MUSTAFA SAMİ BAYBAL
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 19ISSN: 1306-4223Sayfa Aralığı: 49 - 63Türkçe

99 0
"KISSA-İ ASHÂB-I KEHFİ BEYÂN" İSİMLİ YAZMA ESER ÜZERİNDEN BAZI MÜLÂHAZALAR
Ashâb-ı Kehf kıssasıyla ilgili pek çok eserin kaleme alındığı hepimizin malumudur. Bunlar içinde birtakım yazma eserler de dikkatimizi çekmektedir. İşte bizim bu makalede üzerinde çalıştığımız yazma eserin adı, yukarıdaki başlığın tırnak içinde olan kısmıyla birebir aynıdır ve Ankara'daki Milli Kütüphane arşivinde bulunan ve konusu Ashâb-ı Kehf olan 5-10 yazma eserden biridir. Eserin muhtevasına bir göz atıldığında, diğer yazma eserlerde de karşımıza çıkan kıssa ile ilgili birtakım ortak noktalar bu eserde de geçmekle birlikte birkaç hususta farklı detaylara işaret etmenin, söz konusu hâdisenin doğru değerlendirilmesine katkıda bulunacağı muhakkaktır. Kıssaya ilişkin farklı diyebileceğimiz hususlardan biri, hâdisenin Efsûs şehrinde geçmiş olması, bir diğeri de Ashâb-ı Kehf'in yaşadığı dönemin imparatoru olan Dakyânûs'un hayat hikâyesinde geçen ilginç olaylardır. Ayrıca eserde anlatılanların seyrine bakıldığında bir kronolojik kopmadan da söz edilebilir
Fen > Tıp > Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Sosyal > Sanat
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKŞİT, N., 1985, "Roma İmparatorluk Tarihi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • ALPARSLAN, Y., 2010, "Eshab-ı Kehf", Öncü Basımevi, Kahramanmaraş.
 • AYDIN, M., 2010, "Anahatlarıyla Dinler Tarihi", Ensar Neşriyat, İstanbul.
 • el-BAĞDÂDÎ, Şihâbüddîn Ebî Abdillah Yâkut b. Abdillah el-Hamevî er-Rûmî, ts., Mu'cemü'l-Büldân, Dâr-u İhyai't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut.
 • GÖKHAN, İ., 2013, "Ashâbü'l-Kehf'in Tarihsel Süreci", Uluslar arası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, Orka Matbaacılık, Kahramanmaraş.
 • -----------Kıssai Ashâb-ı Kehfi Beyân, Ankara Milli Kütüphane, 06 MİL YZA 661/3.
 • ÖZKARCI, M., 2001, "Afşin Eshab-ı Kehf Ribatı ve Medresesi", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi (Bildiriler-II), Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Konya, s. 153-170.
 • SEL, S.; KINRAN, L. (Çevirenler), 2004, "Hıristiyanlık Tarihi", Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul.
 • SÜMER, F., 1989, "Eshâbü'l-Kehf (Yedi Uyurlar)", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • TAŞDEMİR, M., 1995, "Elbistan", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, XI, 1-3.
 • UMAR, B., 1993, "Türkiye'deki Tarihsel Adlar", İnkılâp Yayınevi, İstanbul.
 • YILDIRIM, S., 1996, "Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık", Işık Yayınları, İzmir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.