YAŞAR SARI
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Eskişehir, Türkiye)
GÜLSÜN YILDIRIM
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Rize, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1309-0712Sayfa Aralığı: 382 - 403Türkçe

156 1
Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma
Bu araştırmada Rize ili Ayder Turizm Merkezine gelen Ortadoğulu turist sayılarındaki artıştan yola çıkılarak Ortadoğulu turistlerin yerel turizm işletmelerinin hedef pazarları içerisindeki yeri ve yerel turizm işletme temsilcilerinin Ortadoğulu turistlere yönelik algısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yerel turizm işletmelerinin hizmet sundukları hedef pazara yönelik yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin olup olmadığı ile bu işletmelerin pazarı nasıl bölümlendirdikleri gibi konuların incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma bölgesinde bulunan farklı türlerdeki toplam 16 konaklama işletmesi ve 3 yiyecek-içecek işletmesi temsilcisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tümden gelimsel tematik analizden yararlanılmıştır. Görüşülen turizm işletmecileri, literatürde en yaygın kullanılan 13 pazar bölümlendirme değişkeninden cinsiyet haricindeki diğer değişkenlere dayalı olarak turistleri gruplandırılabildikleri, bununla birlikte hiçbir işletme temsilcisinin hedef pazarı içerisinde Ortadoğulu turistlerden söz etmedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca turizm işletmelerinin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi uyguladıkları ortaya çıkmıştır.
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aguas, P., Costa, J. ve Rita, P., (2000). "A Tourist Market Portfolio For Portugal", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 12, No. 7, 394-400.
 • Akkemik, K. A., (2012). "Assessing The Importance of International Tourism For The Turkish Economy: A Social Accounting Matrix Analysis", Tourism Management, No. 33, 790-801.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö., (2001). Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Sakarya.
 • Anfara, V. A., Brown, K. M. ve Mangione, T. L., (2002). "Qualitive Analysis On Stage: Making The Research Process More Public", Educational Researcher 31 (7), 28- 38. htttp://35.8.171.42/aera/pubs/er/pdf/vol31_07/AERA310706.pdf, (çevrimiçi), 11 Haziran 2014.
 • Arıkan, R., (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ariffin, A. A. M. ve Hasim, M. S., (2009). "Marketing Malaysia to the Middle East Tourists: Towards a Preferred Inter-regional Destinations", Jurnal Antarabangsa Kajian Asia Barat International Journal of West Asian Studies, Vol. 1, 39-53.
 • Bieger, T. ve Laesser, C., (2002). "Market Segmentation by Motivation: The Case of Switzerland", Journal of Travel Research, Vol. 41, No. 1, 68-76.
 • Bloor, M., (1978). "On The Analysis of Observational Data: A Discussion of the Worth and Uses of Induction Techniques and Respondent Validation", Sociology, 12 (3), 545-52.
 • Bogdan, R. G. ve Biklen, S. K., (1992). Qualitative Research for Education, (second edition). Boston, M.A: Allyn & Bacon.
 • Braun, V. ve Clarke, V., (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology", Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
 • BTA, The British Tourist Authority, (2002). Outbound Travel from the Middle East, European Travel Commission. http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/121718/ 1196_MiddleEast-ETC.pdf/85082962-aa5a-4307-8f14-322db0ca7384, (Çevrimiçi), 10 Mart 2014.
 • Bus, A.T.B. (Hons)., (2009). Destination Segmentation: A Recommended Two-step Approach, University of Southern Queensland, Doktora Tezi.
 • Crabtree, B. Ve Miller, W., (1999). A Template Approach to Text Analysis: Developing and Using Codebooks, Newbury Park, CA: Sage.
 • Çelebi, F., (2006). Türkiye ile Körfez Ülkeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar) Arasındaki Karşılıklı Turizm Hareketlerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çımat, A., Bahar, O., (2003). "Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6), 1-18.
 • Dağoğlu, C., (2005). Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk Turizmindeki Yeri, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dolnicar, S., (2007). "Market Segmentation in Tourism", in A Woodside & D Martin (eds), Tourism Management, Analysis, Behaviour and Strategy, CABI, Cambridge, 34-50.
 • Dolnicar, S. ve Laesser, C., (2007). "Travel Agency Marketing Strategy: Insights from Switzerland", Journal of Travel Research, Vol. 46, No. 2, 133-46.
