TUNCAY ORAL
(Pamukkale Üniversitesi, Kale Meslek Yüksekokulu, Denizli, Türkiye)
BÜLENT DİLMAÇ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1305-5429 / 1306-7850Sayfa Aralığı: 582 - 592Türkçe

149 2
Ortaokul Öğrencilerinde İnsani Değerlerin Özyeterlik Algılarını ve Bilişsel Strateji Kullanımını Yordama Gücü
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinde insani değerlerin özyeterlik algılarını ve bilişsel strateji kullanımını yordama gücü incelenmiştir. Bu araştırmadaki veriler 2012-2013 eğitim öğretim yılında Denizli il merkezinde bulunan resmi kurumlarda öğrenim gören 192 kız (%60,4) ve 126 erkek (%39,6) olmak üzere toplam 318 ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada Dilmaç (1999) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği ve Pintrich ve De Groot (1990) tarafından geliştirilen ve Üredi (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Özyeterlik Algısı Ölçeği ve Bilişsel Strateji Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin analizinde .01 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. İnsani değerlerin, öğrencilerin özyeterlik algılarını ve bilişsel strateji kullanım düzeylerini yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, insani değerlerin özyeterlik algılarını ve bilişsel strateji kullanımını anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alderman, M. K. (2004). Motivation for achievement. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman & Company.
 • Başaran, T. E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerilerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1 (3), 69-86.
 • Britner, S. L., & Pajares, F. (2006). Sources of science self- eficacy beliefs of middle school students. Journal of Reserach in Science Teaching, 43 (5), 485-499.
 • Butler, D. L. (2002). Individualizing instruction in self-regulated learning. Theory into Practice. 2 (41), 81-92.
 • Coarling, T. (1999). Value priorities, social value orientations and cooperation in social dilemans. British Journal of Social Psychology, 38 (4), 397-408.
 • Çağlar, A. (2005). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. M. Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitiminin verilmesi ve eğitimin ahlaki olgunluk ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Yayımlanmamış doktora tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2007). Temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14 (11), 21-29.
 • Dilmaç, B., Ertekin, E. ve Yazıcı, E. (2009). Değer tercihleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 27-47.
 • Dunlop, F. (1996). Democratic values and the foundations of political education. In: J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), Values in education and education in values (pp. 68- 78). London: Falmer Press.
 • Durmuş, Ç. (1996). Değerlerin meslek grupları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Eaton, M. J., & Dembo, M. H. (1997). Differences in the motivational beliefs of Asian American and non-Asian students. Journal of Educational Psychology, 89 (3), 433-440.
 • Erinç, S. (1995). Resmin eleştirisi üzerine. İstanbul: Hilal Yayıncılık.
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Güven, B. ve Tunçer, B. K. (2007). Öğrenme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, hazırda tutma düzeyleri ve derse ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (4), 1-20.
 • Helmke, A. (1989). Mediating processes between children's self-concept of ability and mathematical achievement: A longitudinal study. In: H. Mandel, E. DeCorte, N. Bennett and H. F. Friedrich (Eds.), Learning and Instruction. Oxford: Pergomon Press.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kilby, R. W. (1993). The study of human values. Lanham: University Press of America.
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtcıbaşı, C. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.
 • Liu, E. Z. F., & Lin, S. S. (2007). Relationship between peer feedback, cognitive and metacognitive strategies and achievement in networked peer assessment. British Journal of Educational Technology,38 (6), 1122-1125.
 • Lyke, J. A., & Young, A. J. K. (2006). Cognition in context: Students' perceptions of classroom goal structures and reported cognitive strategy use in the college classroom. Research in Higher Education, 47 (4), 477-490.
 • Malpass, J. R., O'Neil, H. F., & Hocevar Jr, D. (1999). Self-regulation, goal orientation, self-efficacy, worry, and high-stakes math achievement for mathematically gifted high school students 1, 2. Roeper Review, 21(4), 281-288.
 • Marsh, H. W. (1990). Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal panel analysis. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 646- 656.
 • Matthews, B. (2001). The relationship between values and learning. International Education Journal, 2 (4), 223-232.
 • Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self efficacy, self-concept, and school achievement. In: R. Riding & S. Rayner (Ed.), Self-perception (pp. 239- 266). London: Ablex Publishing.
 • Palmer, D. (2011). Sources of efficacy information in an inservice program for elementary teachers. Science Education, 95, 577-600.
 • Peker, M. ve Aydın, B. (2003). Anadolu ve fen liselerindeki öğrencilerin öğrenme stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14), 167-172.
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.
 • Sarı, İ., Yenigün, Ö., Altıncı, E. E. ve Öztürk, A. (2011). Temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin genel özyeterlik ve sürekli kaygı üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (4), 149-156.
 • Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1 (3), 173-208.
 • Schunk, D. H., & Swartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: Effects on self-efficacy and writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18 (3), 337-354.
 • Schunk, D. H. (1998). Teaching elementary students to self-regulate practice of mathematical skills with modeling. In: D. H. Schunk, B. J. Zimmerman (Ed.), Self-regulated learning from teaching to self-reflective practice. New York: The Guilford Press.
 • Schunk, D. H., & Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning: Self-efficacy enhancing interventions. San Diego: Academic Press.
 • Sharp, C. (2002). Study support and the development of self-regulated learner. Educational Research, 44 (1), 29-42.
 • Snyder, R. (1997). An assessment of the reliability and validity of scores obtained by six popular learning styles instruments. Unpublished doctoral dissertation. Utah: Utah State University.
 • Şirin, A. (1983). Gençlerin değerler sıralamasına yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Usher, E. L., & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of Educational Research, 78, 751-796.
 • Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz- düzenleyici öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Van, J. W., & Scarborough, E. (1995). The impact of values. New York: Oxford University Press.
 • VanZile-Tamsen, C. (2002). Assessing and promoting self-regulated strategy use. Journal of College Counseling, 5 (2), 182-188.
 • Whaw, K. M., & Abrami, C. P. (2002). Student goal orientation and interest: Effects on student' use of self- regulated learning strategies. Contemporary Educational Psychology, 26 (3), 311- 329.
 • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectacy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.
 • Wolters, C. A., & Pintrich, P. R. (1998). Contextual differences in student motivation and self- regulated learning in mathematics, English, and social studies classrooms. Instructional Science, 26 (1), 27-47.
 • Wolters, C. A., Yu, S. L., & Pintrich, P. R. (2002). The relation between goal orientation and students' motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8 (3), 211-238.
 • Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of self regulated learning. Journal of Educational Psychology, 80, 284-290.
 • Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29 (3), 663-676.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.