Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
NURAY ÖNDER ÇELİKKANLI
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
BİLAL GÜNEŞ
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1307-6086 / 1307-6086Sayfa Aralığı: 205 - 223Türkçe

69 0
Change of Physics Teacher Candidates' Misconceptions on Regular Circular Motion by Time
Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içerisindeki olası değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini incelemektir*. Bu amaçla, düzgün çembersel hareket konusunda Kızılcık & Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu test, 10 farklı kavram yanılgısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan ve fizik öğretmenliğinde eğitimini sürdüren öğrencilere uygulanmıştı. Bu çalışma kapsamında, kavram yanılgılarındaki olası değişimleri belirlemek amacıyla, bu ölçme aracı; 2011-2012 eğitim öğretim yılında üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıftayken daha önce uygulama yapılan aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrencilerden alınan test verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, ele alınan 10 kavram yanılgısına tüm öğrenciler dikkate alınarak genel sonuçlara bakıldığında; altısının frekansında azalma görülürken, ikisinde artış gözlenmiş, ikisinde ise değişim gözlenmemiştir. Sınıf bazında bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrencilerin dört, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin bir ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin ise beş kavram yanılgısında betimsel olarak artış görülmüştür. Buna karşın bazı kavram yanılgılarının da zamanla azaldığı, bazılarınınsa değişmediği görülmüştür. Bu değişimlerin olası nedenleri öğrencilerden bazılarıyla yapılan görüşmelerle araştırılmıştır
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bayraktar, Ş. (2009). Misconceptions of Turkish Pre-Service Teachers About Force And Motion, International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 273-291.
 • Chambers, S.K. & Andre T. (1997). Gender, prior knowledge, interest, and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current, Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 107-121.
 • Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students' preconceptions in physics, Journal of Research in Science Teaching, 30, 1241-1257.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli, E. (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Eryılmaz, A. (2010). Development and Application of Three-Tier Heat and Temperature Test: Sample of Bachelor and Graduate Students, Eurasian Journal of Educational Research, Issue 40, Summer 2010, 53-76.
 • Gilbert, J.K. & Watts, D.M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspectives in science education, Studies in Science Education, 10, 61-98.
 • Güneş, B. (2005), Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: IV. Bölüm, Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları.(Kitabın diğer bölümlerinin yazarları: Yağbasan,R, , Özdemir, E, Temiz, B, Gülçiçek, Ç, Kanlı, U, Ünsal Y, Tunç,T), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Heckler, A., F. & Sayre, E., C. (2010). What happens between pre- and post-tests: Multiple measurements of student understanding during an introductory physics course, American Journal of Physics, 78, 768-777.
 • Hestenes, D. & Wells, M. (1992), A Mechanics Baseline Test, The Physics Teacher, 30, 159- 166.
 • Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992), Force Concept Inventory, The Physics Teacher, 30, 141-158.
 • Hestenes, D. & Halloun, I. (1995). Interpreting the FCI. The Physics Teacher, 33, 502-506.
 • Howe, A.C. & Jones, L. (1998). Engaging Children in Science (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Kaltakçı, D. (2012). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers misconceptions about geometrical optics. Unpublished PhD Dissertation. METU, Ankara.
 • Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278- 292.
 • Kızılcık, H. Ş.; Önder N. & Güneş, B. (2012) Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Değişimi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri, 27-30 Haziran 2012, Niğde-TÜRKİYE.
 • Mazur, E. (1997), Peer Instruction: A User's Manual, Concept Test, Prentice Hall, USA.
 • Palmer, D.H. & Flanagan, R.B. (1997). Readiness to change the conception that "Motion- Implies-Force": A comparison of 12-year-old and 16-year-old Students. Science Education, 81, 317-331.
 • Sabancılar, H. (2006). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011) Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirleme testi geliştirmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8-1, 79-110.
 • Tregust, D. (1986) Evaluating students misconceptions by means of diagnostic multiple- choice items, Research in Science Education, 16, 199-207.
 • Trumper, R. (2000). A cross-college age study about physics students' conceptions of force in pre-service training for high school teachers, Curriculum Matters, 227-238.
 • Trumper, R. & Gorsky, P. (1997). A survey of biology students' conceptions of force in pre- service training for high school teachers, Research in Science & Technological Education, 15(2), 133-147.
 • Westbrook, S.L. & Marek, E.A. (1991). A cross-age study of student understanding of the concept of diffusion, Journal of Research in Science Teaching, 28(8), 649-660.
 • Yıldız, A., 2003. Fizik Öğrencilerinin, Çekim, Kuvvet ve Hareket Hakkındaki Düşünceleri ve Öğretim Elemanlarının Öğrenci Düşünceleri İle İlgili Tahminler, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Yin, R., K. (1984). Case Study Research: Design and Methods, Newbury Park, CA. :Sage.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.