 • Dursun, D., (2005). "Ortadoğu'nun Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Yapı Özellikleri Üzerine Genel Tespitler", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 50, 1231- 1274.
 • Goldsmith, RE ve Litvin, SW., (1999). "Heavy Users of Travel Agents: A Segmentation Analysis of Vacation Travelers", Journal of Travel Research, Vol. 38, No. 4, 127- 33.
 • Huberman, M. ve Miles, M., (1994). Data Management and Analysis Methods, Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Kotler, P., (1980). Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Kotler, P., Bowen, JT. ve Makens, JC., (2003). Marketing for Hospitality and Tourism, 3rd edn, Principles of Marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • LeCompte, M. ve Preissle, J., (1993) Ethnography and Qualitative Design in Educational Research (second edition). London: Academic Pres.
 • Lincoln, Y.S. ve Guba, E., (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sage.
 • Marvasti, A., (2004). Qualitative Research in Sociology, Sage Publications, London.
 • Maxwell, J. A., (1992). " Understanding and Validity in Qualitative Research", Harvard Educational Review, 62 (3), 279-300.
 • Mengü, C., (2008). Ortadoğu Turizm Pazarının Türkiye Açısından Analizi, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Mengü, C., (2012). "Türkiye - Arap Dünyası Turizm İlişkilerinde Durum ve Beklentiler", Ortadoğu Analiz, Cilt: 4, Sayı: 42, 21-35.
 • Merriam, S. B., (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Josses- Bass.
 • Mykletun, RJ., Crotts, JC. ve Mykletun, A., (2001). "Positioning an Island Destination in the Peripheral Area of the Baltics: a Flexible Approach to Market Segmentation", Tourism Management, Vol. 22, No. 5, 493-500.
 • Oppenheim, A. N., (1992). Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement, London: Pinter.
 • Park, M., Yang, X., Lee, B., Jang, H-C. ve Stokowski, PA., (2002). "Segmenting Casino Gamblers by Involvement Profiles: a Colorado Example", Tourism Management, Vol. 23, No. 1, 55-65.
 • Philips, P.P ve Stawarski, C. A., (2008). Data Collection: Planning for and Collecting All Types of Data, San Francisco: Pfeiffer.
 • Rızaoğlu, B., (2004). Turizm Pazarlaması. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Salman, A. ve Hasim, M. S., (2012). " Factors and Competitiveness of Malaysia as a Tourist Destination : A Study of Outbound Middle East Tourists", Asian Social Science, Vol. 8, No. 12, 48- 60.
 • Silverman, D., (1993). Interpreting Qualitative Data, London: Sage.
 • Smith, W., (1956). "Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies", Journal of Marketing, Vol. 21, No. 1, 3-8.
 • Swarbrooke, J. ve Horner, S., (1999). Consumer Behaviour in Tourism, Butterworth- Heinemann, Oxford, UK.
 • Tkaczynski, Aaron B. (Hons), (2009). Destination segmentation: A Recommended Two-step Approach, University of Southern Queensland School of Management and Marketing Faculty of Business .
 • TMEOTM The Middle East Outbound Travel Market, (2012). 6th UNWTO/ PATA Forum on Tourism Trends and Outlook, Guilini China, Market Vision Research&Consulting,Dubai,http://64.78.36.53/Guilin_Forum/MarketVisionRese arch_Kumud_Sengupta_Middle-East_Outbound_Market.pdf Şubat 2014. (çevrimiçi), 10
 • UNWTO United Nations World Tourism Organization, (2012). Tourism Highlights, 2012 2012-edition, (çevrimiçi), 10 Şubat 2014.
 • UNWTO United Nations World Tourism Organization, (2013). Tourism Highlights, 2013 2013-edition, (çevrimiçi) 12 Mart 2014.
 • Uysal, A., (2011). Ortadoğu'da Türkiye Algısı: Mısır Örneği, Stratejik Düşünce Enstitüsü(SDA) Raporu.
 • Wesgro , (2012). Tourism Regional Report Africa&The Middle East 2012, Tourism Fact Sheet, Güney Afrika, https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=Qun- U_TGEYLY8gfAh4GYAg#q=Wesgro+(2012).+Tourism+Regional+Report+Afri ca+%26+The+Middle+East+2012,+Tourism+Fact+Sheet,+G%C3%BCney+Afrik a.&spell=1, (çevrimiçi), 13 Mart 2014.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.