV (Jun. 2014), 75-80.
 • Özkalp, E., Kırel, Ç., (2011). Örgütsel Davranış, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Pingleton, J.P., (1989). "The Role and Function of Forgiveness in The
 • Psychotherapeutic Process". Journal of Psychology and Theology, Vol.17, 27-35.
 • Sarı, E., (2014). "Affetmenin kendini gerçekleştirme üzerindeki etkileri", İlköğretim Online, Cilt. 13, Sayı: 4, 1493-1501. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Şener, E., (2015). Örgütsel İntikam, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Tarıq, Z., Ambalı A.R., (2013). "Servant leadership measures and organizational commitment", Asian Journal of Empirical Research, Vol. 3, No. 6, 702-710.
 • Williams, D.K., (2015). "Forgiveness: the least understood leadership trait ın the workplace",
 • http://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2015/01/05/forgiveness-the-least
 • Worthington, E.L., Jr., Witvliet, C.V.O., Pietrini, P., Miller, A.J., (2007). "Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisionalforgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness", Journal of Behavioral Medicine, Vol. 30, 291-302.
 • Yergler, J.D., (2005). "Servant leadership, justice and forgiveness",
 • http://www.refresher.com/Archives/ jdyservant.html
 • Yeşiltaş, M., Çeken, H., Sormaz, Ü., (2012). "Etik liderlik ve örgütsel adaletin örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisi", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012 Sayı. 28, 18-39.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.